Narayana Suktam in Bengali

ওং সহ না’ববতু | সহ নৌ’ ভুনক্তু | সহ বীর্য়ং’ করবাবহৈ | তেজস্বিনাবধী’তমস্তু মা বি’দ্বিষাবহৈ” || ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

ওং || সহস্রশীর’ষং দেবং বিশ্বাক্ষং’ বিশ্বশং’ভুবম | বিশ্বং’ নারায়’ণং দেবমক্ষরং’ পরমং পদম | বিশ্বতঃ পর’মান্নিত্য়ং বিশ্বং না’রায়ণগ্‍ম হ’রিম | বিশ্ব’মেবেদং পুরু’ষ-স্তদ্বিশ্ব-মুপ’জীবতি | পতিং বিশ্ব’স্য়াত্মেশ্ব’রগং শাশ্ব’তগ্‍ম শিব-মচ্য়ুতম | নারায়ণং ম’হাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মা’নং পরায়’ণম | নারায়ণপ’রো জ্য়োতিরাত্মা না’রায়ণঃ প’রঃ | নারায়ণপরং’ ব্রহ্ম তত্ত্বং না’রায়ণঃ প’রঃ | নারায়ণপ’রো ধ্য়াতা ধ্য়ানং না’রায়ণঃ প’রঃ | য়চ্চ’ কিংচিজ্জগত্সর্বং দৃশ্য়তে” শ্রূয়তে‌உপি’ বা ||

অংত’র্বহিশ্চ’ তত্সর্বং ব্য়াপ্য় না’রায়ণঃ স্থি’তঃ | অনংতমব্য়য়ং’ কবিগ্‍ম স’মুদ্রে‌உংতং’ বিশ্বশং’ভুবম | পদ্মকোশ-প্র’তীকাশগং হৃদয়ং’ চাপ্য়ধোমু’খম | অধো’ নিষ্ট্য়া বি’তস্য়াংতে নাভ্য়ামু’পরি তিষ্ঠ’তি | জ্বালমালাকু’লং ভাতী বিশ্বস্য়ায়’তনং ম’হত | সন্তত’গ্‍ম শিলাভি’স্তু লংবত্য়াকোশসন্নি’ভম | তস্য়াংতে’ সুষিরগ্‍ম সূক্ষ্মং তস্মিন” সর্বং প্রতি’ষ্ঠিতম | তস্য় মধ্য়ে’ মহান’গ্নির-বিশ্বার্চি’র-বিশ্বতো’মুখঃ | সো‌உগ্র’ভুগ্বিভ’জংতিষ্ঠ-ন্নাহা’রমজরঃ কবিঃ | তির্য়গূর্ধ্বম’ধশ্শায়ী রশ্ময়’স্তস্য় সংত’তা | সংতাপয়’তি স্বং দেহমাপা’দতলমস্ত’কঃ | তস্য়মধ্য়ে বহ্নি’শিখা অণীয়ো”র্ধ্বা ব্য়বস্থি’তঃ | নীলতো’-য়দ’মধ্য়স্থাদ-বিধ্য়ুল্লে’খেব ভাস্ব’রা | নীবারশূক’বত্তন্বী পীতা ভা”স্বত্য়ণূপ’মা | তস্য়া”ঃ শিখায়া ম’ধ্য়ে পরমা”ত্মা ব্য়বস্থি’তঃ | স ব্রহ্ম স শিবঃ স হরিঃ সেংদ্রঃ সো‌உক্ষ’রঃ পরমঃ স্বরাট ||

ঋতগ্‍ম সত্য়ং প’রং ব্রহ্ম পুরুষং’ কৃষ্ণপিংগ’লম | ঊর্ধ্বরে’তং বি’রূপা’ক্ষং বিশ্বরূ’পায় বৈ নমো নমঃ’ ||

ওং নারায়ণায়’ বিদ্মহে’ বাসুদেবায়’ ধীমহি | তন্নো’ বিষ্ণুঃ প্রচোদয়া”ত ||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

Narayana Suktam in Other Languages

Write Your Comment