Pushkara Arghya, Arghya Pradana Slokas to chant during River Pushkarams

Here are some Pushkara Arghya stotrams to chant during River Pushkarams. Arghyam is offered to Surya Bhagavan, Nadi Devata, Goddess Saraswati, Lord Brahma, Goddess Gauri, Lord Shiva, Goddess Lakshmi and Lord Narayana, Pushkara Raju, Brihaspati, Indra and some other demigods, Valakhilya and other rishis, Pitru Devatas and Sanaka and other munis.

In 2014, Yamuna Pushkaralu begins on June 19 and ends on 30 June.

Read the detailed report on Yamuna Pushkaralu 2014 here.. Check out the important bathing dates of Yamuna Pushkarams here..

Check out what to do during Pushkaralu – Pushkara Vidhi, what to do during 12 days of Pushkarams

Pushkara Arghya – Arghya Pradaana Slokas to chant during River Pushkarams

Surya Arghya Pradhana Slokam

Bhano bhaskara martanda chandarashmi divakara

Arogya mayurvijayam sriyam putrancha dehime

Suryaya namaha idam arghyam samarpayami

Divakara namasthubhyam papagnana pranashana

Trayeemayarka vishwatman gruhanarghyam namostute

Divakaraya namaha idam arghyam samarpayami

Vinatha thanayo devaha karma sakshi sureshwara

Arogya mayurvijayam sriyam putrancha dehime

Suryaya namaha idam arghyam samarpayami

Ehi surya sahasranshu tejorashi jagatpate

Anukampayaa maa bhaktya gruhanarghyam namostute

Bhaskaraya namaha idam arghyam samarpayami

Nadhi Narmada Devi Arghya Slokam  

Shivadehot samuthpanne sarva paapa pranashani

Narmada devi namastubhyam mahapaapam vyapohyayah

Narmada devyai namaha idam arghyam namostute

Nadhi Godavari Devi Arghya Slokam

Tryambaka jatodbuthe Gautama syaghanashani

Saptatha sagaram yanthi godavati namostute

Godavaryai namaha idam arghyam samarpayami

Arghya Sloka to Saraswati Sahita Chaturmukha Brahma

Chaturmukha jagatsrashta satyaloka stithavyaya sarvaloka pithamaha

Saraswatyacha sahitho gruhanarghyam namostute

Saraswati sahitha brahmane namaha idam arghyam samarpayami

Arghya Sloka to Goddess Gauri and Lord Shiva

Ashtamurthe maheshana gangadhara krupanidhe

Gauryasaha gruhanarghyam yadoktha phaladobhava

Gaurisahitha eeshanaya namaha idam arghyam samarpayami

Arghya Sloka to Lakshmi Narayana

Pushkaraksha jagannatha lakshmya saha janardhana

Arghyam gruhana narmadyaam vrushabhayukte brihaspathau

Lakshmi sahitha vishnave namaha idam arghyam samarpayami

Arghya Slokas to Pushkara Raju

Tirtharaja mahabhaga pushkaragha vinashana

Pushkarakhyam gruhanesha sarvatirthabhi pujitha

Pushkaraya namaha idam arghyam samarpayami

Tara sahitha Brihaspati Arghya sloka

Bruhaspathe suradhyaksha sarvadeva namaskrutha

Gruhanarghyam mayadattham vrishabhastho bharyaya saha

Tarasahita bruhaspathaye namaha idam arghyam samarpayami

Arghya Sloka to Indra and other Gods

Indradya vasavorudrah sadhya vishwe tatha shwika

Saamagascha surassarve gruhanam twarghyam mayodyatham

Indradi sarvadevatabhyo namaha idam arghyam samarpayami

Arghya Sloka to Valakhilya and other Rishis

Munayo valakhilyadhyah sapta chaiva mahashayah

Vrishabha stithe devagurau gruhnatwarghyam mayodyatham

Valakhilyadi saptarushibhyo namaha idam arghyam samarpayami

Pitru Devata Arghya Slokam

Agnishwatwa barhishadah kavyavahana charyama

Ajyapah pitharaswata arghyam twapicha somapah

Agnishwattadhi pitrubhyonamaha idam arghyam samarpayami

Arghya Slokas to Sanaka Muni and other Munis

Sanakadya asthasindhu kapiladya mahajanaa

Thei gruhnanthu mayadattham arghyam vrishabha gathe gurau

Sanakadhi munibhyo namaha idam arghyam samarpayami

After offering Arghya to all the above said devatas with slokas, perform the holy dip (Punyasnana) in the River and chant below stotra…..

Yanmayaa duritham thoyam shareera mana samyutham

Tasyapaapa vishuddhyarghyam yakshmanam tharpayamyaham

Yeke chasmathkule jaatha aputhro gothrino mruthah

Write Your Comment

2 Comments

  1. Ruchi says:

    bhano bhaskara marthandaha chanda rashmi diwakaran surya solka

  2. Raghu Kumar Chichhula says:

    Coming season is of Godavari & Krishna Pushkaralu