Shiva Sahasra Nama Stotram in Oriya

ରଚନ: ଵେଦ ଵ୍ୟାସ

ସ୍ଥିରଃ ସ୍ଥାଣୁଃ ପ୍ରଭୁର୍ଭାନୁଃ ପ୍ରଵରୋ ଵରଦୋ ଵରଃ |
ସର୍ଵାତ୍ମା ସର୍ଵଵିଖ୍ୟାତଃ ସର୍ଵଃ ସର୍ଵକରୋ ଭଵଃ || 1 ||

ଜଟୀ ଚର୍ମୀ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚ ସର୍ଵାଙ୍ଗଃ ସର୍ଵାଙ୍ଗଃ ସର୍ଵଭାଵନଃ |
ହରିଶ୍ଚ ହରିଣାକ୍ଶଶ୍ଚ ସର୍ଵଭୂତହରଃ ପ୍ରଭୁଃ || 2 ||

ପ୍ରଵୃତ୍ତିଶ୍ଚ ନିଵୃତ୍ତିଶ୍ଚ ନିୟତଃ ଶାଶ୍ଵତୋ ଧ୍ରୁଵଃ |
ଶ୍ମଶାନଚାରୀ ଭଗଵାନଃ ଖଚରୋ ଗୋଚରୋ‌உର୍ଦନଃ || 3 ||

ଅଭିଵାଦ୍ୟୋ ମହାକର୍ମା ତପସ୍ଵୀ ଭୂତ ଭାଵନଃ |
ଉନ୍ମତ୍ତଵେଷପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନଃ ସର୍ଵଲୋକପ୍ରଜାପତିଃ || 4 ||

ମହାରୂପୋ ମହାକାୟୋ ଵୃଷରୂପୋ ମହାୟଶାଃ |
ମହା‌உ‌உତ୍ମା ସର୍ଵଭୂତଶ୍ଚ ଵିରୂପୋ ଵାମନୋ ମନୁଃ || 5 ||

ଲୋକପାଲୋ‌உନ୍ତର୍ହିତାତ୍ମା ପ୍ରସାଦୋ ହୟଗର୍ଦଭିଃ |
ପଵିତ୍ରଶ୍ଚ ମହାଂଶ୍ଚୈଵ ନିୟମୋ ନିୟମାଶ୍ରୟଃ || 6 ||

ସର୍ଵକର୍ମା ସ୍ଵୟଂଭୂଶ୍ଚାଦିରାଦିକରୋ ନିଧିଃ |
ସହସ୍ରାକ୍ଶୋ ଵିରୂପାକ୍ଶଃ ସୋମୋ ନକ୍ଶତ୍ରସାଧକଃ || 7 ||

ଚନ୍ଦ୍ରଃ ସୂର୍ୟଃ ଗତିଃ କେତୁର୍ଗ୍ରହୋ ଗ୍ରହପତିର୍ଵରଃ |
ଅଦ୍ରିରଦ{}ର୍ୟାଲୟଃ କର୍ତା ମୃଗବାଣାର୍ପଣୋ‌உନଘଃ || 8 ||

ମହାତପା ଘୋର ତପା‌உଦୀନୋ ଦୀନସାଧକଃ |
ସଂଵତ୍ସରକରୋ ମନ୍ତ୍ରଃ ପ୍ରମାଣଂ ପରମଂ ତପଃ || 9 ||

ୟୋଗୀ ୟୋଜ୍ୟୋ ମହାବୀଜୋ ମହାରେତା ମହାତପାଃ |
ସୁଵର୍ଣରେତାଃ ସର୍ଵଘ୍ଯଃ ସୁବୀଜୋ ଵୃଷଵାହନଃ || 10 ||

ଦଶବାହୁସ୍ତ୍ଵନିମିଷୋ ନୀଲକଣ୍ଠ ଉମାପତିଃ |
ଵିଶ୍ଵରୂପଃ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ବଲଵୀରୋ‌உବଲୋଗଣଃ || 11 ||

ଗଣକର୍ତା ଗଣପତିର୍ଦିଗ୍ଵାସାଃ କାମ ଏଵ ଚ |
ପଵିତ୍ରଂ ପରମଂ ମନ୍ତ୍ରଃ ସର୍ଵଭାଵ କରୋ ହରଃ || 12 ||

କମଣ୍ଡଲୁଧରୋ ଧନ୍ଵୀ ବାଣହସ୍ତଃ କପାଲଵାନଃ |
ଅଶନୀ ଶତଘ୍ନୀ ଖଡ୍ଗୀ ପଟ୍ଟିଶୀ ଚାୟୁଧୀ ମହାନଃ || 13 ||

ସ୍ରୁଵହସ୍ତଃ ସୁରୂପଶ୍ଚ ତେଜସ୍ତେଜସ୍କରୋ ନିଧିଃ |
ଉଷ୍ଣିଷୀ ଚ ସୁଵକ୍ତ୍ରଶ୍ଚୋଦଗ୍ରୋ ଵିନତସ୍ତଥା || 14 ||

ଦୀର୍ଘଶ୍ଚ ହରିକେଶଶ୍ଚ ସୁତୀର୍ଥଃ କୃଷ୍ଣ ଏଵ ଚ |
ସୃଗାଲ ରୂପଃ ସର୍ଵାର୍ଥୋ ମୁଣ୍ଡଃ କୁଣ୍ଡୀ କମଣ୍ଡଲୁଃ || 15 ||

ଅଜଶ୍ଚ ମୃଗରୂପଶ୍ଚ ଗନ୍ଧଧାରୀ କପର୍ଦ୍ୟପି |
ଉର୍ଧ୍ଵରେତୋର୍ଧ୍ଵଲିଙ୍ଗ ଉର୍ଧ୍ଵଶାୟୀ ନଭସ୍ତଲଃ || 16 ||

ତ୍ରିଜଟୈଶ୍ଚୀରଵାସାଶ୍ଚ ରୁଦ୍ରଃ ସେନାପତିର୍ଵିଭୁଃ |
ଅହଶ୍ଚରୋ‌உଥ ନକ୍ତଂ ଚ ତିଗ୍ମମନ୍ୟୁଃ ସୁଵର୍ଚସଃ || 17 ||

ଗଜହା ଦୈତ୍ୟହା ଲୋକୋ ଲୋକଧାତା ଗୁଣାକରଃ |
ସିଂହଶାର୍ଦୂଲରୂପଶ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରଚର୍ମାଂବରାଵୃତଃ || 18 ||

କାଲୟୋଗୀ ମହାନାଦଃ ସର୍ଵଵାସଶ୍ଚତୁଷ୍ପଥଃ |
ନିଶାଚରଃ ପ୍ରେତଚାରୀ ଭୂତଚାରୀ ମହେଶ୍ଵରଃ || 19 ||

ବହୁଭୂତୋ ବହୁଧନଃ ସର୍ଵାଧାରୋ‌உମିତୋ ଗତିଃ |
ନୃତ୍ୟପ୍ରିୟୋ ନିତ୍ୟନର୍ତୋ ନର୍ତକଃ ସର୍ଵଲାସକଃ || 20 ||

ଘୋରୋ ମହାତପାଃ ପାଶୋ ନିତ୍ୟୋ ଗିରି ଚରୋ ନଭଃ |
ସହସ୍ରହସ୍ତୋ ଵିଜୟୋ ଵ୍ୟଵସାୟୋ ହ୍ୟନିନ୍ଦିତଃ || 21 ||

ଅମର୍ଷଣୋ ମର୍ଷଣାତ୍ମା ୟଘ୍ଯହା କାମନାଶନଃ |
ଦକ୍ଶୟଘ୍ଯାପହାରୀ ଚ ସୁସହୋ ମଧ୍ୟମସ୍ତଥା || 22 ||

ତେଜୋ‌உପହାରୀ ବଲହା ମୁଦିତୋ‌உର୍ଥୋ‌உଜିତୋ ଵରଃ |
ଗଂଭୀରଘୋଷୋ ଗଂଭୀରୋ ଗଂଭୀର ବଲଵାହନଃ || 23 ||

ନ୍ୟଗ୍ରୋଧରୂପୋ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧୋ ଵୃକ୍ଶକର୍ଣସ୍ଥିତିର୍ଵିଭୁଃ |
ସୁଦୀକ୍ଶ୍ଣଦଶନଶ୍ଚୈଵ ମହାକାୟୋ ମହାନନଃ || 24 ||

ଵିଷ୍ଵକ୍ସେନୋ ହରିର୍ୟଘ୍ଯଃ ସଂୟୁଗାପୀଡଵାହନଃ |
ତୀକ୍ଶ୍ଣ ତାପଶ୍ଚ ହର୍ୟଶ୍ଵଃ ସହାୟଃ କର୍ମକାଲଵିତଃ || 25 ||

ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦିତୋ ୟଘ୍ଯଃ ସମୁଦ୍ରୋ ଵଡଵାମୁଖଃ |
ହୁତାଶନସହାୟଶ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମା ହୁତାଶନଃ || 26 ||

ଉଗ୍ରତେଜା ମହାତେଜା ଜୟୋ ଵିଜୟକାଲଵିତଃ |
ଜ୍ୟୋତିଷାମୟନଂ ସିଦ୍ଧିଃ ସଂଧିର୍ଵିଗ୍ରହ ଏଵ ଚ || 27 ||

ଶିଖୀ ଦଣ୍ଡୀ ଜଟୀ ଜ୍ଵାଲୀ ମୂର୍ତିଜୋ ମୂର୍ଧଗୋ ବଲୀ |
ଵୈଣଵୀ ପଣଵୀ ତାଲୀ କାଲଃ କାଲକଟଂକଟଃ || 28 ||

ନକ୍ଶତ୍ରଵିଗ୍ରହ ଵିଧିର୍ଗୁଣଵୃଦ୍ଧିର୍ଲୟୋ‌உଗମଃ |
ପ୍ରଜାପତିର୍ଦିଶା ବାହୁର୍ଵିଭାଗଃ ସର୍ଵତୋମୁଖଃ || 29 ||

ଵିମୋଚନଃ ସୁରଗଣୋ ହିରଣ୍ୟକଵଚୋଦ୍ଭଵଃ |
ମେଢ୍ରଜୋ ବଲଚାରୀ ଚ ମହାଚାରୀ ସ୍ତୁତସ୍ତଥା || 30 ||

ସର୍ଵତୂର୍ୟ ନିନାଦୀ ଚ ସର୍ଵଵାଦ୍ୟପରିଗ୍ରହଃ |
ଵ୍ୟାଲରୂପୋ ବିଲାଵାସୀ ହେମମାଲୀ ତରଙ୍ଗଵିତଃ || 31 ||

ତ୍ରିଦଶସ୍ତ୍ରିକାଲଧୃକଃ କର୍ମ ସର୍ଵବନ୍ଧଵିମୋଚନଃ |
ବନ୍ଧନସ୍ତ୍ଵାସୁରେନ୍ଦ୍ରାଣାଂ ୟୁଧି ଶତ୍ରୁଵିନାଶନଃ || 32 ||

ସାଂଖ୍ୟପ୍ରସାଦୋ ସୁର୍ଵାସାଃ ସର୍ଵସାଧୁନିଷେଵିତଃ |
ପ୍ରସ୍କନ୍ଦନୋ ଵିଭାଗଶ୍ଚାତୁଲ୍ୟୋ ୟଘ୍ଯଭାଗଵିତଃ || 33 ||

ସର୍ଵାଵାସଃ ସର୍ଵଚାରୀ ଦୁର୍ଵାସା ଵାସଵୋ‌உମରଃ |
ହେମୋ ହେମକରୋ ୟଘ୍ଯଃ ସର୍ଵଧାରୀ ଧରୋତ୍ତମଃ || 34 ||

ଲୋହିତାକ୍ଶୋ ମହା‌உକ୍ଶଶ୍ଚ ଵିଜୟାକ୍ଶୋ ଵିଶାରଦଃ |
ସଙ୍ଗ୍ରହୋ ନିଗ୍ରହଃ କର୍ତା ସର୍ପଚୀରନିଵାସନଃ || 35 ||

ମୁଖ୍ୟୋ‌உମୁଖ୍ୟଶ୍ଚ ଦେହଶ୍ଚ ଦେହ ଋଦ୍ଧିଃ ସର୍ଵକାମଦଃ |
ସର୍ଵକାମପ୍ରସାଦଶ୍ଚ ସୁବଲୋ ବଲରୂପଧୃକଃ || 36 ||

ସର୍ଵକାମଵରଶ୍ଚୈଵ ସର୍ଵଦଃ ସର୍ଵତୋମୁଖଃ |
ଆକାଶନିଧିରୂପଶ୍ଚ ନିପାତୀ ଉରଗଃ ଖଗଃ || 37 ||

ରୌଦ୍ରରୂପୋଂ‌உଶୁରାଦିତ୍ୟୋ ଵସୁରଶ୍ମିଃ ସୁଵର୍ଚସୀ |
ଵସୁଵେଗୋ ମହାଵେଗୋ ମନୋଵେଗୋ ନିଶାଚରଃ || 38 ||

ସର୍ଵାଵାସୀ ଶ୍ରିୟାଵାସୀ ଉପଦେଶକରୋ ହରଃ |
ମୁନିରାତ୍ମ ପତିର୍ଲୋକେ ସଂଭୋଜ୍ୟଶ୍ଚ ସହସ୍ରଦଃ || 39 ||

ପକ୍ଶୀ ଚ ପକ୍ଶିରୂପୀ ଚାତିଦୀପ୍ତୋ ଵିଶାଂପତିଃ |
ଉନ୍ମାଦୋ ମଦନାକାରୋ ଅର୍ଥାର୍ଥକର ରୋମଶଃ || 40 ||

ଵାମଦେଵଶ୍ଚ ଵାମଶ୍ଚ ପ୍ରାଗ୍ଦକ୍ଶିଣଶ୍ଚ ଵାମନଃ |
ସିଦ୍ଧୟୋଗାପହାରୀ ଚ ସିଦ୍ଧଃ ସର୍ଵାର୍ଥସାଧକଃ || 41 ||

ଭିକ୍ଶୁଶ୍ଚ ଭିକ୍ଶୁରୂପଶ୍ଚ ଵିଷାଣୀ ମୃଦୁରଵ୍ୟୟଃ |
ମହାସେନୋ ଵିଶାଖଶ୍ଚ ଷଷ୍ଟିଭାଗୋ ଗଵାଂପତିଃ || 42 ||

ଵଜ୍ରହସ୍ତଶ୍ଚ ଵିଷ୍କଂଭୀ ଚମୂସ୍ତଂଭନୈଵ ଚ |
ଋତୁରୃତୁ କରଃ କାଲୋ ମଧୁର୍ମଧୁକରୋ‌உଚଲଃ || 43 ||

ଵାନସ୍ପତ୍ୟୋ ଵାଜସେନୋ ନିତ୍ୟମାଶ୍ରମପୂଜିତଃ |
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲୋକଚାରୀ ସର୍ଵଚାରୀ ସୁଚାରଵିତଃ || 44 ||

ଈଶାନ ଈଶ୍ଵରଃ କାଲୋ ନିଶାଚାରୀ ପିନାକଧୃକଃ |
ନିମିତ୍ତସ୍ଥୋ ନିମିତ୍ତଂ ଚ ନନ୍ଦିର୍ନନ୍ଦିକରୋ ହରିଃ || 45 ||

ନନ୍ଦୀଶ୍ଵରଶ୍ଚ ନନ୍ଦୀ ଚ ନନ୍ଦନୋ ନନ୍ଦିଵର୍ଧନଃ |
ଭଗସ୍ୟାକ୍ଶି ନିହନ୍ତା ଚ କାଲୋ ବ୍ରହ୍ମଵିଦାଂଵରଃ || 46 ||

ଚତୁର୍ମୁଖୋ ମହାଲିଙ୍ଗଶ୍ଚାରୁଲିଙ୍ଗସ୍ତଥୈଵ ଚ |
ଲିଙ୍ଗାଧ୍ୟକ୍ଶଃ ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଶୋ ଲୋକାଧ୍ୟକ୍ଶୋ ୟୁଗାଵହଃ || 47 ||

ବୀଜାଧ୍ୟକ୍ଶୋ ବୀଜକର୍ତା‌உଧ୍ୟାତ୍ମାନୁଗତୋ ବଲଃ |
ଇତିହାସ କରଃ କଲ୍ପୋ ଗୌତମୋ‌உଥ ଜଲେଶ୍ଵରଃ || 48 ||

ଦଂଭୋ ହ୍ୟଦଂଭୋ ଵୈଦଂଭୋ ଵୈଶ୍ୟୋ ଵଶ୍ୟକରଃ କଵିଃ |
ଲୋକ କର୍ତା ପଶୁ ପତିର୍ମହାକର୍ତା ମହୌଷଧିଃ || 49 ||

ଅକ୍ଶରଂ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ବଲଵାନଃ ଶକ୍ର ଏଵ ଚ |
ନୀତିର୍ହ୍ୟନୀତିଃ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧୋ ମାନ୍ୟୋ ମନୋଗତିଃ || 50 ||

ବହୁପ୍ରସାଦଃ ସ୍ଵପନୋ ଦର୍ପଣୋ‌உଥ ତ୍ଵମିତ୍ରଜିତଃ |
ଵେଦକାରଃ ସୂତ୍ରକାରୋ ଵିଦ୍ଵାନଃ ସମରମର୍ଦନଃ || 51 ||

ମହାମେଘନିଵାସୀ ଚ ମହାଘୋରୋ ଵଶୀକରଃ |
ଅଗ୍ନିଜ୍ଵାଲୋ ମହାଜ୍ଵାଲୋ ଅତିଧୂମ୍ରୋ ହୁତୋ ହଵିଃ || 52 ||

ଵୃଷଣଃ ଶଂକରୋ ନିତ୍ୟୋ ଵର୍ଚସ୍ଵୀ ଧୂମକେତନଃ |
ନୀଲସ୍ତଥା‌உଙ୍ଗଲୁବ୍ଧଶ୍ଚ ଶୋଭନୋ ନିରଵଗ୍ରହଃ || 53 ||

ସ୍ଵସ୍ତିଦଃ ସ୍ଵସ୍ତିଭାଵଶ୍ଚ ଭାଗୀ ଭାଗକରୋ ଲଘୁଃ |
ଉତ୍ସଙ୍ଗଶ୍ଚ ମହାଙ୍ଗଶ୍ଚ ମହାଗର୍ଭଃ ପରୋ ୟୁଵା || 54 ||

କୃଷ୍ଣଵର୍ଣଃ ସୁଵର୍ଣଶ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ସର୍ଵଦେହିନାମଃ |
ମହାପାଦୋ ମହାହସ୍ତୋ ମହାକାୟୋ ମହାୟଶାଃ || 55 ||

ମହାମୂର୍ଧା ମହାମାତ୍ରୋ ମହାନେତ୍ରୋ ଦିଗାଲୟଃ |
ମହାଦନ୍ତୋ ମହାକର୍ଣୋ ମହାମେଢ୍ରୋ ମହାହନୁଃ || 56 ||

ମହାନାସୋ ମହାକଂବୁର୍ମହାଗ୍ରୀଵଃ ଶ୍ମଶାନଧୃକଃ |
ମହାଵକ୍ଶା ମହୋରସ୍କୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମୃଗାଲୟଃ || 57 ||

ଲଂବନୋ ଲଂବିତୋଷ୍ଠଶ୍ଚ ମହାମାୟଃ ପୟୋନିଧିଃ |
ମହାଦନ୍ତୋ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରୋ ମହାଜିହ୍ଵୋ ମହାମୁଖଃ || 58 ||

ମହାନଖୋ ମହାରୋମା ମହାକେଶୋ ମହାଜଟଃ |
ଅସପତ୍ନଃ ପ୍ରସାଦଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟୋ ଗିରି ସାଧନଃ || 59 ||

ସ୍ନେହନୋ‌உସ୍ନେହନଶ୍ଚୈଵାଜିତଶ୍ଚ ମହାମୁନିଃ |
ଵୃକ୍ଶାକାରୋ ଵୃକ୍ଶ କେତୁରନଲୋ ଵାୟୁଵାହନଃ || 60 ||

ମଣ୍ଡଲୀ ମେରୁଧାମା ଚ ଦେଵଦାନଵଦର୍ପହା |
ଅଥର୍ଵଶୀର୍ଷଃ ସାମାସ୍ୟ ଋକଃସହସ୍ରାମିତେକ୍ଶଣଃ || 61 ||

ୟଜୁଃ ପାଦ ଭୁଜୋ ଗୁହ୍ୟଃ ପ୍ରକାଶୋ ଜଙ୍ଗମସ୍ତଥା |
ଅମୋଘାର୍ଥଃ ପ୍ରସାଦଶ୍ଚାଭିଗମ୍ୟଃ ସୁଦର୍ଶନଃ || 62 ||

ଉପହାରପ୍ରିୟଃ ଶର୍ଵଃ କନକଃ କାଝ୍ଣ୍ଚନଃ ସ୍ଥିରଃ |
ନାଭିର୍ନନ୍ଦିକରୋ ଭାଵ୍ୟଃ ପୁଷ୍କରସ୍ଥପତିଃ ସ୍ଥିରଃ || 63 ||

ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତ୍ରାସନଶ୍ଚାଦ୍ୟୋ ୟଘ୍ଯୋ ୟଘ୍ଯସମାହିତଃ |
ନକ୍ତଂ କଲିଶ୍ଚ କାଲଶ୍ଚ ମକରଃ କାଲପୂଜିତଃ || 64 ||

ସଗଣୋ ଗଣ କାରଶ୍ଚ ଭୂତ ଭାଵନ ସାରଥିଃ |
ଭସ୍ମଶାୟୀ ଭସ୍ମଗୋପ୍ତା ଭସ୍ମଭୂତସ୍ତରୁର୍ଗଣଃ || 65 ||

ଅଗଣଶ୍ଚୈଵ ଲୋପଶ୍ଚ ମହା‌உ‌உତ୍ମା ସର୍ଵପୂଜିତଃ |
ଶଂକୁସ୍ତ୍ରିଶଂକୁଃ ସଂପନ୍ନଃ ଶୁଚିର୍ଭୂତନିଷେଵିତଃ || 66 ||

ଆଶ୍ରମସ୍ଥଃ କପୋତସ୍ଥୋ ଵିଶ୍ଵକର୍ମାପତିର୍ଵରଃ |
ଶାଖୋ ଵିଶାଖସ୍ତାମ୍ରୋଷ୍ଠୋ ହ୍ୟମୁଜାଲଃ ସୁନିଶ୍ଚୟଃ || 67 ||

କପିଲୋ‌உକପିଲଃ ଶୂରାୟୁଶ୍ଚୈଵ ପରୋ‌உପରଃ |
ଗନ୍ଧର୍ଵୋ ହ୍ୟଦିତିସ୍ତାର୍କ୍ଶ୍ୟଃ ସୁଵିଘ୍ଯେୟଃ ସୁସାରଥିଃ || 68 ||

ପରଶ୍ଵଧାୟୁଧୋ ଦେଵାର୍ଥ କାରୀ ସୁବାନ୍ଧଵଃ |
ତୁଂବଵୀଣୀ ମହାକୋପୋର୍ଧ୍ଵରେତା ଜଲେଶୟଃ || 69 ||

ଉଗ୍ରୋ ଵଂଶକରୋ ଵଂଶୋ ଵଂଶନାଦୋ ହ୍ୟନିନ୍ଦିତଃ |
ସର୍ଵାଙ୍ଗରୂପୋ ମାୟାଵୀ ସୁହୃଦୋ ହ୍ୟନିଲୋ‌உନଲଃ || 70 ||

ବନ୍ଧନୋ ବନ୍ଧକର୍ତା ଚ ସୁବନ୍ଧନଵିମୋଚନଃ |
ସୟଘ୍ଯାରିଃ ସକାମାରିଃ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରୋ ମହା‌உ‌உୟୁଧଃ || 71 ||

ବାହୁସ୍ତ୍ଵନିନ୍ଦିତଃ ଶର୍ଵଃ ଶଂକରଃ ଶଂକରୋ‌உଧନଃ |
ଅମରେଶୋ ମହାଦେଵୋ ଵିଶ୍ଵଦେଵଃ ସୁରାରିହା || 72 ||

ଅହିର୍ବୁଧ୍ନୋ ନିରୃତିଶ୍ଚ ଚେକିତାନୋ ହରିସ୍ତଥା |
ଅଜୈକପାଚ୍ଚ କାପାଲୀ ତ୍ରିଶଂକୁରଜିତଃ ଶିଵଃ || 73 ||

ଧନ୍ଵନ୍ତରିର୍ଧୂମକେତୁଃ ସ୍କନ୍ଦୋ ଵୈଶ୍ରଵଣସ୍ତଥା |
ଧାତା ଶକ୍ରଶ୍ଚ ଵିଷ୍ଣୁଶ୍ଚ ମିତ୍ରସ୍ତ୍ଵଷ୍ଟା ଧ୍ରୁଵୋ ଧରଃ || 74 ||

ପ୍ରଭାଵଃ ସର୍ଵଗୋ ଵାୟୁରର୍ୟମା ସଵିତା ରଵିଃ |
ଉଦଗ୍ରଶ୍ଚ ଵିଧାତା ଚ ମାନ୍ଧାତା ଭୂତ ଭାଵନଃ || 75 ||

ରତିତୀର୍ଥଶ୍ଚ ଵାଗ୍ମୀ ଚ ସର୍ଵକାମଗୁଣାଵହଃ |
ପଦ୍ମଗର୍ଭୋ ମହାଗର୍ଭଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଵକ୍ତ୍ରୋମନୋରମଃ || 76 ||

ବଲଵାଂଶ୍ଚୋପଶାନ୍ତଶ୍ଚ ପୁରାଣଃ ପୁଣ୍ୟଚଝ୍ଣ୍ଚୁରୀ |
କୁରୁକର୍ତା କାଲରୂପୀ କୁରୁଭୂତୋ ମହେଶ୍ଵରଃ || 77 ||

ସର୍ଵାଶୟୋ ଦର୍ଭଶାୟୀ ସର୍ଵେଷାଂ ପ୍ରାଣିନାଂପତିଃ |
ଦେଵଦେଵଃ ମୁଖୋ‌உସକ୍ତଃ ସଦସତଃ ସର୍ଵରତ୍ନଵିତଃ || 78 ||

କୈଲାସ ଶିଖରାଵାସୀ ହିମଵଦଃ ଗିରିସଂଶ୍ରୟଃ |
କୂଲହାରୀ କୂଲକର୍ତା ବହୁଵିଦ୍ୟୋ ବହୁପ୍ରଦଃ || 79 ||

ଵଣିଜୋ ଵର୍ଧନୋ ଵୃକ୍ଶୋ ନକୁଲଶ୍ଚନ୍ଦନଶ୍ଛଦଃ |
ସାରଗ୍ରୀଵୋ ମହାଜତ୍ରୁ ରଲୋଲଶ୍ଚ ମହୌଷଧଃ || 80 ||

ସିଦ୍ଧାର୍ଥକାରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଶ୍ଚନ୍ଦୋ ଵ୍ୟାକରଣୋତ୍ତରଃ |
ସିଂହନାଦଃ ସିଂହଦଂଷ୍ଟ୍ରଃ ସିଂହଗଃ ସିଂହଵାହନଃ || 81 ||

ପ୍ରଭାଵାତ୍ମା ଜଗତ୍କାଲସ୍ଥାଲୋ ଲୋକହିତସ୍ତରୁଃ |
ସାରଙ୍ଗୋ ନଵଚକ୍ରାଙ୍ଗଃ କେତୁମାଲୀ ସଭାଵନଃ || 82 ||

ଭୂତାଲୟୋ ଭୂତପତିରହୋରାତ୍ରମନିନ୍ଦିତଃ || 83 ||

ଵାହିତା ସର୍ଵଭୂତାନାଂ ନିଲୟଶ୍ଚ ଵିଭୁର୍ଭଵଃ |
ଅମୋଘଃ ସଂୟତୋ ହ୍ୟଶ୍ଵୋ ଭୋଜନଃ ପ୍ରାଣଧାରଣଃ || 84 ||

ଧୃତିମାନଃ ମତିମାନଃ ଦକ୍ଶଃ ସତ୍କୃତଶ୍ଚ ୟୁଗାଧିପଃ |
ଗୋପାଲିର୍ଗୋପତିର୍ଗ୍ରାମୋ ଗୋଚର୍ମଵସନୋ ହରଃ || 85 ||

ହିରଣ୍ୟବାହୁଶ୍ଚ ତଥା ଗୁହାପାଲଃ ପ୍ରଵେଶିନାମଃ |
ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟୀ ମହାହର୍ଷୋ ଜିତକାମୋ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ || 86 ||

ଗାନ୍ଧାରଶ୍ଚ ସୁରାଲଶ୍ଚ ତପଃ କର୍ମ ରତିର୍ଧନୁଃ |
ମହାଗୀତୋ ମହାନୃତ୍ତୋହ୍ୟପ୍ସରୋଗଣସେଵିତଃ || 87 ||

ମହାକେତୁର୍ଧନୁର୍ଧାତୁର୍ନୈକ ସାନୁଚରଶ୍ଚଲଃ |
ଆଵେଦନୀୟ ଆଵେଶଃ ସର୍ଵଗନ୍ଧସୁଖାଵହଃ || 88 ||

ତୋରଣସ୍ତାରଣୋ ଵାୟୁଃ ପରିଧାଵତି ଚୈକତଃ |
ସଂୟୋଗୋ ଵର୍ଧନୋ ଵୃଦ୍ଧୋ ମହାଵୃଦ୍ଧୋ ଗଣାଧିପଃ || 89 ||

ନିତ୍ୟାତ୍ମସହାୟଶ୍ଚ ଦେଵାସୁରପତିଃ ପତିଃ |
ୟୁକ୍ତଶ୍ଚ ୟୁକ୍ତବାହୁଶ୍ଚ ଦ୍ଵିଵିଧଶ୍ଚ ସୁପର୍ଵଣଃ || 90 ||

ଆଷାଢଶ୍ଚ ସୁଷାଡଶ୍ଚ ଧ୍ରୁଵୋ ହରି ହଣୋ ହରଃ |
ଵପୁରାଵର୍ତମାନେଭ୍ୟୋ ଵସୁଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ମହାପଥଃ || 91 ||

ଶିରୋହାରୀ ଵିମର୍ଶଶ୍ଚ ସର୍ଵଲକ୍ଶଣ ଭୂଷିତଃ |
ଅକ୍ଶଶ୍ଚ ରଥ ୟୋଗୀ ଚ ସର୍ଵୟୋଗୀ ମହାବଲଃ || 92 ||

ସମାମ୍ନାୟୋ‌உସମାମ୍ନାୟସ୍ତୀର୍ଥଦେଵୋ ମହାରଥଃ |
ନିର୍ଜୀଵୋ ଜୀଵନୋ ମନ୍ତ୍ରଃ ଶୁଭାକ୍ଶୋ ବହୁକର୍କଶଃ || 93 ||

ରତ୍ନ ପ୍ରଭୂତୋ ରକ୍ତାଙ୍ଗୋ ମହା‌உର୍ଣଵନିପାନଵିତଃ |
ମୂଲୋ ଵିଶାଲୋ ହ୍ୟମୃତୋ ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତସ୍ତପୋ ନିଧିଃ || 94 ||

ଆରୋହଣୋ ନିରୋହଶ୍ଚ ଶଲହାରୀ ମହାତପାଃ |
ସେନାକଲ୍ପୋ ମହାକଲ୍ପୋ ୟୁଗାୟୁଗ କରୋ ହରିଃ || 95 ||

ୟୁଗରୂପୋ ମହାରୂପୋ ପଵନୋ ଗହନୋ ନଗଃ |
ନ୍ୟାୟ ନିର୍ଵାପଣଃ ପାଦଃ ପଣ୍ଡିତୋ ହ୍ୟଚଲୋପମଃ || 96 ||

ବହୁମାଲୋ ମହାମାଲଃ ସୁମାଲୋ ବହୁଲୋଚନଃ |
ଵିସ୍ତାରୋ ଲଵଣଃ କୂପଃ କୁସୁମଃ ସଫଲୋଦୟଃ || 97 ||

ଵୃଷଭୋ ଵୃଷଭାଂକାଙ୍ଗୋ ମଣି ବିଲ୍ଵୋ ଜଟାଧରଃ |
ଇନ୍ଦୁର୍ଵିସର୍ଵଃ ସୁମୁଖଃ ସୁରଃ ସର୍ଵାୟୁଧଃ ସହଃ || 98 ||

ନିଵେଦନଃ ସୁଧାଜାତଃ ସୁଗନ୍ଧାରୋ ମହାଧନୁଃ |
ଗନ୍ଧମାଲୀ ଚ ଭଗଵାନଃ ଉତ୍ଥାନଃ ସର୍ଵକର୍ମଣାମଃ || 99 ||

ମନ୍ଥାନୋ ବହୁଲୋ ବାହୁଃ ସକଲଃ ସର୍ଵଲୋଚନଃ |
ତରସ୍ତାଲୀ କରସ୍ତାଲୀ ଊର୍ଧ୍ଵ ସଂହନନୋ ଵହଃ || 100 ||

ଛତ୍ରଂ ସୁଚ୍ଛତ୍ରୋ ଵିଖ୍ୟାତଃ ସର୍ଵଲୋକାଶ୍ରୟୋ ମହାନଃ |
ମୁଣ୍ଡୋ ଵିରୂପୋ ଵିକୃତୋ ଦଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡୋ ଵିକୁର୍ଵଣଃ || 101 ||

ହର୍ୟକ୍ଶଃ କକୁଭୋ ଵଜ୍ରୀ ଦୀପ୍ତଜିହ୍ଵଃ ସହସ୍ରପାତଃ |
ସହସ୍ରମୂର୍ଧା ଦେଵେନ୍ଦ୍ରଃ ସର୍ଵଦେଵମୟୋ ଗୁରୁଃ || 102 ||

ସହସ୍ରବାହୁଃ ସର୍ଵାଙ୍ଗଃ ଶରଣ୍ୟଃ ସର୍ଵଲୋକକୃତଃ |
ପଵିତ୍ରଂ ତ୍ରିମଧୁର୍ମନ୍ତ୍ରଃ କନିଷ୍ଠଃ କୃଷ୍ଣପିଙ୍ଗଲଃ || 103 ||

ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡଵିନିର୍ମାତା ଶତଘ୍ନୀ ଶତପାଶଧୃକଃ |
ପଦ୍ମଗର୍ଭୋ ମହାଗର୍ଭୋ ବ୍ରହ୍ମଗର୍ଭୋ ଜଲୋଦ୍ଭଵଃ || 104 ||

ଗଭସ୍ତିର୍ବ୍ରହ୍ମକୃଦଃ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଵିଦଃ ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ଗତିଃ |
ଅନନ୍ତରୂପୋ ନୈକାତ୍ମା ତିଗ୍ମତେଜାଃ ସ୍ଵୟଂଭୁଵଃ || 105 ||

ଊର୍ଧ୍ଵଗାତ୍ମା ପଶୁପତିର୍ଵାତରଂହା ମନୋଜଵଃ |
ଚନ୍ଦନୀ ପଦ୍ମମାଲା‌உଗ{}ର୍ୟଃ ସୁରଭ୍ୟୁତ୍ତରଣୋ ନରଃ || 106 ||

କର୍ଣିକାର ମହାସ୍ରଗ୍ଵୀ ନୀଲମୌଲିଃ ପିନାକଧୃକଃ |
ଉମାପତିରୁମାକାନ୍ତୋ ଜାହ୍ନଵୀ ଧୃଗୁମାଧଵଃ || 107 ||

ଵରୋ ଵରାହୋ ଵରଦୋ ଵରେଶଃ ସୁମହାସ୍ଵନଃ |
ମହାପ୍ରସାଦୋ ଦମନଃ ଶତ୍ରୁହା ଶ୍ଵେତପିଙ୍ଗଲଃ || 108 ||

ପ୍ରୀତାତ୍ମା ପ୍ରୟତାତ୍ମା ଚ ସଂୟତାତ୍ମା ପ୍ରଧାନଧୃକଃ |
ସର୍ଵପାର୍ଶ୍ଵ ସୁତସ୍ତାର୍କ୍ଶ୍ୟୋ ଧର୍ମସାଧାରଣୋ ଵରଃ || 109 ||

ଚରାଚରାତ୍ମା ସୂକ୍ଶ୍ମାତ୍ମା ସୁଵୃଷୋ ଗୋ ଵୃଷେଶ୍ଵରଃ |
ସାଧ୍ୟର୍ଷିର୍ଵସୁରାଦିତ୍ୟୋ ଵିଵସ୍ଵାନଃ ସଵିତା‌உମୃତଃ || 110 ||

ଵ୍ୟାସଃ ସର୍ଵସ୍ୟ ସଂକ୍ଶେପୋ ଵିସ୍ତରଃ ପର୍ୟୟୋ ନୟଃ |
ଋତୁଃ ସଂଵତ୍ସରୋ ମାସଃ ପକ୍ଶଃ ସଂଖ୍ୟା ସମାପନଃ || 111 ||

କଲାକାଷ୍ଠା ଲଵୋମାତ୍ରା ମୁହୂର୍ତୋ‌உହଃ କ୍ଶପାଃ କ୍ଶଣାଃ |
ଵିଶ୍ଵକ୍ଶେତ୍ରଂ ପ୍ରଜାବୀଜଂ ଲିଙ୍ଗମାଦ୍ୟସ୍ତ୍ଵନିନ୍ଦିତଃ || 112 ||

ସଦସଦଃ ଵ୍ୟକ୍ତମଵ୍ୟକ୍ତଂ ପିତା ମାତା ପିତାମହଃ |
ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରଂ ପ୍ରଜାଦ୍ଵାରଂ ମୋକ୍ଶଦ୍ଵାରଂ ତ୍ରିଵିଷ୍ଟପମଃ || 113 ||

ନିର୍ଵାଣଂ ହ୍ଲାଦନଂ ଚୈଵ ବ୍ରହ୍ମଲୋକଃ ପରାଗତିଃ |
ଦେଵାସୁରଵିନିର୍ମାତା ଦେଵାସୁରପରାୟଣଃ || 114 ||

ଦେଵାସୁରଗୁରୁର୍ଦେଵୋ ଦେଵାସୁରନମସ୍କୃତଃ |
ଦେଵାସୁରମହାମାତ୍ରୋ ଦେଵାସୁରଗଣାଶ୍ରୟଃ || 115 ||

ଦେଵାସୁରଗଣାଧ୍ୟକ୍ଶୋ ଦେଵାସୁରଗଣାଗ୍ରଣୀଃ |
ଦେଵାତିଦେଵୋ ଦେଵର୍ଷିର୍ଦେଵାସୁରଵରପ୍ରଦଃ || 116 ||

ଦେଵାସୁରେଶ୍ଵରୋଦେଵୋ ଦେଵାସୁରମହେଶ୍ଵରଃ |
ସର୍ଵଦେଵମୟୋ‌உଚିନ୍ତ୍ୟୋ ଦେଵତା‌உ‌உତ୍ମା‌உ‌உତ୍ମସଂଭଵଃ || 117 ||

ଉଦ୍ଭିଦସ୍ତ୍ରିକ୍ରମୋ ଵୈଦ୍ୟୋ ଵିରଜୋ ଵିରଜୋ‌உଂବରଃ |
ଈଡ୍ୟୋ ହସ୍ତୀ ସୁରଵ୍ୟାଘ୍ରୋ ଦେଵସିଂହୋ ନରର୍ଷଭଃ || 118 ||

ଵିବୁଧାଗ୍ରଵରଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ସର୍ଵଦେଵୋତ୍ତମୋତ୍ତମଃ |
ପ୍ରୟୁକ୍ତଃ ଶୋଭନୋ ଵର୍ଜୈଶାନଃ ପ୍ରଭୁରଵ୍ୟୟଃ || 119 ||

ଗୁରୁଃ କାନ୍ତୋ ନିଜଃ ସର୍ଗଃ ପଵିତ୍ରଃ ସର୍ଵଵାହନଃ |
ଶୃଙ୍ଗୀ ଶୃଙ୍ଗପ୍ରିୟୋ ବଭ୍ରୂ ରାଜରାଜୋ ନିରାମୟଃ || 120 ||

ଅଭିରାମଃ ସୁରଗଣୋ ଵିରାମଃ ସର୍ଵସାଧନଃ |
ଲଲାଟାକ୍ଶୋ ଵିଶ୍ଵଦେହୋ ହରିଣୋ ବ୍ରହ୍ମଵର୍ଚସଃ || 121 ||

ସ୍ଥାଵରାଣାଂପତିଶ୍ଚୈଵ ନିୟମେନ୍ଦ୍ରିୟଵର୍ଧନଃ |
ସିଦ୍ଧାର୍ଥଃ ସର୍ଵଭୂତାର୍ଥୋ‌உଚିନ୍ତ୍ୟଃ ସତ୍ୟଵ୍ରତଃ ଶୁଚିଃ || 122 ||

ଵ୍ରତାଧିପଃ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ମୁକ୍ତାନାଂ ପରମାଗତିଃ |
ଵିମୁକ୍ତୋ ମୁକ୍ତତେଜାଶ୍ଚ ଶ୍ରୀମାନଃ ଶ୍ରୀଵର୍ଧନୋ ଜଗତଃ || 123 ||

ଶ୍ରୀମାନଃ ଶ୍ରୀଵର୍ଧନୋ ଜଗତଃ ଓଂ ନମ ଇତି ||

ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତେ ଅନୁଶାସନ ପର୍ଵେ ଶ୍ରୀ ଶିଵ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣମ ||

Shiva Sahasra Nama Stotram in Other Languages

Write Your Comment