Kanaka Dhaaraa Stotram in Gujarati

રચન: આદિ શંકરાચાર્ય

અંગં હરેઃ પુલક ભૂષણ માશ્રયન્તી
બૃંગાંગનેવ મુકુળાભરણં તમાલમ |
અંગીકૃતાખિલ વિભૂતિ રપાંગલીલા
માંગલ્યદાસ્તુ મમ મંગળ દેવતાયાઃ || 1 ||

મુગ્દા મુહુર્વિદધતી વદને મુરારેઃ
પ્રેમત્રપા પ્રણિહિતાનિ ગતાગતાનિ |
માલાદૃશો ર્મધુકરીવ મહોત્પલે યા
સા મે શ્રિયં દિશતુ સાગર સંભાવા યાઃ || 2 ||

વિશ્વામરેંદ્ર પદ વિભ્રમ દાનદક્ષ
માનંદ હેતુ રધિકં મુરવિદ્વિષોપિ |
ઈષન્નિષીદતુ મયિ ક્ષણ મીક્ષણાર્થં
ઇંદીવરોદર સહોદર મિંદિયા યાઃ || 3 ||

આમીલિતાક્ષ મધિગ્યમ મુદા મુકુંદ
માનંદ કંદ મનિષેષ મનંગ નેત્રમ |
અકેકર સ્થિત કનીનિક પદ્મનેત્રં
ભૂત્યૈ ભવન્મમ ભુજંગ શયાંગના યાઃ || 4 ||

બાહ્વંતરે મધુજિતઃ શ્રિતકૌસ્તુભે યા
હારાવળીવ હરિનીલમયી વિભાતિ |
કામપ્રદા ભગવતો‌உપિ કટાક્ષમાલા
કળ્યાણ માવહતુ મે કમલાલયા યાઃ || 5 ||

કાલાંબુદાળિ લલિતોરસિ કૈટભારેઃ
દારાધરે સ્ફુરતિ યા તટિદંગ નેવ |
માતસ્સમસ્ત જગતાં મહનીયમૂર્તિઃ
ભદ્રાણિ મે દિશતુ ભાર્ગવ નંદના યાઃ || 6 ||

પ્રાપ્તં પદં પ્રથમતઃ ખલુ યત્પ્રભાવાત
માંગલ્ય ભાજિ મધુમાથિનિ મન્મથેન |
મય્યપતે ત્તદિહ મંથર મીક્ષણાર્થં
મંદાલસં ચ મકરાલય કન્યકા યાઃ || 7 ||

દદ્યાદ્દયાનુ પવનો દ્રવિણાંબુ ધારા
મસ્મિન્ન કિંચન વિહંગ શિશૌ વિષણ્ણે |
દુષ્મર્મ ઘર્મ મપનીય ચિરાય દૂરં
નારાયણ પ્રણયિની નયનાંબુ વાહઃ || 8 ||

ઇષ્ટા વિશિષ્ટ મતયોપિ યયા દયાર્દ્ર
દૃષ્ટ્યા ત્રિવિષ્ટ પપદં સુલભં લભંતે |
દૃષ્ટિઃ પ્રહૃષ્ટ કમલોદર દીપ્તિ રિષ્ટાં
પુષ્ટિ કૃષીષ્ટ મમ પુષ્કર વિષ્ટરા યાઃ || 9 ||

ગીર્ધવ તેતિ ગરુડદ્વજ સુંદરીતિ
શાકંભરીતિ શશશેખર વલ્લભેતિ |
સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રળય કેળિષુ સંસ્થિતાયૈ
તસ્યૈ નમ સ્ત્રિભુવનૈક ગુરો સ્તરુણ્યૈ || 10 ||

શ્રુત્યૈ નમો‌உસ્તુ શુભકર્મ ફલપ્રશૂત્યે
રત્યૈ નમો‌உસ્તુ રમણીય ગુણાર્ણવાયૈ |
શક્ત્યૈ નમો‌உસ્તુ શતપત્ર નિકેતનાયૈ
પુષ્ટ્યૈ નમો‌உસ્તુ પુરુષોત્તમ વલ્લભાયૈ || 11 ||

નમો‌உસ્તુ નાળીક નિભાનનાયૈ
નમો‌உસ્તુ દુગ્દોદધિ જન્મભૂમ્યૈ |
નમો‌உસ્તુ સોમામૃત સોદરાયૈ
નમો‌உસ્તુ નારાયણ વલ્લભાયૈ || 12 ||

નમો‌உસ્તુ હેમાંબુજ પીઠિકાયૈ
નમો‌உસ્તુ ભૂમણ્ડલ નાયિકાયૈ |
નમો‌உસ્તુ દેવાદિ દયા પરાયૈ
નમો‌உસ્તુ શારંગાયુધ વલ્લભાયૈ || 13 ||

નમો‌உસ્તુ કાન્યૈ કમલેક્ષણાયૈ
નમો‌உસ્તુ ભૂત્યૈ ભુવન પ્રસૂત્યૈ |
નમો‌உસ્તુ દેવાદિભિ રર્ચિતાયૈ
નમો‌உસ્તુ નંદાત્મજ વલ્લભાયૈ || 14 ||

સંપત્કરાણિ સકલેંદ્રિય નંદનાનિ
સામ્રાજ્ય દાન નિરતાનિ સરોરુહાક્ષિ |
ત્વદ્વંદનાનિ દુરિતાહરણોદ્યતાનિ
મામેવ માતરનિશં કલયંતુ માન્યે || 15 ||

યત્કટાક્ષ સમુપાસના વિધિઃ
સેવકસ્ય સકલર્થ સંપદઃ |
સંતનોતિ વચનાંગ માનસૈઃ
ત્વાં મુરારિ હૃદયેશ્વરીં ભજે || 16 ||

સરસિજનિલયે સરોજહસ્તે
દવળ તમાંશુક ગંધમાલ્ય શોભે |
ભગવતિ હરિવલ્લભે મનોજ્ઞે
ત્રિભુવન ભૂતિકરી પ્રસીદ મહ્યમ || 17 ||

દિગ્ઘસ્તભિઃ કનક કુંભમુખાવ સૃષ્ટ
સ્વર્વાહિની વિમલચારુ જલ પ્લુતાંગીમ |
પ્રાતર્નમામિ જગતાં જનની મશેષ
લોકધિનાથ ગૃહિણી મમૃતાબ્દિ પુત્રીમ || 18 ||

કમલે કમલાક્ષ વલ્લભે ત્વં
કરુણાપૂર તરંગિતૈ રપાંગૈઃ |
અવલોકય મા મકિંચનાનં
પ્રથમં પાત્ર મકૃતિમં દયાયાઃ || 19 ||

સ્તુવંતિ યે સ્તુતિભિ રમૂભિ રન્વહં
ત્રયીમયીં ત્રિભુવન માતરં રમામ |
ગુણાધિકા ગુરુતુર ભાગ્ય ભાજિનો
ભવંતિ તે ભુવિ બુધ ભાવિતાશયાઃ || 20 ||

સુવર્ણધારા સ્તોત્રં યચ્છંકરાચાર્ય નિર્મિતં ત્રિસંધ્યં યઃ પઠેન્નિત્યં સ કુબેર સમો ભવેત

Kanaka Dhaaraa Stotram in Other Languages

Write Your Comment