Kanaka Dhaaraa Stotram in Kannada

ರಚನ: ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕ ಭೂಷಣ ಮಾಶ್ರಯಂತೀ
ಬೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮುಕುಳಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್ |
ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲ ವಿಭೂತಿ ರಪಾಂಗಲೀಲಾ
ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳ ದೇವತಾಯಾಃ || 1 ||

ಮುಗ್ದಾ ಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇಃ
ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾ ಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ |
ಮಾಲಾದೃಶೋ ರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇ ಯಾ
ಸಾ ಮೇ ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶತು ಸಾಗರ ಸಂಭಾವಾ ಯಾಃ || 2 ||

ವಿಶ್ವಾಮರೇಂದ್ರ ಪದ ವಿಭ್ರಮ ದಾನದಕ್ಷ
ಮಾನಂದ ಹೇತು ರಧಿಕಂ ಮುರವಿದ್ವಿಷೋಪಿ |
ಈಷನ್ನಿಷೀದತು ಮಯಿ ಕ್ಷಣ ಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ
ಇಂದೀವರೋದರ ಸಹೋದರ ಮಿಂದಿಯಾ ಯಾಃ || 3 ||

ಆಮೀಲಿತಾಕ್ಷ ಮಧಿಗ್ಯಮ ಮುದಾ ಮುಕುಂದ
ಮಾನಂದ ಕಂದ ಮನಿಷೇಷ ಮನಂಗ ನೇತ್ರಮ್ |
ಅಕೇಕರ ಸ್ಥಿತ ಕನೀನಿಕ ಪದ್ಮನೇತ್ರಂ
ಭೂತ್ಯೈ ಭವನ್ಮಮ ಭುಜಂಗ ಶಯಾಂಗನಾ ಯಾಃ || 4 ||

ಬಾಹ್ವಂತರೇ ಮಧುಜಿತಃ ಶ್ರಿತಕೌಸ್ತುಭೇ ಯಾ
ಹಾರಾವಳೀವ ಹರಿನೀಲಮಯೀ ವಿಭಾತಿ |
ಕಾಮಪ್ರದಾ ಭಗವತೋ‌உಪಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ
ಕಳ್ಯಾಣ ಮಾವಹತು ಮೇ ಕಮಲಾಲಯಾ ಯಾಃ || 5 ||

ಕಾಲಾಂಬುದಾಳಿ ಲಲಿತೋರಸಿ ಕೈಟಭಾರೇಃ
ದಾರಾಧರೇ ಸ್ಫುರತಿ ಯಾ ತಟಿದಂಗ ನೇವ |
ಮಾತಸ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತಿಃ
ಭದ್ರಾಣಿ ಮೇ ದಿಶತು ಭಾರ್ಗವ ನಂದನಾ ಯಾಃ || 6 ||

ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪದಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಖಲು ಯತ್ಪ್ರಭಾವಾತ್
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಜಿ ಮಧುಮಾಥಿನಿ ಮನ್ಮಥೇನ |
ಮಯ್ಯಪತೇ ತ್ತದಿಹ ಮಂಥರ ಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ
ಮಂದಾಲಸಂ ಚ ಮಕರಾಲಯ ಕನ್ಯಕಾ ಯಾಃ || 7 ||

ದದ್ಯಾದ್ದಯಾನು ಪವನೋ ದ್ರವಿಣಾಂಬು ಧಾರಾ
ಮಸ್ಮಿನ್ನ ಕಿಂಚನ ವಿಹಂಗ ಶಿಶೌ ವಿಷಣ್ಣೇ |
ದುಷ್ಮರ್ಮ ಘರ್ಮ ಮಪನೀಯ ಚಿರಾಯ ದೂರಂ
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಣಯಿನೀ ನಯನಾಂಬು ವಾಹಃ || 8 ||

ಇಷ್ಟಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತಯೋಪಿ ಯಯಾ ದಯಾರ್ದ್ರ
ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟ ಪಪದಂ ಸುಲಭಂ ಲಭಂತೇ |
ದೃಷ್ಟಿಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟ ಕಮಲೋದರ ದೀಪ್ತಿ ರಿಷ್ಟಾಂ
ಪುಷ್ಟಿ ಕೃಷೀಷ್ಟ ಮಮ ಪುಷ್ಕರ ವಿಷ್ಟರಾ ಯಾಃ || 9 ||

ಗೀರ್ಧವ ತೇತಿ ಗರುಡದ್ವಜ ಸುಂದರೀತಿ
ಶಾಕಂಭರೀತಿ ಶಶಶೇಖರ ವಲ್ಲಭೇತಿ |
ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಕೇಳಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ
ತಸ್ಯೈ ನಮ ಸ್ತ್ರಿಭುವನೈಕ ಗುರೋ ಸ್ತರುಣ್ಯೈ || 10 ||

ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮೋ‌உಸ್ತು ಶುಭಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರಶೂತ್ಯೇ
ರತ್ಯೈ ನಮೋ‌உಸ್ತು ರಮಣೀಯ ಗುಣಾರ್ಣವಾಯೈ |
ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋ‌உಸ್ತು ಶತಪತ್ರ ನಿಕೇತನಾಯೈ
ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮೋ‌உಸ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಲ್ಲಭಾಯೈ || 11 ||

ನಮೋ‌உಸ್ತು ನಾಳೀಕ ನಿಭಾನನಾಯೈ
ನಮೋ‌உಸ್ತು ದುಗ್ದೋದಧಿ ಜನ್ಮಭೂಮ್ಯೈ |
ನಮೋ‌உಸ್ತು ಸೋಮಾಮೃತ ಸೋದರಾಯೈ
ನಮೋ‌உಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ವಲ್ಲಭಾಯೈ || 12 ||

ನಮೋ‌உಸ್ತು ಹೇಮಾಂಬುಜ ಪೀಠಿಕಾಯೈ
ನಮೋ‌உಸ್ತು ಭೂಮಂಡಲ ನಾಯಿಕಾಯೈ |
ನಮೋ‌உಸ್ತು ದೇವಾದಿ ದಯಾ ಪರಾಯೈ
ನಮೋ‌உಸ್ತು ಶಾರಂಗಾಯುಧ ವಲ್ಲಭಾಯೈ || 13 ||

ನಮೋ‌உಸ್ತು ಕಾನ್ಯೈ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ
ನಮೋ‌உಸ್ತು ಭೂತ್ಯೈ ಭುವನ ಪ್ರಸೂತ್ಯೈ |
ನಮೋ‌உಸ್ತು ದೇವಾದಿಭಿ ರರ್ಚಿತಾಯೈ
ನಮೋ‌உಸ್ತು ನಂದಾತ್ಮಜ ವಲ್ಲಭಾಯೈ || 14 ||

ಸಂಪತ್ಕರಾಣಿ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ನಂದನಾನಿ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಾನ ನಿರತಾನಿ ಸರೋರುಹಾಕ್ಷಿ |
ತ್ವದ್ವಂದನಾನಿ ದುರಿತಾಹರಣೋದ್ಯತಾನಿ
ಮಾಮೇವ ಮಾತರನಿಶಂ ಕಲಯಂತು ಮಾನ್ಯೇ || 15 ||

ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಸಮುಪಾಸನಾ ವಿಧಿಃ
ಸೇವಕಸ್ಯ ಸಕಲರ್ಥ ಸಂಪದಃ |
ಸಂತನೋತಿ ವಚನಾಂಗ ಮಾನಸೈಃ
ತ್ವಾಂ ಮುರಾರಿ ಹೃದಯೇಶ್ವರೀಂ ಭಜೇ || 16 ||

ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೇ
ದವಳ ತಮಾಂಶುಕ ಗಂಧಮಾಲ್ಯ ಶೋಭೇ |
ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಙ್ಞೇ
ತ್ರಿಭುವನ ಭೂತಿಕರೀ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಮ್ || 17 ||

ದಿಗ್ಘಸ್ತಭಿಃ ಕನಕ ಕುಂಭಮುಖಾವ ಸೃಷ್ಟ
ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀ ವಿಮಲಚಾರು ಜಲ ಪ್ಲುತಾಂಗೀಮ್ |
ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀ ಮಶೇಷ
ಲೋಕಧಿನಾಥ ಗೃಹಿಣೀ ಮಮೃತಾಬ್ದಿ ಪುತ್ರೀಮ್ || 18 ||

ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಕ್ಷ ವಲ್ಲಭೇ ತ್ವಂ
ಕರುಣಾಪೂರ ತರಂಗಿತೈ ರಪಾಂಗೈಃ |
ಅವಲೋಕಯ ಮಾ ಮಕಿಂಚನಾನಂ
ಪ್ರಥಮಂ ಪಾತ್ರ ಮಕೃತಿಮಂ ದಯಾಯಾಃ || 19 ||

ಸ್ತುವಂತಿ ಯೇ ಸ್ತುತಿಭಿ ರಮೂಭಿ ರನ್ವಹಂ
ತ್ರಯೀಮಯೀಂ ತ್ರಿಭುವನ ಮಾತರಂ ರಮಾಮ್ |
ಗುಣಾಧಿಕಾ ಗುರುತುರ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಜಿನೋ
ಭವಂತಿ ತೇ ಭುವಿ ಬುಧ ಭಾವಿತಾಶಯಾಃ || 20 ||

ಸುವರ್ಣಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಕುಬೇರ ಸಮೋ ಭವೇತ್

Kanaka Dhaaraa Stotram in Other Languages

Write Your Comment