Shri Ganesha Pratahsmarana Stotram: Ganapati Prayer to chant after waking up from sleep in the morning

painting-ganesha

painting-ganesha

Shri Ganesha Pratahsmarana Stotram is a mantra to chant early in the morning after waking up from sleep.

This prayer explores all aspects of Lord Ganesha or Ganapati and reveals the merits of reciting this stotram.

Here is the mantra and the phala sruthi (merits and benefits):

Pratah smarami gananatha manatha bandhum

Sindhura poora parishobhitha ganda yugmam /

Uddanda vighna parikhandana chanda danda

Makhandaladi suranayaka brunda vandyam // 1 //

Pratah rnamami chaturanana vandyamana

Micchanukoola makhilam cha varam dadaanam /

Tham thumdilam dwirasanadhipa yagna soothram

Putram vilasachaturam shivayoh shivaya // 2 //

Pratah rbhaja myabhayadam khalu bhaktashoka

Daavanalam gunavibhum varakunja rasyam /

Agnana kanana vinashana havyavaha

Muthsaha varnana maham sutha meeshwarasya // 3 //

Phala Sruthi:

Shlokathraya midam punyam sadaa samrajya dayakam /

Pratharuthhaya sathatham yah pateh thprayatah pumaan // 4 //

Write Your Comment

2 Comments

  1. MUDIUM SAIPRASAD says:

    # PRANAM GURU MAHARAJ JI #
    # JAI SAT CHIT ANAND #

    AUM GAM GAM GAM GANESHAYA NAMAHA AUM

  2. Akira says:

    lakshmi stotram to be chanted after getting up in the morning in tamil