Sumati Satakam in Sanskrit

रचन: बद्देन भूपाल

अक्करकु रानि चुट्टमु,
म्रोक्किन वरमीनि वेल्पु, मोहरमुन दा
नेक्किन बारनि गुर्रमु
ग्रक्कुन विडवङ्गवलयु गदरा सुमती ॥ 2 ॥

अडिगिन जीतम्बिय्यनि
मिडिमेलपु दोरनु गोल्चि मिडुकुट कण्टेन्
वडिगल येद्दुल गट्टुक
मडि दुन्नुकु ब्रतुक वच्चु महिलो सुमती ॥ 3 ॥

अडियास कोलुवु गोलुवकु,
गुडि मणियमु सेयबोकु, कुजनुल तोडन्
विडुवक कूरिमि सेयकु,
मडविनि दोडरकोण्टि नरुगकु सुमती ॥ 4 ॥

अधरमु गदलियु, गदलक
मधुरमुलगु भाष लुडुगि मौन व्रतुडौ
अधिकार रोग पूरित
बधिरान्धक शवमु जूड बापमु सुमती ॥ 5 ॥

अप्पु कोनि चेयु विभवमु,
मुप्पुन बृआयम्पुटालु, मूर्खुनि तपमुन्,
दप्परयनि नृपु राज्यमु
देप्परमै मीद गीडु देच्चुर सुमती ॥ 6 ॥

अप्पिच्चुवाडु, वैद्युडु
नेप्पुडु नेडतेगक पारु नेरुनु, द्विजुडुन्
जोप्पडिन यूर नुण्डुमु
चोप्पडकुन्नट्टि यूरु चोरकुमु सुमती ॥ 7 ॥

अल्लुनि मञ्चितनम्बु,
गोल्लनि साहित्य विद्य, कोमलि निजमुन्,
बोल्लुन दञ्चिन बिय्यमु,
देल्लनि काकुलुनु लेवु तेलियुमु सुमती ॥ 8 ॥

आकोन्न कूडे यमृतमु,
ताकोञ्चक निच्चुवाङ्डे दात धरित्रिन्,
सोकोर्चुवाडे मनुजुडु,
तेकुव गलवाडे वंश तिलकुडु सुमती ॥ 9 ॥

आकलि युडुगनि कडुपुनु,
वेकटियगु लञ्ज पडुपु विडुवनि ब्रतुकुन्,
ब्राकोन्न नूति युदकमु,
मेकल पाडियुनु रोत मेदिनि सुमती ॥ 10 ॥

इच्चुनदे विद्य, रणमुन
जोच्चुनदे मगतनम्बु, सुकवीश्वरुलुन्
मेच्चुनदे नेर्चु, वदुकु
वच्चुनदे कीडु सुम्मु वसुधनु सुमती ॥ 11 ॥

इम्मुग जदुवनि नोरुनु,
नम्मा यनि बिलिचि यन्न मडुगनि नोरुन्,
दम्मुल बिलुवनि नोरुनु
गुम्मरि मनु द्रव्विनट्टि गुण्टर सुमती ॥ 12 ॥

उडुमुण्डदे नूरेण्ड्लुनु,
बडियुण्डदे पेर्मि बामु पदिनूरेण्ड्लुन्,
मडुवुन गोक्केर युण्डदे,
कडु निल बुरुषार्थ परुडु गावले सुमती ॥ 13 ॥

उत्तमगुणमुलु नीचुन
केत्तेऱगुन गलुग नेर्चु; नेय्येडलं दा
नेत्तिच्चि करगि पोसिन
नित्तडि बङ्गारमगुने यिललो सुमती? ॥ 14 ॥

उदकमु द्रावेडु हयमुनु,
मदमुन नुप्पोङ्गुचुण्डु मत्तेभम्बुन्,
मोदवु कड नुन्न वृषभमु,
जदुवनि यानीचु गडकु जनकुर सुमती ॥ 15 ॥

उपकारिकि नुपकारमु
विपरीतमु गादु सेय विवरिम्पङ्गा;
नपकारिकि नुपकारमु
नेपमेन्नक सेयुवाडु नेर्परि सुमती ॥ 16 ॥

उपमिम्प मोदलु तिय्यन
कपटं बेडनेडनु जेऱकु कै वडिने पो
नेपमुलु वेदकुनु गडपट
गपटपु दुर्जाति पोन्दु गदरा सुमती ॥ 17 ॥

एप्पटि केय्यदि प्रस्तुत
मप्पटिका माटलाडि, यन्युल मनमुल्
नोप्पिञ्चक, ता नोव्वक,
तप्पिञ्चुक तिरुगुवाडु धन्युडु सुमती ॥ 18 ॥

एप्पुडु दप्पुलु वेदकेडु
नप्पुरुषुनि गोल्वगूड ददि येट्लन्नन्
सर्पम्बु पडग नीडनु
गप्प वसिञ्चिन विधम्बु गदरा सुमती ॥ 19 ॥

एप्पुडु सम्पद कलिगिन
नप्पुडु बन्धुवुलु वत्तु रदि येट्लन्नन्
तेप्पलुग जेऱुवु निण्डिन
गप्पलु पदिवेलु चेरु गदरा सुमती ॥ 20 ॥

एऱकुमी कसुगायलु,
दूऱकुमी बन्धुजनुल दोषमु सुम्मी,
पाऱकुमी रणमन्दुन,
मीऱकुमी गुरुवु नाज्ञ मेदिनि सुमती ॥ 21 ॥

ओक यूरिकि नोक करणमु,
नोक तीर्परियैन गाक, नोगि दऱुचैनन्,
गकविकलु गाक युण्डुने
सकलम्बुनु गोट्टुवडक सहजमु सुमती ॥ 22 ॥

ओरु नात्म दलचु सति विडु,
मऱुमाटलु पलुकु सतुल मन्निम्पकुमी,
वेऱ पेऱुगनि भटुनेलकु,
तऱचुग सति गवय बोकु, तगदुर सुमती ॥ 23 ॥

ओल्लनि सति नोल्लनि पति,
नोल्लनि चेलिकानि विडुव नोल्लनि वाडे
गोल्लण्डु, काक धरलो
गोल्लण्डुनु गोल्लडौने गुणमुन सुमती ॥ 24 ॥

ओडल बण्ड्लुनु वच्चुनु,
ओडलु नाबण्ड्लमीद नोप्पुग वच्चुन्,
ओडलु बण्ड्लुनु वलने
वाडम्बडु गलिमि लेमि वसुधनु सुमती ॥ 25 ॥

कडु बलवन्तुडैननु
बुडमिनि ब्रायम्पुटालि बुट्टिन यिण्टन्
दडवुण्ड निच्चेनेनियु
बडुपुग नङ्गडिकि दाने बम्पुट सुमती ॥ 26 ॥

कनकपु सिंहासनमुन
शुनकमु गूर्चुण्डबेट्टि शुभ लग्नमुनं
दोनरग बट्टमु गट्टिन
वेनुकटि गुणमेल मानु विनरा सुमती ॥ 27 ॥

कप्पकु नोरगालैननु,
सर्पमुनकु रोगमैन, सति तुलुवैनन्,
मुप्पुन दरिद्रुडैननु,
तप्पदु मऱि दुःख मगुट तथ्यमु सुमती ॥ 28 ॥

कमलमुलु नीट बासिन
कमलाप्तुनि रश्मि सोकि कमलिन भङ्गिन्
तम तम नेलवुलु दप्पिन
तम मित्रुलु शत्रुलौट तथ्यमु सुमती ॥ 29 ॥

करणमु गरणमु नम्मिन
मरणान्तक मौनु गानि मनलेडु सुमी,
करणमु दन सरि करणमु
मऱि नम्मक मर्म मीक मनवले सुमती ॥ 30 ॥

करणमुल ननुसरिम्पक
विरसम्बुन दिन्न तिण्डि विकटिञ्चु जुमी
यिरुसुन कन्देन बेट्टक
परमेश्वरु बण्डि यैन बारदु सुमती ॥ 31 ॥

करणमु सादैयुन्ननु,
गरि मद मुडिगिननु, बामु गऱवक युन्नन्,
धर देलु मीटकुन्ननु,
गर मरुदुग लेक्क गोनरु गदरा सुमती ॥ 32 ॥

कसुगाय गऱचि चूचिन
मसलक पस योगरु राक मधुरम्बगुना,
पस गलुगु युवतुलुण्डग
पसि बालल बोन्दुवाडु पशुवुर सुमती ॥ 33 ॥

कवि कानि वानि व्रातयु,
नवरस भावमुलु लेनि नातुल वलपुन्,
दविलि चनु पन्दि नेयनि
विविधायुध कौशलम्बु वृधरा सुमती ॥ 34 ॥

कादु सुमी दुस्सङ्गति,
पोदुसुमी “कीर्ति” कान्त पोन्दिन पिदपन्,
वादु सुमी यप्पिच्चुट,
लेदु सुमी सतुल वलपु लेशमु सुमती ॥ 35 ॥

कामुकुडु दनिसि विडिचिन
कोमलि बरविटुडु गवय गोरुट येल्लन्
ब्रेममुन जेऱकु पिप्पिकि
चीमलु वेस मूगिनट्लु सिद्धमु सुमती ॥ 36 ॥

कारणमु लेनि नगवुनु,
बेरणमु लेनि लेम, पृथिवी स्थलिलो
बूरणमु लेनि बूरेयु,
वीरणमु लेनि पेण्ड्लि वृधरा सुमती ॥ 37 ॥

कुलकान्त तोड नेप्पुडु
गलहिम्पकु, वट्टि तप्पु घटियिम्पकुमी,
कलकण्ठि कण्ट कन्नी
रोलिकिन सिरि यिण्ट नुण्ड नोल्लदु सुमती ॥ 38 ॥

कूरिमि गल दिनमुललो
नेरमु लेन्नडुनु गलुग नेरवु मऱि या
कूरिमि विरसम्बैननु
नेरमुले तोचु चुण्डु निक्कमु सुमती ॥ 39 ॥

कोञ्चेपु नरु सङ्गतिचे
नञ्चितमुग गीडु वच्चु नदि येट्लन्नन्
गिञ्चित्तु नल्लि कुट्टिन
मञ्चमुनकु जेटु वच्चु महिलो सुमती ॥ 40 ॥

कोक्कोकमेल्ल जदिविन,
चक्कनिवाडैन, राज चन्द्रुण्डैनन्,
मिक्किलि रोक्कमु लिय्यक,
चिक्कदुरा वारकान्त सिद्धमु सुमती ॥ 41 ॥

कोऱ गानि कोडुकु बुट्टिन
कोऱ गामिये कादु, तण्ड्रि गुणमुल जेऱचुन्
चेऱकु तुद वेन्नु बुट्टिन
जेऱकुन तीपेल्ल जेऱचु सिद्धमु सुमती ॥ 42 ॥

कोमलि विश्वासम्बुनु,
बामुलतो जेलिमि, यन्य भामल वलपुन्,
वेमुल तिय्यदनम्बुनु,
भूमीशुल नम्मिकलुनु बोङ्कुर सुमती ॥ 43 ॥

गडन गल मगनि जूचिन
नडुगडुगुन मडुगु लिडुदु रतिवलु दमलो,
गड नुडुगु मगनि जूचिन
नड पीनुगु वच्चे नञ्चु नगुदुरु सुमती ॥ 44 ॥

चिन्तिम्पकु कडचिन पनि,
किन्तुलु वलतुरनि नम्म केन्तयु मदिलो,
नन्तःपुर कान्तलतो
मन्तनमुल मानु मिदिये मतमुर सुमती ॥ 45 ॥

चीमलु पेट्टिन पुट्टलु
पामुल किरवैनयट्लु पामरुडु दगन्
हेमम्बु गूड बेट्टिन
भूमीशुल पाल जेरु भुविलो सुमती ॥ 46 ॥

चुट्टमुलु गानि वारलु
चुट्टमुलमु नीकटञ्चु सोम्पु दलिर्पन्
नेट्टुकोनि याश्रयिन्तुरु
गट्टिग द्रव्यम्बु गलुग गदरा सुमती ॥ 47 ॥

चेतुलकु दोडवु दानमु,
भूतलनाथुलकु दोडवु बोङ्कमि धरलो,
नीतिये तोडवेव्वारिकि,
नातिकि मानम्बु तोडवु नयमुग सुमती ॥ 48 ॥

तड वोर्वक, योड लोर्वक,
कडु वेगं बडिचि पडिन गार्यं बगुने,
तड वोर्चिन, नोड लोर्चिन,
जेडिपोयिन कार्यमेल्ल जेकुऱु सुमती ॥ 49 ॥

तन कोपमे तन शत्रुवु,
तन शान्तमे तनकु रक्ष, दय चुट्टम्बौ
तन सन्तोषमे स्वर्गमु,
तन दुःखमे नरक मण्ड्रु तथ्यमु सुमती ॥ 50 ॥

तन यूरि तपसि तपमुनु,
तन पुत्रुनि विद्य पेम्पु, दन सति रूपुन्,
दन पेरटि चेट्टु मन्दुनु,
मनसुन वर्णिम्परेट्टि मनुजुलु सुमती ॥ 51 ॥

तन कलिमि यिन्द्र भोगमु,
तन लेमिये स्वर्गलोक दारिद्र्यम्बुन्,
दन चावु जल प्रलयमु,
तनु वलचिन यदिये रम्भ तथ्यमु सुमती ॥ 52 ॥

तन वारु लेनि चोटनु,
जनमिञ्चुक लेनि चोट, जगडमु चोटन्,
अनुमानमैन चोटनु,
मनुजुनकुनु निलुव दगदु महिलो सुमती ॥ 53 ॥

तमलमु वेयनि नोरुनु,
विमतुलतो चेलिमि चेसि वेतबडु तेलिविन्,
गमलमुलु लेनि कोलकुनु,
हिमधामुडु लेनि रात्रि हीनमु सुमती ॥ 54 ॥

तलनुण्डु विषमु फणिकिनि,
वेलयङ्गा दोक नुण्डु वृश्चिकमुनकुन्,
तल तोक यनक युण्डुनु
खलुनकु निलुवेल्ल विषमु गदरा सुमती ॥ 55 ॥

तलपोडुगु धनमु पोसिन
वेलयालिकि निजमु लेदु विवरिम्पङ्गा
दल दडिवि बास जेसिन
वेलयालिनि नम्मरादु विनरा सुमती ॥ 56 ॥

तल मासिन, नोलु मासिन,
वलुवलु मासिननु ब्राण वल्लभुनैनन्
गुलकान्तलैन रोतुरु
तिलकिम्पग भूमिलोन दिरमुग सुमती ॥ 57 ॥

तानु भुजिम्पनि यर्थमु
मानव पति जेरु गोन्त मऱि भूगतमौ
गानल नीगलु गूर्चिन
तेनिय योरु जेरुनट्लु तिरमुग सुमती ॥ 58 ॥

दग्गऱ कोण्डेमु सेप्पेडु
प्रेग्गड पलुकुलकु राजु प्रियुडै मऱि दा
नेग्गु ब्रज काचरिञ्चुट
बोग्गुलकै कल्पतरुवु बोडुचुट सुमती ॥ 59 ॥

धनपति सखुडै युण्डिन
नेनयङ्गा शिवुडु भिक्षमेत्तग वलसेन्,
दन वारि केन्त गलिगिन
दन भाग्यमे तनकु गाक तथ्यमु सुमती ॥ 60 ॥

धीरुलकु जेयु मेलदि
सारम्बगु नारिकेल सलिलमु भङ्गिन्
गौरवमुनु मऱि मीदट
भूरि सुखावहमु नगुनु भुविलो सुमती ॥ 61 ॥

नडुवकुमी तेरुवोक्कट,
गुडुवकुमी शत्रु निण्ट गूरिमि तोडन्,
मुडुवकुमी परधनमुल,
नुडुवकुमी योरुल मनसु नोव्वग सुमती ॥ 62 ॥

नम्मकु सुङ्करि, जूदरि,
नम्मकु मोगसाल वानि, नटु वेलयालिन्,
नम्मकु मङ्गडि वानिनि,
नम्मकु मी वाम हस्तु नवनिनि सुमती ॥ 63 ॥

नयमुन बालुं द्रावरु,
भयमुननु विषम्मुनैन भक्षिन्तुरुगा,
नयमेन्त दोषकारियो,
भयमे जूपङ्ग वलयु बागुग सुमती ॥ 64 ॥

नरपतुलु मेऱ दप्पिन,
दिरमोप्पग विधव यिण्ट दीर्परि यैनन्,
गरणमु वैदिकुडैननु,
मरणान्तक मौनुगानि मानदु सुमती ॥ 65 ॥

नवरस भावालङ्कृत
कविता गोष्टियुनु, मधुर गानम्बुनु दा
नविवेकि केन्त जेप्पिन
जेविटिकि शङ्खूदिनट्लु सिद्धमु सुमती ॥ 66 ॥

नव्वकुमी सभ लोपल,
नव्वकुमी तल्लि, दण्ड्रि, नाथुल तोडन्,
नव्वकुमी परसतितो,
नव्वकुमी विप्रवरुल नयमिदि सुमती ॥ 67 ॥

नीरे प्राणाधारमु
नोरे रसभरितमैन नुडुवुल केल्लन्
नारिये नरुलकु रत्नमु
चीरये शृङ्गारमण्ड्रु सिद्धमु सुमती ॥ 68 ॥

पगवल देव्वरि तोडनु,
वगवङ्गा वलदु लेमि वच्चिन पिदपन्,
देग नाड वलदु सभलनु
मगुवकु मनसिय्य वलदु महिलो सुमती ॥ 69 ॥

पतिकडकु, दन्नु गूरिन
सतिकडकुनु, वेल्पु कडकु, सद्गुरु कडकुन्,
सुतुकडकु रित्तचेतुल
मतिमन्तुलु चनरु नीति मार्गमु सुमती ॥ 70 ॥

पनिचेयुनेडल दासियु,
ननुभवमुन रम्भ, मन्त्रि यालोचनलन्,
दनभुक्ति येडल दल्लियु,
नन् दन कुलकान्त युण्डु नगुरा सुमती ॥ 71 ॥

परनारी सोदरुडै,
परधनमुल कासपडक, परुलकु हितुडै,
परुलु दनु बोगड नेगडक,
परु ललिगिन नलुग नतडु परमुडु सुमती ॥ 72 ॥

परसति कूटमि गोरकु,
परधनमुल कासपडकु, बरुनेञ्चकुमी,
सरिगानि गोष्टि सेयकु,
सिरिचेडि चुट्टम्बु कडकु जेरकु सुमती ॥ 73 ॥

परसतुल गोष्ठि नुण्डिन
पुरुषुडु गाङ्गेयुडैन भुवि निन्द पडुन्,
बरसति सुशीलयैननु
बरुसङ्गति नुन्न निन्द पालगु सुमती ॥ 74 ॥

परुलकु निष्टमु सेप्पकु,
पोरुगिण्ड्लकु बनुलु लेक पोवकु मेपुडुन्,
बरु गदिसिन सति गवयकु,
मेऱिगियु बिरुसैन हयमु लेक्ककु सुमती ॥ 75 ॥

पर्वमुल सतुल गवयकु,
मुर्वीश्वरु करुण नम्मि युब्बकु मदिलो,
गर्विम्प नालि बेम्पकु,
निर्वहणमु लेनि चोट निलुवकु सुमती ॥ 76 ॥

पलु दोमि सेयु विडियमु,
तलगडिगिन नाटि निद्र, तरुणुलयेडलन्
बोल यलुक नाटि कूटमि
वेल यिन्तनि चेप्परादु विनरा सुमती ॥ 77 ॥

पाटेऱुगनि पति कोलुवुनु,
गूटम्बुन केऱुकपडनि कोमलि रतियुन्,
बेटेत्त जेयु चेलिमियु,
नेटिकि नेदुरीदिनट्टु लेन्नग सुमती ॥ 78 ॥

पालनु गलसिन जलमुनु
पाल विधम्बुनने युण्डु बरिकिम्पङ्गा
पाल चवि जेऱचु गावुन
पालसुडगु वानि पोन्दु वलदुर सुमती ॥ 79 ॥

पालसुनकैन यापद
जालिम्बडि तीर्प दगदु सर्वज्ञुनकुन्
तेलग्नि बडग बट्टिन
मेलेऱुगुने मीटु गाक मेदिनि सुमती ॥ 80 ॥

पिलुवनि पनुलकु बोवुट,
गलयनि सति गतियु, राजु गाननि कोलुवुं,
बिलुवनि पेरण्टम्बुनु,
वलुवनि चेलिमियुनु जेय वलदुर सुमती ॥ 81 ॥

पुत्रोत्साहमु तण्ड्रिकि
पुत्रुडु जन्मिञ्चिनपुडे पुट्टदु, जनुला
पुत्रुनि कनुगोनि बोगडग
पुत्रोत्साहम्बु नाडु पोन्दुर सुमती ॥ 82 ॥

पुरिकिनि प्राणमु गोमटि,
वरिकिनि प्राणम्बु नीरु वसुमति लोनन्,
गरिकिनि प्राणमु तोण्डमु,
सिरिकिनि प्राणम्बु मगुव सिद्धमु सुमती ॥ 83 ॥

पुलि पालु देच्चि यिच्चिन,
नलवडगा गुण्डे गोसि यऱचे निडिनन्,
दलपोडुगु धनमु बोसिन,
वेलयालिकि गूर्मि लेदु विनरा सुमती ॥ 84 ॥

पेट्टिन दिनमुल लोपल
नट्टडवुलनैन वच्चु नानार्थमुलुन्,
बेट्टनि दिनमुल गनकपु
गट्टेक्किन नेमि लेदु गदरा सुमती ॥ 85 ॥

पोरुगुन बगवाडुण्डिन,
निरवोन्दक व्रातकाडे येलिक यैनन्,
धर गापु कोण्डेमाडिन,
गरणालकु ब्रदुकु लेदु गदरा सुमती ॥ 86 ॥

बङ्गारु कुदुव बेट्टकु,
सङ्गरमुन बाऱिपोकु सरसुडवैते,
नङ्गडि वेच्चमु वाडकु,
वेङ्गलितो जेलिमि वलदु विनरा सुमती ॥ 87 ॥

बलवन्तुड नाकेमनि
पलुवुरतो निग्रहिञ्चि पलुकुट मेला,
बलवन्त मैन सर्पमु
चलि चीमल चेत जिक्कि चावदे सुमती ॥ 88 ॥

मदिनोकनि वलचि युण्डग
मदिचेडि योक क्रूर विटुडु मानक तिरुगुन्
बदि चिलुक पिल्लि पट्टिन
जदुवुने यापञ्जरमुन जगतिनि सुमती ॥ 89 ॥

मण्डल पति समुखम्बुन
मेण्डैन प्रधानि लेक मेलगुट येल्लन्
गोण्डन्त मदपु टेनुगु
तोण्डमु लेकुण्डिनट्लु दोचुर सुमती ॥ 90 ॥

मन्त्रिगलवानि राज्यमु
तन्त्रमु सेडकुण्ड निलुचु दऱचुग धरलो
मन्त्रि विहीनुनि राज्यमु
जन्त्रपु गीलूडिनट्लु जरुगदु सुमती ॥ 91 ॥

माटकु ब्राणमु सत्यमु,
कोटकु ब्राणम्बु सुभट कोटि, धरित्रिन्‌
बोटिकि ब्राणमु मानमु,
चीटिकि ब्राणम्बु व्रालु सिद्धमु सुमती ॥ 92 ॥

मानधनु डात्मधृति चेडि
हीनुण्डगु वानि नाश्रयिञ्चुट येल्लन्‌
मानेडु जलमुल लोपल
नेनुगु मेयि दाचिनट्टु लेऱुगुमु सुमती ॥ 93 ॥

मेलेञ्चनि मालिन्युनि,
मालनु, मोगसालेवानि, मङ्गलि हितुगा
नेलिन नरपति राज्यमु
नेल गलसि पोवुगानि नेगडदु सुमती ॥ 94 ॥

रापोम्मनि पिलुवनि या
भूपालुनि गोल्व भुक्ति मुक्तुलु गलवे
दीपम्बु लेनि यिण्टनु
जेपुन कील्लाडिनट्लु सिद्धमु सुमती ॥ 95 ॥

रूपिञ्चि पलिकि बोङ्ककु,
प्रापगु चुट्टम्बु नेग्गु पलुककु मदिलो,
गोपिञ्चु राजु गोल्वकु,
पापपु देशम्बु सोऱकु पदिलमु सुमती ॥ 96 ॥

लाविगलवानि कण्टेनु
भाविम्पग नीतिपरुडु बलवन्तुण्डौ
ग्रानम्बन्त गजम्बुनु
मावटिवाडेक्किनट्लु महिलो सुमती ॥ 97 ॥

वऱदैन चेनु दुन्नकु,
कऱवैननु बन्धुजनुल कड केगकुमी,
परुलकु मर्ममु चेप्पकु,
पिरिकिकि दलवायि तनमु पेट्टकु सुमती ॥ 98 ॥

वरिपण्ट लेनि यूरुनु,
दोर युण्डनि यूरु, तोडु दोरकनि तेरुवुन्,
धरनु पति लेनि गृहमुनु
नरयङ्गा रुद्रभूमि यनदगु सुमती ॥ 99 ॥

विनदगु नेव्वरु जेप्पिन
विनिनन्तने वेग पडक विवरिम्प दगुन्
कनि कल्ल निजमु देलिसिन
मनुजुडे पो नीति परुडु महिलो सुमती ॥ 100 ॥

वीडेमु सेयनि नोरुनु,
जेडेल यधरामृतम्बु सेयनि नोरुन्,
पाडङ्गरानि नोरुनु
बूडिद किरवैन पाडु बोन्दर सुमती ॥ 101 ॥

वेलयालि वलन गूरिमि
गलगदु, मऱि गलिगेनेनि कडतेऱदुगा,
बलुवुरु नडचेडु तेरुवुन
मोलवदु पुवु, मोलिचेनेनि पोदलदु सुमती ॥ 102 ॥

वेलयालु चेयु बासलु,
वेलयग मोगसाल बोन्दु वेलमल चेलिमिन्,
गललोन गन्न कलिमियु
विलसितमुग नम्मरादु विनरा सुमती ॥ 103 ॥

वेसरपु जाति गानी,
वीसमु दा जेयनट्टि वीरिडि गानी,
दासि कोडुकैन गानी,
कासुलु गल वाडे राजु गदरा सुमती ॥ 104 ॥

शुभमुल पोन्दनि चदुवुनु,
नभिनयमुग रागरसमु नन्दनि पाटल्,
गुभ गुभलु लेनि कूटमि,
सभ मेच्चनि माटलेल्ल जप्पन सुमती ॥ 105 ॥

सरसमु विरसमु कोऱके,
परिपूर्ण सुखम्बु लधिक बाधल कोऱके,
पेरुगुट विरुगुट कोऱके,
धर तग्गुट हेच्चु कोऱके तथ्यमु सुमती ॥ 106 ॥

सिरि ता वच्चिन वच्चुनु
सललितमुग नारिकेल सलिलमु भङ्गिन्,
सिरि ता बोयिन बोवुनु
करि म्रिङ्गिन वेलग पण्डु करणिनि सुमती ॥ 107 ॥

स्त्रील येड वादुलाडकु,
बालुरतो जेलिमिचेसि भाषिम्पकुमी,
मेलैन गुणमु विडुवकु,
मेलिन पति निन्द सेय केन्नडु सुमती ॥ 108 ॥

Sumati Satakam in Other Languages

Write Your Comment