Govindaashtakam in Bengali

মৃত্স্নামত্সীহেতি য়শোদাতাডনশৈশব সংত্রাসম |
ব্য়াদিতবক্ত্রালোকিতলোকালোকচতুর্দশলোকালিম |
লোকত্রয়পুরমূলস্তংভং লোকালোকমনালোকম |
লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিংদং পরমানংদম || 2 ||

ত্রৈবিষ্টপরিপুবীরঘ্নং ক্ষিতিভারঘ্নং ভবরোগঘ্নম |
কৈবল্য়ং নবনীতাহারমনাহারং ভুবনাহারম |
বৈমল্য়স্ফুটচেতোবৃত্তিবিশেষাভাসমনাভাসম |
শৈবং কেবলশাংতং প্রণমত গোবিংদং পরমানংদম || 3 ||

গোপালং প্রভুলীলাবিগ্রহগোপালং কুলগোপালম |
গোপীখেলনগোবর্ধনধৃতিলীলালালিতগোপালম |
গোভির্নিগদিত গোবিংদস্ফুটনামানং বহুনামানম |
গোপীগোচরদূরং প্রণমত গোবিংদং পরমানংদম || 4 ||

গোপীমংডলগোষ্ঠীভেদং ভেদাবস্থমভেদাভম |
শশ্বদ্গোখুরনির্ধূতোদ্গত ধূলীধূসরসৌভাগ্য়ম |
শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানংদমচিংত্য়ং চিংতিতসদ্ভাবম |
চিংতামণিমহিমানং প্রণমত গোবিংদং পরমানংদম || 5 ||

স্নানব্য়াকুলয়োষিদ্বস্ত্রমুপাদায়াগমুপারূঢম |
ব্য়াদিত্সংতীরথ দিগ্বস্ত্রা দাতুমুপাকর্ষংতং তাঃ
নির্ধূতদ্বয়শোকবিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরংতস্থম |
সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিংদং পরমানংদম || 6 ||

কাংতং কারণকারণমাদিমনাদিং কালধনাভাসম |
কালিংদীগতকালিয়শিরসি সুনৃত্য়ংতম মুহুরত্য়ংতম |
কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নম |
কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিংদং পরমানংদম || 7 ||

বৃংদাবনভুবি বৃংদারকগণবৃংদারাধিতবংদেহম |
কুংদাভামলমংদস্মেরসুধানংদং সুহৃদানংদম |
বংদ্য়াশেষ মহামুনি মানস বংদ্য়ানংদপদদ্বংদ্বম |
বংদ্য়াশেষগুণাব্ধিং প্রণমত গোবিংদং পরমানংদম || 8 ||

গোবিংদাষ্টকমেতদধীতে গোবিংদার্পিতচেতা য়ঃ |
গোবিংদাচ্য়ুত মাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি |
গোবিংদাংঘ্রি সরোজধ্য়ানসুধাজলধৌতসমস্তাঘঃ |
গোবিংদং পরমানংদামৃতমংতস্থং স তমভ্য়েতি ||

ইতি শ্রী শংকরাচার্য় বিরচিত শ্রীগোবিংদাষ্টকং সমাপ্তং

রচন: আদি শংকরাচার্য়

Govindaashtakam in Other Languages

Write Your Comment