Swaminatha Asthakam – Subramanya Asthakam

Swaminath Ashtakam or Subramanya Ashtakam is an octet prayer to Lord Subramanya. It explains the power, grace, and the cosmic energy of Lord Subramanya who is known as Swaminatha. Here goes the text or lyrics of Swaminatha Ashtakam…

He Swaminathartha bandho bhasma lipta gadaangeya karunya sindho
He Swaminathartha bandho bhasma lipta gadaangeya karunya sindho

Rudraksha dhari namaste roudra rogam haratwam purare gurome
Rakendu vaktram bhavantam haara rupam kumaram bhaje kamapooram
He swami natharta bandho bhasma lipta gadaangeya karunya sindho

Mampahi rogadaghorat mangalampanga patena bhanagaswarana
Kalarcha dustha kakoolat kalakalascha sonum bhaje krantasanum
He swami natharta bandho bhasma lipta gadaangeya karunya sindho

Brahmadayo yasya sishya brahma putra hirouyasya sopana bhoota
Sainyam surachapisarve samavedadhi deyam bhaje kartikeyam
He swami natharta bandho bhasma lipta gadaangeya karunya sindho

Kashaaya samveeta gatram kamarogadhi samhari bhikshanna patram
Karunya sampoorna netram shakti hastam pavitram bhaje shambhu putram
He swami natharta bandho bhasma lipta gadaangeya karunya sindho

Sri swami shaile vasantam sadhu sanghaya roga sada samharantam
Omkara tatwam vadantam shambhu karne rasantam bhajeham shishuntam
He swami natharta bandho bhasma lipta gadaangeya karunya sindho

Write Your Comment

1 Comments

  1. Shriniketan says:

    meaning of He Swaminathartha bandho bhasma lipta gadaangeya karunya sindho