Navratri Puja Vidhi, Procedure with Mantras & Slokas

Amba Bhavani

Amba Bhavani

Navratri Puja Vidhi, procedure with Mantras, slokas, stotrams is given here. Navratri Puja procedure is mentioned here with Shodashopachara Puja steps and step-by-step puja vidhanam.

First day of Navratri

Second day of Navratri

Third day of Navratri

Fourth day of Navratri

Fifth day of Navratri

Sixth day of Navratri

Seventh day of Navratri

Eighth day of Navratri

Ninth day of Navratri

Navratri Puja Vidhi – Durga Puja Vidhi (Exclusively for Navratri Puja)

Bhu Shuddhi

Utthishtanthu bhoota pisacha yethe bhumi bharaka |

Yethesha mavirodhena brahma karma samarabhe ||

Take some water and akshatas and sprinkle at puja place. After that, take few Akshatas, smell them and throw those akshatas behind you.

Marjana, Atma Shuddhi

Apavitra pavitrova ya davasthanga thopiva |

Ya smareth pundarikaksham sabahyabyanthara shuchi ||

Chant the name of “Pundarikaksha” for three times. Then sprinkle water with right hand on your head. Then do deeparadhana with ghee by chanting Keshava Namas. Do achamanam..

Om Keshavaya Swaha – Om Narayanaya Swaha – Om Madhavaya Swaha |

By chanting the above mantra, take few drops of water to your right palm and drink for three times.

Om Govinda – Vishnu – Madhusudana – Trivikrama – Vamana – Sridhara – Hrishikesha – Padmanabha – Damodara – Sankarshana – Vasudeva – Pradyumna – Aniruddha – Purushottama – Adhokshaja – Narasimha – Achyutja – Janardhana – Upendra – Hare – Sri Krishnaya Namaha

Now light the Deepa (Deeparadhana) in front of Devi Durga

Agamartanthu devanam gamanarthanthu rakshasam

Kurvath ghantaravam tatra devyagamana kankshaya ||

(While chanting the above mantra ring the bell)

Apasarpanthu yebhuta ye bhuta bhumi samsthitha |

Yebhutha Vishnu karthara the nashyanthu shivagnaya ||

(While chanting the above mantra – sprinkle water at your place, puja place)

Now, chant sankalpa mantras by touching your nose.

Sankalpam

Om bhuh om bhuvah ogh suvah om mahah, om janah, om tapah, ogh satyam, om tatsavitur varenyam, bhargo devasya dheemahi, dhiyoyonah prachodayath.

Now, leave the nose.

Om apojyotir rasomritham brahma bhurbhussuvarom mama upattha duritha kshaya dwara sri durgadevi prithyartham shubhe shobhane muhurthe sri mahavishno ragnaya pravartha manasya – Adya brahmana dwitiya pararthe – swetha varaha kalpe – vaivasvata manvantare – kaliyuge – prathama paade – jambu dweepe – bharatha varshe – bharata khande – asmin varthamana vyavaharika chandramanena Sri —– samvatsare (chant the name of the Hindu year), dakshinayane sharad ruthau – ashwina maase – shukla pakshe – pratipada tithou, shubha vasare, shubha nakshatra shubha yoge, shubha karana evam guna visheshana vishishtayam shubha tithou.. ——- (chant your gothra) gothrod bhavasya, Sriman / Srimati ——- (read your name) namadeyasya… dharmapatni samethasya – Mama sarvabhishta siddhyartham sri durga paradevatha muddhishya sri durga paradevatha prityartham yadha shakti sri durga paradevata pujam karishye. (Keep your ring finger in water).

Now perform Kalasha Puja. Pour the Kalasha with water till half, put one mango leaf in it and place coconut on it. Decorate it with blouse piece like a crown. Put gandha at three places to Kalasha. And chant the below mantras by holding a betel leaf on the Kalasha….

Kalashasya mukhe Vishnu Kante rudra samasritha |

Moole thathra sthitho brahma Madhye mathru ganaa smrutha ||

Kukshouthu sagara ssarve Sapta dweepa vasundhara |

Rugvedoda yajurveda Samavedoh atharvana ||

Angaischa sahita ssarve Kalashambu samasritha ||

Gangecha yamunechaiva Godavari saraswati |

Narmade sindhu kaveri jalesmin sannidhim kuru ||

Durga paradevatayai namaha – durga paradevata pujartham

Durithakshaya karakam kalashodhakena devim, atmanam,

Pujadravyani samprokshya

(Dip the betel leaf in kalasha and sprinkle that water on Devi, yourself on your head, on puja material.

Now, do Prana Pratishta

Dhyanam

Yavidya shiva keshavadi janani yavai jaganmohini

Yaa brahmadi pipeelikantha jagadanandaika sandhayani

Yaa pancha pranavadvirefa nalini yaa chitkala malini

Saa paayaath paradevata bhagavathi sri Rajarajeshwari

Sri Durga Paradevatayai namah dhyanam samarpayami

Avahanam

Hiranyavarnam harinim suvarna rajatasrajam chandram

Haranmayeem lakshmim jatavedoma aavaha

Aagachcha varade devi daithya darpanishudini |

Poojam gruhana subhage Namaste shankarapriye ||

Sri Durga Paradevatayai namah avahayami avahanam samarpayami

Asanam

Thaam avaha jatavedo lakshmi manapa gaminim

Yasyam hiranyam vindeyam gamashyam purushanaham |

Ehidevi gruhaneshi ratna simhasanam shubham |

Chandrakanthi mani sthambham sauvarnam sarva sundaram ||

Sri Durga Paradevatayai namah navaratna khachitha simhasanam samarpayami

Paadyam

Ashwapurvam rathamadhyam hasthi naadha prabhodhinim

Sriyam devi mupahvaye srirmadevi jushatham |

Eeshadi deva samsevye bhave paadyam shubhaprade

Gangadi sarithanitham samgruhana sureshwari ||

Sri Durga Paradevatayai namah paadayo paadyam samarpayami

Arghyam

Kamsosmitham hiranya prakara maardram jwalanthim

Thruptham tarpayanthim padmesthitam padma varnamthamiho pahvaye sriyam,

Lakshmi vani mukha sevye deva devesha vandithe |

Gruhanarghyam mayadattam lalithe lalithambike ||

Sri Durga Paradevatayai namah hasthayo arghyam samarpayami

Achamanam

Chandram prabhasam yasha pajvalanthim sriyam lokedeva jushta

Mudaaram tham padminimim sharana maham prapadye alakshmirme

Nashyatham thwam vrune hrinkara murthe durge sarva bhaktabhi vandite

Gruhana achamanam durge mamaa dattam maheshwari

Sri Durga Paradevatayai namaha shuddha achamaneeyam samarpayami

Snanam

Aditya varne thapasodhi jatah vanaspati sthava vriksha-dha bilva

Thasya phalani thapasanu danthu mayantha rayascha bahya lakshmi

Sri durga paradevatayai namaha hatyadi papashamanartham panchamritha snanam samarpayami

Vastram

Upaitumam devi sakha keertischa manina sahasraa durbhuthyosmi

Rashtresmin kirtivriddhim dadathu may |

Sri durga paradevatayai namaha peethambara yugmam samarpayami

Yagnopavitham

Kshuthpipasa malaam jyeshtam alakshmir nashayamyaham |

Abhuthi masamrudhincha sarvannirnudhame gruhath ||

Sri durga paradevatayai namaha suvarna yagnopavitham samarpayami

Gandham

Gandha dwaram duradarsham nitya pushtam karishinim |

Eshwarigum sarvabhuthanam thamivo pahvaye sriyam ||

Sri durga paradevatayai namaha divya sri chandanam samarpayami

Abharanam

Manasah kama maakoothim vachaspathya maseemahi pashunagum

Rupamannasya yashashrim sriyatha yashah

Sri durga paradevatayai namaha navaratna kireetanga dahara keyuradi nanavidha abharanani samarpayami

Pushpam

Karnamena prajabhutha mayi sambha kardthama

Sriyam vasaya may kule mataram padmamalinim ||

Sri durga paradevatayai namaha nanavidha parimala pushpani samarpayami

Dhupam

Apaprajam thusnighdani chikleetha vasame gruhe

Nicha devim mataram sriyam vasaya maykule

Sri durga paradevatayai namaha dhupamagrapayami

Deepam

Aardram pushkarinim pushtim pingalam padma malinim

Chandram hiranyayeem lakshmim jatavedoma aahava ||

Sri durga paradevatayai namaha sakshath deepam darshayami

Naivedyam

Sprinkle water with flower on the naivedyam (food offerings) and chant this mantram

Om bhur bhuvah ssuvah om tatsavitur varenyam bhargo devasya dheemahi dhiyo yonah prachodayath

Satyam thwarthena parishinchami

Sri durga paradevatayai namaha shadrasopetha naivedyam samarpayami

Amritamastu amritopa stharanamasi

Om pranaya swaha om apanaya swaha om vyanaya swaha om udanaya swaha om samanaya swaha.

Madhye madhye paniyam samarpayami

Amritapa dhanasamasi uttaraposhanam samarpayami

Hasthau prakshalayami padau prakshalayami

shuddha achamaneeyam samarpayami

Thambulam

Thaam avaha jatavedo lakshmi manapagamsim yasyam

Hiranyam prabhutam gavyo dasyo shyan vindeyam purushanaham

Sri durga paradevatayai namaha tambulam samarpayami

Neerajanam

Yasshuchi prayatho bhuthwa juhuya dajya manahwam

Sriya pancha dasharchancha srikaama sathatam japeth

Sri durga paradevatayai namaha ananda karpura neerajanam samarpayami

Mantrapushpam

Om dhatha purasthadithi mantrapushpa

Varankushau pashamabhithi mudram karairvahanthim kamalasanastham ||

Balarka koti pratibhranthi nethram bhaje hamambam jagadishwarim thaam ||

Sarvamangala mangalye shive sarvartha sadhike |

Saranye thryambake devi narayani namostute ||

Sri durga paradevatayai namaha suvarna mantrapushpam samarpayami

Atma Pradakshinam

Sauvarna rupe sarvagne bale Tripura sundari

Bhaktiyuktham karomeethi dakshine thei pradakshinam

Chant these mantras while doing pradakshina

Yaani kanicha papani janmantara kritanicha |

Thani thani pranashyanthi pradakshina pade pade ||

Papoham papakarmaham papatma papasambhava

Thrahimam krupaya devi sharanagatha vatsale

Anyadha sharanam nasthi thwameva sharanam mama

Tasmath karunya bhavena raksha raksha maheshwari

Sri durga paradevatayai namaha atma pradakshina namaskaraan samarpayami

Sri durga paradevatayai namaha chhathram darshayami – chamaram veejayami – geetham shravayami – nrityam darshayami – andolikan aaropayami – ashwan aaropayami – gajaan aaropayami – samastha rajopachara, devopachara, shakti upachara bhakti upachara poojam samarpayami.

Kshamapanam

Yaasya smrithyacha namokthya thapah pooja kriyadishu |

Nyunam sampurnatham yaathi sadyo vande thamambikam ||

Mantra heenam kriya heenam bhakti heenam maheshwari |

Yatpujitham mayaadevi paripurnam thadasthuthe ||

Samarpanam

Ashtottara shatanama pujayacha durgadevi supreetha suprasanna varadabhavathu

Nyunata athiriktham sarvam sagunam karothu sarvam sri durga paradevata arpanamasthu

Sashtanga namaskara

Urasa shirasa drushtya manasaa vachasaa thatha |

Padmyam karabhyam karnabhyam pranamoshtanga muchyathe ||

Kalasha Sthapana Vidhi

Write Your Comment