Sri Venkateshwara Prapatti Stotram

Sri Venkateshwara Prapatti Stotram is a popular prayer dedicated to Lord Balaji (Sri Venkateswara Swamy) of Tirumala Tirupati.

This stotram is chanted daily in Tirumala Tirupati temple and many households in Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra where Lord Balaji is treated as their Kuldevta or Ishtadevata..

Eesanam jagothosya Venkatapathe
Vishno paraam preyaseem
Thadhwakshasthala nithyavasarasikam
Thath kshanthi samvardhineem

Padmalankrutha pani pallavayugam
Padmasanasthaam Sriyam
Vathsalyadi gunojwalam Bhagavatheem
Vande jaganmatharam

Sreeman krupajaianidhe krithasarvaloka
Sarvagna Saktanathavathsala sarvaseshin
Swamin susheela sulabhasritha parijatha
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Aanupurarpitha sujatha sugandhi pushpa
Sowrabhya Sowrabhakarow samasannivesow
Sowmyow sadanubhavanepi navanu bhavyow
Sree Venkatesa charanow saranam papadhye

Sadyo vikasi samudithvara saandra raga
Sourabhya nirbhara saroruha soumya vaartham
Samyakshu sahasa padeshu vilekhayanthow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Rekamayadwaja sudhakala saathapatra
Vajraamkrusamburuha kalpaka sanka chakrai
Bhawyai ralankruthathalow parathathva chinnai
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Thamrodara dyuthi parajitha padmaraagow
Baahyairmahobhi rabhi bhootha mahendra neelow
Udhyannakhamsubhi rudastha sasaanka bhasow
Sree Venkatessa charanow saranam prapadhye

Saprema bheethi kamalakara pallavabhyam
Samvahanepi sapadiklamamada dhanow
Kantha vavaangmanasa gochara sowkumaryow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Lakshmeemaheetha dhanuroopa nijanubhava
Neeladi divyamahisheekara pallavanam
Aarunya sankramanatha kila saandra raagow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Nithyanamadvidhi sivadi kireetakoti
Prathyupthadeepta navarathna mahaprarohai
Neerajanavidhi mudaramupada dhanow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Vishnopade parama ithyuditha prasamsow
Yow madhwa uthsa ithi bhogyathayapyupaaththow
Bhooyasthathethi thava paanithala pradishtow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Parthaaya thathsadrusa saarathina thvayaiva
Yow darshithow swacharanow saranam vrajethi
Shoyopi mahyamihathow karadarsithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Manmoordhni kaaliyapane vikataataveshu
Sree Venkatadri sikhare sirasi srutheenaam
Chithepyananyamanasam samamahithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Amiana hrushyadavaneethala keernapushpow
Sree Venkatadri sikharabharanaya manow
Aanandithaakila manonayanow thavaithow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Praya prasanna janatha prathamavagahyow
Mathusthanaviva sisoramrtuhayamanow
Prapthow parasparathulamathulantharowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Sathvotharaissathathasevya padambujena
Samsaratharaka dayadradruganchalena
Soumyopayanthru munina mamadarshithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Sreesa sriya ghatikaya thvadupaya bhave
Prapye thvayi swayamu peyathaya spuranthya
Nithyasrithaya niravadya gunayathubhyam
Syam kinkaroo Vrishagireesanajathumahyam

Write Your Comment