Punarvasu Nakshatra Stotram – Daily Prayer for Punarvasu Nakshatra natives

Punarvasu nakshatra stotram is a daily prayer for Punarvasu nakshatra natives to chant. It gives immense pleasure, personality development, happiness, and wealth for the natives of Punarvasu birth star. The natives of each padam or Charan of nakshatra have different stotram to recite but chanting all the mantras of the Nakshatra will be more beneficial.

Punarvasu Nakshatra stotram for 1st Pada or Charan:

Avartano Nivrutatma Samvrutah Sampramardanah
Ahah Samvartako Vahnir Anilo Dharani-Dharah

Punarvasu Nakshatra stotram for 2nd Pada or Charan:

Suprasadah Prasannatma Vishva-Dhrug Vishva-Bhug Vibhuh
Sat-Karta Sat-Krutah Sadhur Jahnur Narayano Narah

Punarvasu Nakshatra stotram for 3rd Padam or Charan:

Asankhyeyo Prameyatma Visistah Shishtakruch Chucih
Siddharthah Siddha-Sankalpah Siddhidah Siddhisadhanah

Punarvasu Nakshatra stotram for 4th Padam or Charan:

Vrushahi Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrushodarah
Vardhano Vardhamanascha Viviktah Shruti-Sagarah

Write Your Comment

2 Comments

  1. Malaya says:

    punarvasu nakshatra female life in 2013 to 2014

  2. Abheek says:

    simple stotram to marriage within one month for punarvasu nakshatra 3rd pada