Saraswati Puja Vidhi, Procedure

Saraswati Maa

Saraswati Maa

Saraswati Mata is the Goddess of wisdom and learning. Everyone needs the blessings of Goddess Saraswati for success in education, competitive exams and higher learning.

As per the scriptures, Saraswati Puja is performed on every Vasant Panchami. The procedure or vidhi of Saraswati Puja which is to be performed on Shukla Paksha Panchami in Magha Month…

Wake up in the early morning, take up ritual bath and wear white clothes. Clean the puja place and sit towards the East direction. Place a white cloth at puja place and spread rice on it. Draw Ashtadala Padma on the rice and place Saraswati idol / Photo of Saraswati Devi on it.

Here is the detailed version of Saraswati Puja vidhi, procedure of Vaghdevi Pujan…. 

Achamanam

Sip the Shuddha Jala for three times while chanting these mantras…

Om Keshavaya Namaha |

Om Madhavaya Namaha |

Om Narayanaya Namaha |

And then clean your hands with water by chanting ‘Om Hrishikeshaya Namaha’.

Pavitreekarana (Samprokshana)

Sprinkle water on Puja Samagri while chanting the sloka

Om Apavitrah Pavitro va sarvavasthaam gathopiva !

Yah smareth pundarikaksham sa bahyabhyam thara shuchih ||

Om pundarikaksha punathu, om pundarikaksha punathu, om pundarikaksha punathu.

Bhumi Puja

Take Akshatas and flowers while meditating ‘Bhumatha’ (Mother Earth) and leave akshatas and flowers by taking water in hand by chanting the sloka…

Om pruthvi thwaya dhrutha lokaa devi thwam vishnuna dhrutha ||

Thwa cha dhaaraya mamdevi pavitram kuru chasanam ||

Swasthi Vachanam

Take akshatas and flowers and offer them to Lord Ganesha while chanting Swasthi Vachana mantras…

Om swasthina indro vruddashravah swasthi nah poosha vishwavedah |

Swasthinarthakshyo arishtanemih swasthi no brihaspatir dhadhatu ||

Payah pruthivyam paya oshadheeshu payo divyantarikshe payodhaah |

Payaswathih pradishah santhu mahyam ||

Vishnoraratamasi vishnoh shpapne trestho vishnoh suryasi vishnur druvosi vaishnavamasi vishnave thwah ||

Agnirdevata vatho devatha vishwedeva devata brihaspatir devatendro devata varuno devata ||

Om dhwaum shantir antariksha shanty pruthiwi shantiraapa shantir oshadhaya shantih |

Vanaspathaya shanty vishvedeva shanti brahma shanty sarva shanty shantireva shanty saamaa shantiredhi |

Yatho yatha sameehasey thatho no abhayam kuru |

Sam nah kuru prajabhyobhayam na pashubhyah ||

Om vishwani deva savitur durithani parasuva |

Yadbhadram thanna aasuva ||

Sarvadevata Namaskaram

Meditate all Gods and Goddesses while chanting the below mantras..

Om manmaha ganadhipathaye namaha |

Lakshmi narayanabhyam namaha |

Uma maheshwarabhyam namaha |

Vani hiranya garbhabhyam namaha |

Shashi purandarabhyam namaha |

Matru pitru charana kamalebhyo namaha |

Ishta devatabhyo namaha |

Kuladevatabhyo namaha |

Grama devatabhyo namaha |

Vasthu devatabhyo namaha |

Sthanar devatabhyo namaha |

Ye thathkarma pradhana Sri Saraswathyai namaha ||

Sarvebhyo Devebhyo Namaha ||

Deepa Puja

Lit the Deepam (Diya / lamp) and meditate Deepa Devata and offer Akshatas and flowers to the Goddess while chanting these mantras…

Bho deepa devaroopasthwam karma saksheehya vighnakrutha |

Yaavatkarma samapthi syath thawath thwam susthiro bhava ||

Deepastha devathayai namaha gandha pushpakshathani samarpayami |

Sankalpam

Om vishnur vishnur Vishnu srimad bhagavatho maha purushasya vishnoragnaya pravartha manasya adwaithasya brahmanohni dwitiya pararthe sri shwetha varaha kalpe vaivasvata manvantare ashtavimshati thame kaliyuge kali prathama charane jamboo dweepe bharatha khande bharatha varshe aryavarthaika deshe ………… namnee……..sthane……… (city / town / village name) nagare/grame/kshetre…….. Vikramabdhe…….. samvatsare…….. (‘magha’ for Vasant Panchami) maase…. Shukla pakshe…… panchamyam (for Vasant Panchami) shubha thithou…. Shubha vasare shubha nakshatra shubha muhurte…….. gothrasya (gothra name)…… gothrotpannoham (lineage of gothras)………..namadheyasya (name of the performer) Aham sruthi smriti puranokta phala prapthyartham gnathagnatha kayika vachika manasika sakalapaapa nivruthyartham daihika daivika bhautika trividha thaapa nivruthyartham sarvarishta nivaranartham rogadosha kashta peedaa nivaranartham sarvaishvairya praptyartham sarvavidhya praptyartham mama abhishta kamanaya siddhyartham saraswati devyai pujanam aham karishye | tadangatwena karyasya nirvighnathaya siddhyartham aadhau ganesha pujanam karishye ||

Take Akshatas and flowers and leave them in an empty plate by taking water in hand…

Ganapathi Puja

Take akshatas and meditate Ganesha and Ambika while chanting the Dhayna mantras..

Gajananam bhoota ganadhi sevitham kapittha jamboophala charu bhakshanam |

Umasutham shoka vinashakaarakam namami vighneshwara paada pankajam ||

Namo devyai mahadevyai shivayai sathatham namaha |

Nama prakruthyai bhadrayai niyatha pranatha smruthaam ||

Sri Ganesha Ambikabhyam namaha

Offer Akshatas to Ganapati and Gauri Devi.

Now do Ganapati Puja as slated below…

Sprinkle water on Ganapati, chanting these mantras….

Padyam samarpayami |

Arghyam samarpayami |

Achamaneeyam samarpayami |

Sarvange snanam samarpayami |

Sarvange panchamrita snanam samarpayami |

Offer Panchamrita snanam

Panchamrita snananthe sarvange shuddodaka snanam samarpayami |

Sprinkle fresh water on Lord Ganesha

Suvasitham ithram samarpayami |

Offer scent / Attar

Vasthram samarpayami |

Offer vasthram or thoram (or offer akshatas)

Yagnopavitham samarpayami |

Offer yagnopavitham

Achamaneeyam jalam samarpayami |

Offer water

Gandham samarpayami |

Offer gandham (chandan paste)

Akshatan samarpayami |

Offer akshata

Pushpani samarpayami |

Offer flowers

Mandara pushpani samarpayami |

Offer Mandara flowers

Shami patrani samarpayami |

Offer shami leaves

Durvankuraan samarpayami |

Offer durva grass blades

Sindhuram samarpayami |

Offer sindhura

Dhupam aghrapayami |

Offer dhoopam (Agarbattis / incense sticks)

Deepakam darshayami |

Show deepam (diya / lamp)

Naivedyam samarpayami |

Offer prashada

Achamaneeyam samarpayami |

Sprinkle water

Naarikela phalam samarpayami |

Offer coconut

Ruthuphalam samarpayami |

Offer ruthu phalam

Tambulam samarpayami |

Offer tambulam (supari – betel leaves, betel nuts and elaiche)

Dakshinaam samarpayami |

Offer dakshina as you much as you afford

Karpura neerajanam samarpayami |

Offer karpura harathi (lit camphor and show it to the God)

Namaskaram samarpayami |

Offer namaskaram

After the completion of Ganesha Pujan, meditate Ganesha while chanting these mantras…

Omkara samnibha mibhananam indubalam

Muktagra bindhu mamaladhuti mekadantham |

Lambodaram kala chaturbhujam aadidevam dhyayeth mahaganapathim mathi siddhi kantham ||

By chanting these mantras, offer flowers to Lord Ganesha

Ganesha pujane karma yannyudha madhikam krutham |

Thena sarvena sarvatma prasannostu sadaa mama ||

Anayaa pujaya ganeshambike preeyetham na mama ||

Shodasha Matruka Puja

After Ganesha Puja, Gauri and other Shodasha Matruka Devatas are also worshipped. Gandha Akshatas are offered to Goddesses while chanting these mantras….

Om gauri padma shachi medha savitri vijaya jayaa |

Devasena swadha swaha matharo lokamathara |

Dhruti pushti tatha tushtirathmana kuladevata |

Ganeshena adhikahyotha vruddhau pujyascha shodasha ||

Panchopachara Pujartham gandhakshita pushpani samarpayami |

Kalasha Puja

Place kumkum, akshatas and flowers in kalasha and chant these slokas….

Kalashasya mukhe Vishnu kanthe rudra samashrita moole ttasya sthito brahma madhye matrugana smrutha ||

Kukshauthu sagara ssarve saptadweepa vasundhara ||

Rigvedo yajurveda samavedoh atharvana ||

Angaischa sahita sarve kalasham thu samashrita | athra gayatri savitri shanty pushtikaree thatha |

Ayanthu mama shantyartham duritakshya kaarakaa ||

Navagraha Puja

Surya and other Navagrahas are worshipped and offered Gandha, flowers and Akshatas by chanting these mantras..

Om brahma murari tripurantakari bhanu shashi bhumisutho budhascha |

Guruscha shukra shani rahu ketava sarve graham shantikaraa bhavanthu ||

Kruthena anena pujanena navagraha devathayai priyatham na mama ||

Saraswati Puja

After doing all the above mentioned pujas, Saraswati Puja should be started…

Dhyanam

Take flowers and offer them while chanting the Dhyana mantras…

Yaa kundendu tusharahaara dhavala yaa shubhra vastravrutha |

Yaa veena varadanda manditakara yaa shwetha padmasanaa |

Yaa brahmachyutha shankara prabhrutibhi devai sadaa vanditha |

Saa maam paathu saraswati bhagavathee nishshesha jadyapaha ||

Aim saraswathyai namaha … Dhyanartham pushpam samarpayami ||

Avahana

Offer flowers to Saraswati while chanting Avahana Mantras..

Om saraswathyai namaha…. Avahanarthe pushpani samarpayami ||

Asanam

Offer Asanam to Goddess Saraswati Devi

Tapthakancha varnabham muktimani virajitham |

Amalam kamalam divya maanasam pratigruhyatham ||

Asanartham swetha pushpam samarpayami

Prana Pratishta

Offer akshatas to the photo or the idol of Saraswati Devi after chanting the mantra slated below..

Asyai prana pratishtanthu asyai pranaa ksharanthu cha |

Asyai devathwa marchayai maamahethi cha kaschana ||

Take water in the hand and leave it while reading the mantras…

Aim saraswathyai namaha | Padyam samarpayami ||

Arghyam samarpayami | achamaneeyam jalam samarpayami ||

Snanam

Offer bath to saraswati devi while chanting the slokas…

Mandakinyasthu yadvari sarvapaapaharam shubham |

Thadidam kalpitham devee snanartham prathigruhyatham

Aim Saraswatyai namaha | Shuddodaka snanam samarpayami ||

Panchamrita Snanam

Offer Panchamrita (ghee, honey, milk, curd and sugar) to Saraswati Mata while chanting these mantras…

Payodadhi ghrutham chaiva madhu sharkarayanvitham |

Panchamritam mayaaneetham snanartham pratigruhyatham ||

Aim saraswatyai namaha | panchamrita snanam samarpayami ||

Shuddodaka Snanam

Offer shuddha jalam (pure water) to the Goddess while chanting the mantras….

Mandakinyastu yadwari sarvapapaharam shubham |

Thadidam kalpitham thubhyam snanartham pratigruhyatham ||

Aim saraswatyai namaha | Shuddodaka snanam samarpayami ||

Vasthram

Offer Vasthram or two thorams to the Goddess

Sheetavathoshna santhranam lajjaya rakshanam param |

Dehalankaranam vasthra mathah shantim prayachcha may ||

Aim saraswatyai namaha | Vasthropa vasthram samarpayami ||

Abharanam

Offer abharanam to the Goddess by chanting the mantra

Rathna kankana vaidhurya muktahaaradi kaani cha |

Suprasannena manasaa dattani sweekurushya bho ||

Aim saraswatyai namaha | Aabhushanam samarpayami ||

Gandham

Offer gandham to Mata

Shrikhanda chandanam divyam gandhadyam sumanoharam |

Vilepanam surasreshta chandanam pratigruhyatam ||

Aim saraswatyai namaha | Aabhushanam samarpayami ||

Sindhuram

Offer sindhuram while chanting these mantras….

Sindhuram raktavarnam cha sindhura tilaka priye |

Bhaktya dattam mayaa devi sindhuram pratigruhyatam ||

Aim saraswatyai namaha | Sindhuram samarpayami ||

Kumkuma

Chant the mantras and offer kumkuma

Kumkumam kaamadam divyam kumkumam kamarupinim |

Akhanda kama saubhagyam kumkumam pratigruhyatam ||

Aim saraswatyai namaha | Kumkumam samarpayami ||

Akshata

Akshatashcha surasreshte kumkumakta sushobhita |

Mayaa nivedita bhaktya gruhana parameshwari ||

Aim saraswatyai namaha | Akshatan samarpayami ||

Pushpa / Pushpa Maala

Offer flowers and flowers garland to Saraswati Mata by chanting the mantra..

Malyadeeni sugandheeni malathya deeni vai prabho |

Mayaaneethani pushpani pujartham pratigruhyatam ||

Aim saraswatyai namaha | Pushpam pushpamaalam cha samarpayami ||

Dhupam

Offer dhupam (incense stickes / agarbattis)

Vanaspati rasodbhutho gandhadyo sumanohara |

Aaghreya sarvadevanam dhupoyam pratigruhyatam ||

Aim saraswatyai namaha | Dhoopam aghrapayami ||

Deepam

Lit deepam (lamp) by chanting the mantra…

Sajyam cha varthi samyuktam vahnina yojitam mayaa |

Deepam gruhana deveshi trilokya timirapaham ||

Aim saraswatyai namaha | Deepam darshayami ||

Naivedyam

Offer ‘naivedyam’ on banana leaf or betel leaf and keep lavanga and elaiche on it. Sprinkle water on it..

Sharkara khanda khadyani dadhi ksheeraghruthani cha |

Aaharam bhakshya bhojyam cha naivedyam pratigruhyatam ||

Aim saraswatyai namaha | Naivedyam samarpayami ||

Uttara poshanartham hasta prakshalanartham mukha prakshalanartham cha jalam samarpayami

Ruthuphalam

Idam phalam mayadevi sthapitham purathasthava |

Thena may saphalavapthi bhaveth janmani janmani ||

Aim saraswatyai namaha | Ruthuphalam samarpayami ||

Tambulam

Poogiphalam mahaddivyam nagavalli dalairyutham |

Eladichurna samyuktam tambulam pratigruhyatam ||

Aim saraswatyai namaha | mukhavasarthe elalavanga poogiphala sahitham samarpayami ||

Dravya dakshina

Offer dakshina to Saraswati Maa

Hiranya garbha garbhastham hemabeejam vibhavaso |

Ananta punyaphala damatha shantim prayachcha may ||

Aim saraswatyai namaha | Dakshinaam samarpayami ||

Harathi – Pushpanjali – Pradakshina

Offer Aarati with karpuram (camphor) and five-threaded diya with ghee. At the same time, ring the bell and do Shankharava (conch)..

Kadaligarbha sambhutam karpuram thu pradeepitham |

Aaraarthika maham kurve pashya may varado bhava ||

Nana sugandhi pushpani yadhakaalodbhavani cha |

Pushpanjalirmaya data gruhana parameshwari ||

Yaani kaani cha paapani janmanthara kruthanicha |

Thani thani pranashyanti pradakshina padey padey ||

Aim Saraswatyai namaha |

Pratana purvakam namaskaaran samarpayami ||

Samarpana

Kruthenanena pujanena saraswatyai priyatam na mama ||

Offer sashtanga pranama after chanting the above mantra.

Kshama Prartana

Aparadha sahasrani kriyanthe harnisham mayaa |

Daaso yamithi maam mathwa kshamaswa parameshwari ||

Aparadha bhavamthyeva thanayasya padey padey |

Kopara sshathe loke kevalam matharam vinaa ||

Yadakshara padabrashtam mathraheenam thu yadbhaveth |

Tathsarvam kshamyatham devi narayani namostute ||

———————Om Shantih Shantih—————————–

Write Your Comment

13 Comments

 1. Dhruv Bhagat says:

  You have written it all. That’s really informative.. There is no one who spends this much time in explaining all the procedure whether in technology or puja archna.

  Thanks for the post 🙂

 2. Trinayan says:

  hindu poojas vratas and mantras for success in exams

 3. Suvarna says:

  saraswati leaf how to procedure of children telugu pdf

 4. Harkrishna says:

  shweta padmasana devi a saraswati shlok recited in brahmamahurat

 5. Matangi says:

  how to make prana pratishta at varalakshmi pooja in pdf in english

 6. Tarachandra says:

  shanti mantra om swasti na indro vradasvaha MP3

 7. jai Solanki says:

  can You plz tell Hawan mantra for sarswati puja..

 8. Upasana says:

  Excellent descriptions of all rituals

 9. Sujit debnath says:

  how to do the jagga in the puja

 10. Disha says:

  Appreciate your effort… Thank you so much… god bless

 11. Superb information. Really Very nice article and you explain all things & step by step process u following. ThankQ for sharing this information. Very good website

 12. deepika says:

  The most informative write up of the whole vidhi , puja, I have read until now. Excellent, thanks for doing this.