Krittika Nakshatra Stotram | Daily Prayer for Krittika Nakshatra natives

Krittika nakshatra stotram or Kruttika nakshatra stotra is a daily prayer for Krittika nakshatra natives to chant. It gives immense pleasure, personality development, happiness, and wealth for the natives of Krittika nakshatra. The natives of each padam or Charan of nakshatra have different stotram to recite but chanting all the mantras of the Nakshatra will be more meritorious.

Krittika Nakshatra stotram for 1st Pada or Charan:

Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Kramah
Anuttamo Duradharsah Krutajnah Krutiratmavan

Kruttika Nakshatra stotram for 2nd Pada or Charan:

Suresah Sharanam Sharma Vishvaretah Prajabhavah
Ahah Samvasaro Vyalah Pratyayah Sarvadarshanah

Krittika Nakshatra stotram for 3rd Padam or Charan:

Ajah Sarveshvarah Siddhah Siddhih Sarvadir Acyutah
Vrushakapir Ameyatma Sarva-Yoga-Vinihshrutah

Kruttika Nakshatra stotram for 4th Padam or Charan:

Vasur Vasumanah Satyah Samatma Sammitah Samah
Amoghah Pundarikaksho Vrusha-Karma Vrushakrutih

Write Your Comment

5 Comments

 1. Unnati says:

  characteristic of natives of krittika nakshatra charan 1

 2. Lakshmi says:

  1st pada krittika nakshatra predictions for 2013 from ask

 3. Suras says:

  best prayer for a person with karthika nakshatra

 4. Karunesh says:

  Characteristic of person born in 4th pada of kritika nakshatara

 5. magsh says:

  PLs sir kattai nakshatra slogan..