Janaki Panchakam – Prayer to Goddess Janaki

Janaki Panchakam is a prayer dedicated to Goddess Janaki (Sita Mata), the consort of Lord Rama. It explains Janaki Mata’s beauty, courage, wisdom, mercy, and all other characters shown by her as per Ramayana. Chanting Janaki Panchakam gives immense happiness and marital bliss to the devotees.

Mathruke, sarva viswaika dhathreem kshamaam,
Thwam sudham, sheethalaam puthra puthrinutham,
Sneha vathsalya dharayutham, janakim,
Thaam, namam ishwareem matharam premadham. //1//

Noopuranandadham, kinkani mekhalam,
Shathakumbhangadham, hara rathnakaram,
Kundalaa bhooshanaam, mouli heerojjwalam,
Thaam, namam ishwareem matharam premadham. //2//

Megha vrundalakam, manda hasa prabham,
Kanthi gehokshanee, swarna varnasrayam,
Raktha bimbhadaram srimukheem sundareem,
Thaam, namam ishwareem matharam premadham. //3//

Padma maladaram, Padma pushparitham,
Padma varnambaram, Pani padmasrayam,
Padma peeta sthitham, Pada padmavrutham,
Thaam, namam ishwareem matharam premadham. //4//

Bhukthi mukthi pradham, pushti thusti pradham,
Jnana vidhyadhadhaam pushkalanandadham,
Shudhidham, budhidham, shakthidham, sidhidham,
Thaam, namam ishwareem matharam premadham. //5//

Write Your Comment