Shree Sooktam – Sri Suktam

Rajalakshmi sthirathwaya yada indrena pura sriya,
Sthuthi krutha thadha rajan jayartham Sthuthimacharath. //1//

Indra Uvacha (Lord Indra Says):

Namosthu sarvva lokaanaam jananeem abdhi sambhavam,
Sriyamunnidhra padmakshim, Vishnu vaksha sthala sthithaam. //2//

Thwam sidhi sthwam swadha sthwam swaha, sudhasthwam loka pavanee,
Sandhya rathri prabha moorthirmedha sradha saraswathi. //3//

Yagna vidhya, maha vidhya guhya vidhya cha shobhane,
Athma vidhya cha devi thwam vimukthi phala dhayini. //4//

Anweshikee thrayee vartha, danda neethi sthwameva cha,
Soumya soumyrjya jagat roopai thwaitha devi pooritham. //5//

Kaa thwanya thwamruthe devi sarva yagna mayam vapu,
Adhyasthe deva devasya yogi chinthyam gadhabrutha. //6//

Thwaya devi parithyaktham sakalam bhuvana thrayam,
Vinishta praya bhavath thwayadhaneem samedhitham. //7//

Dhara puthrasthadagaram suhrudanyadanadhikam
Bhavathyonmahabhage nithyam thwadeekshan nrunaam. //8//

Sarererarogya maiswaryam ari paksha kshaya sukham,
Devi twad drushti drustaanaam purushaanam na durlabham. //9//

Thwam ambha sarva lokanam devadevo hari pitha,
Thwaithad vishnuna chamba jagadhyaptham chara charam. //10//

Manakosham thadha koshtam maa gruham maa parichadham,
Maa sareeram kalathram cha thyajedha, sarva pavani. //11//

Maa puthraan ma suhrud vargaan ma pasun ma vibhooshanam,
Thyajedha mama devasya Vishnu vaksha sthalalaye. //12//

Sathwena sathya souchabhyam thadha seeladhibhir gunai,
Thyajanthe they naraa sadhya sandhyaktha yea thwayamale. //13//

Sa slaghya sa gunee dhanya sa kuleena sa budhiman,
Sa soora sa cha vikrantho, yasthwaya devi veekshitha. //14//

Thwayavalokitha sadhya seeladhai akhilair gunai,
Kulaiswaryascha yujyanthe purusha nirgunaa api. //15//

Sadhyo vai gunyamayanthi seeladhya sakala guna,
Parangmukhee Jagadhdathri, yaya thwam Vishnu vallabhe. //16//

Na they varnayithum saktha gunaan jihwapi vedasa,
Praseedha devi padmakshi nasmamsthyakshi kadachana. //17//

Evam sthutha dadhou sreescha param indraya chepsitham,
Susthirathwam cha rajyasya samgrama vijayadhikam. //18//

Sustotra pata sravanam karthrunaam bhukthi mukthidham,
Sree stotram sathatham thasmad padescha srunyan nara. //19//

Write Your Comment

5 Comments

 1. Tarini says:

  shree suktam path in hindi with writing mp3

 2. Shreevallabh says:

  sri suktam with meaning in hindi or marathi

 3. Sanatani says:

  sri suktam in sanskrit with meaning in Hindi

 4. Tarusa says:

  sri suktam in hindi mp3 free download in hindi

 5. Banshidhar says:

  sri suktam mp3 with lyrics in hindi pdf