Kumbh Mela 2013 Surya Arghya

Sadhu performing Surya Arghya at Kumbh Mela 2013

Sadhu performing Surya Arghya at Kumbh Mela 2013

Sadhu performing Surya Arghya at Kumbh Mela 2013

Leave a Reply