Shiva Sahasra Nama Stotram in Hindi | शिव सहस्र नाम स्तोत्रम

Shiva Sahasra Nama Stotram in Hindi | शिव सहस्र नाम स्तोत्रम.. Lyrics of Shiva Sahasra Nama Stotram in Hindi | शिव सहस्र नाम स्तोत्रम रचन: वेद व्यास स्थिरः स्थाणुः प्रभुर्भानुः प्रवरो वरदो वरः । सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः ॥ १ ॥ जटी चर्मी शिखंडी च सर्वांगः सर्वांगः सर्वभावनः । हरिश्च हरिणाक्शश्च सर्वभूतहरः प्रभुः ॥ २ […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Bengali

রচন: বেদ ব্য়াস স্থিরঃ স্থাণুঃ প্রভুর্ভানুঃ প্রবরো বরদো বরঃ | সর্বাত্মা সর্ববিখ্য়াতঃ সর্বঃ সর্বকরো ভবঃ || 1 || জটী চর্মী শিখণ্ডী চ সর্বাঙ্গঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বভাবনঃ | হরিশ্চ হরিণাক্শশ্চ সর্বভূতহরঃ প্রভুঃ || 2 || প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ নিয়তঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ | শ্মশানচারী ভগবানঃ খচরো গোচরো‌உর্দনঃ || 3 || অভিবাদ্য়ো মহাকর্মা তপস্বী ভূত ভাবনঃ | উন্মত্তবেষপ্রচ্ছন্নঃ সর্বলোকপ্রজাপতিঃ || 4 […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Oriya

ରଚନ: ଵେଦ ଵ୍ୟାସ ସ୍ଥିରଃ ସ୍ଥାଣୁଃ ପ୍ରଭୁର୍ଭାନୁଃ ପ୍ରଵରୋ ଵରଦୋ ଵରଃ | ସର୍ଵାତ୍ମା ସର୍ଵଵିଖ୍ୟାତଃ ସର୍ଵଃ ସର୍ଵକରୋ ଭଵଃ || 1 || ଜଟୀ ଚର୍ମୀ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚ ସର୍ଵାଙ୍ଗଃ ସର୍ଵାଙ୍ଗଃ ସର୍ଵଭାଵନଃ | ହରିଶ୍ଚ ହରିଣାକ୍ଶଶ୍ଚ ସର୍ଵଭୂତହରଃ ପ୍ରଭୁଃ || 2 || ପ୍ରଵୃତ୍ତିଶ୍ଚ ନିଵୃତ୍ତିଶ୍ଚ ନିୟତଃ ଶାଶ୍ଵତୋ ଧ୍ରୁଵଃ | ଶ୍ମଶାନଚାରୀ ଭଗଵାନଃ ଖଚରୋ ଗୋଚରୋ‌உର୍ଦନଃ || 3 || ଅଭିଵାଦ୍ୟୋ ମହାକର୍ମା ତପସ୍ଵୀ ଭୂତ ଭାଵନଃ | ଉନ୍ମତ୍ତଵେଷପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନଃ ସର୍ଵଲୋକପ୍ରଜାପତିଃ || 4 […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Malayalam

രചന: വേദ വ്യാസ സ്ഥിരഃ സ്ഥാണുഃ പ്രഭുര്ഭാനുഃ പ്രവരോ വരദോ വരഃ | സര്വാത്മാ സര്വവിഖ്യാതഃ സര്വഃ സര്വകരോ ഭവഃ || 1 || ജടീ ചര്മീ ശിഖണ്ഡീ ച സര്വാങ്ഗഃ സര്വാങ്ഗഃ സര്വഭാവനഃ | ഹരിശ്ച ഹരിണാക്ശശ്ച സര്വഭൂതഹരഃ പ്രഭുഃ || 2 || പ്രവൃത്തിശ്ച നിവൃത്തിശ്ച നിയതഃ ശാശ്വതോ ധ്രുവഃ | ശ്മശാനചാരീ ഭഗവാനഃ ഖചരോ ഗോചരോ‌உര്ദനഃ || 3 || അഭിവാദ്യോ മഹാകര്മാ തപസ്വീ ഭൂത ഭാവനഃ | ഉന്മത്തവേഷപ്രച്ഛന്നഃ സര്വലോകപ്രജാപതിഃ || 4 […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Gujarati

રચન: વેદ વ્યાસ સ્થિરઃ સ્થાણુઃ પ્રભુર્ભાનુઃ પ્રવરો વરદો વરઃ | સર્વાત્મા સર્વવિખ્યાતઃ સર્વઃ સર્વકરો ભવઃ || 1 || જટી ચર્મી શિખણ્ડી ચ સર્વાઙ્ગઃ સર્વાઙ્ગઃ સર્વભાવનઃ | હરિશ્ચ હરિણાક્શશ્ચ સર્વભૂતહરઃ પ્રભુઃ || 2 || પ્રવૃત્તિશ્ચ નિવૃત્તિશ્ચ નિયતઃ શાશ્વતો ધ્રુવઃ | શ્મશાનચારી ભગવાનઃ ખચરો ગોચરો‌உર્દનઃ || 3 || અભિવાદ્યો મહાકર્મા તપસ્વી ભૂત ભાવનઃ | ઉન્મત્તવેષપ્રચ્છન્નઃ સર્વલોકપ્રજાપતિઃ || 4 […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Kannada

ರಚನ: ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಸ್ಥಿರಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಪ್ರಭುರ್ಭಾನುಃ ಪ್ರವರೋ ವರದೋ ವರಃ | ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವವಿಖ್ಯಾತಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಕರೋ ಭವಃ || 1 || ಜಟೀ ಚರ್ಮೀ ಶಿಖಂಡೀ ಚ ಸರ್ವಾಂಗಃ ಸರ್ವಾಂಗಃ ಸರ್ವಭಾವನಃ | ಹರಿಶ್ಚ ಹರಿಣಾಕ್ಶಶ್ಚ ಸರ್ವಭೂತಹರಃ ಪ್ರಭುಃ || 2 || ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ನಿಯತಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಧ್ರುವಃ | ಶ್ಮಶಾನಚಾರೀ ಭಗವಾನಃ ಖಚರೋ ಗೋಚರೋ‌உರ್ದನಃ || 3 || ಅಭಿವಾದ್ಯೋ ಮಹಾಕರ್ಮಾ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತ ಭಾವನಃ | ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಪ್ರಚ್ಛನ್ನಃ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಿಃ || 4 […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Sanskrit

रचन: वेद व्यास स्थिरः स्थाणुः प्रभुर्भानुः प्रवरो वरदो वरः । सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः ॥ 1 ॥ जटी चर्मी शिखण्डी च सर्वाङ्गः सर्वाङ्गः सर्वभावनः । हरिश्च हरिणाक्शश्च सर्वभूतहरः प्रभुः ॥ 2 ॥ प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः । श्मशानचारी भगवानः खचरो गोचरो‌உर्दनः ॥ 3 ॥ अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूत भावनः । उन्मत्तवेषप्रच्छन्नः सर्वलोकप्रजापतिः ॥ 4 […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in English

Author: Veda Vyasa sthiraH sthaaNuH prabhurbhaanuH pravarO varadO varaH | sarvaatmaa sarvavikhyaataH sarvaH sarvakarO bhavaH || 1 || jaTee charmee shikhaNDee cha sarvaangaH sarvaangaH sarvabhaavanaH | harishcha hariNaakshashcha sarvabhootaharaH prabhuH || 2 || pravRuttishcha nivRuttishcha niyataH shaashvatO dhruvaH | shmashaanachaaree bhagavaanaH khacharO gOcharOrdanaH || 3 || abhivaadyO mahaakarmaa tapasvee bhoota bhaavanaH | unmattavEShapracChannaH sarvalOkaprajaapatiH || 4 […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Tamil

ரசன: வேத வ்யாஸ ஸ்திரஃ ஸ்தாணுஃ ப்ரபுர்பானுஃ ப்ரவரோ வரதோ வரஃ | ஸர்வாத்மா ஸர்வவிக்யாதஃ ஸர்வஃ ஸர்வகரோ பவஃ || 1 || ஜடீ சர்மீ ஶிகண்டீ ச ஸர்வாங்கஃ ஸர்வாங்கஃ ஸர்வபாவனஃ | ஹரிஶ்ச ஹரிணாக்ஶஶ்ச ஸர்வபூதஹரஃ ப்ரபுஃ || 2 || ப்ரவ்றுத்திஶ்ச னிவ்றுத்திஶ்ச னியதஃ ஶாஶ்வதோ த்ருவஃ | ஶ்மஶானசாரீ பகவானஃ கசரோ கோசரோ‌உர்தனஃ || 3 || அபிவாத்யோ மஹாகர்மா தபஸ்வீ பூத பாவனஃ | உன்மத்தவேஷப்ரச்சன்னஃ ஸர்வலோகப்ரஜாபதிஃ || 4 […]

Shiva Sahasra Nama Stotram in Telugu

రచన: వేద వ్యాస స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 || జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః సర్వభావనః | హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || 2 || ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః | శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరో‌உర్దనః || 3 || అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత భావనః | ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః || 4 […]