Eka Danta Stotram: Prayer to Lord Ganesha

Ekadanta Stotram or Ekadanta Ganesha stotram is a prayer dedicated to Lord Ganesha. This mantram describes the ‘Ekadanta thathva’ of Ganapathi.

Those who chant this mantra everyday will be blesses with prosperity, marital bliss, good children, good family, and good social relationships, etc.

Madhasuram sushantham vai,
Drushtwa Vishnu mukha suraa,
Bruguvadayascha munaya,
Ekadantham samayaya. //1//

Pranamya tham prapoojayadhou,
Punastham nemuradharath,
Thushtuvur harsha samyuktha,
Eka dantham Ganeshwaram. //2//

Sadathma roopam Sakaladhibhootha,
Mamayinam soham achinthya bodham,
Aanadhi vidhyantha viheenam ekam,
Thamekadantham saranam vrajama. //3//

Ananta chidroopamayam Ganesam,
Hya bhedha Bhedhadhi viheenamaadhyam,
Hrudhi prakasasya dhuram Sudheestham,
Thamekadantham saranam vrajama. //4//

Viswadhibhootham hrudhi yoginaam vai,
Prathyaksha roopena vibhantha mekam,
Sada niralamba Samadhi gamyam,
Thamekadantham saranam vrajama. //5//

Swa bimba bhavena vilasa yuktham,
Bindu swaroopaa rachitha swamaya,
Tasyam swaveeryam pradahadhathi yo vai,
Thamekadantham saranam vrajama. //6//

Twadeeya veeryena samartha bhootha,
Maya thaya sancharitham cha viswam,
Nadathmakam hya athma thaya praneetham,
Thamekadantham saranam vrajama. //7//

Twadeeya satha dhara meka dantham,
Ganesamekam traya bodhi tharam,
Sevanthamaapusthamajam trisamstham,
Thamekadantham saranam vrajama. //8//

Thath swaya preritha evanadha,
Sthenedhamevam rachitham jagadwai,
Ananda roopam sama bhava samstha,
Thamekadantham saranam vrajama. //9//

Thadeva viswam krupaya thadaiva,
Sambhootha maadhyam thamasa vibhatham,
Anekaroopam hyajameka bootham,
Thamekadantham saranam vrajama. //10//

Thathasthwaya prerithamevathena,
Srushtam susookshmam jagadheka samstham,
Sathwathmakam swethamananthamadhyam,
Thamekadantham saranam vrajama. //11//

Thadeva swapnam thamsa Ganesa,
Samsidhi roopam vividham bhabhoova,
Sadhekaroopam krupaa thavaapi,
Thamekadantham saranam vrajama. //12//

Evam cha srushtwa prakuthi svabhava,
Thadhanthare twam cha vibhasi nithyam,
Budhi pradatha gana natha eka,
Thamekadantham saranam vrajama. //13//

Thwadagnaya bhahi gruhascha sarve .
Nakshatra roopani Vibhanthi khe vai,
Aadhara heenani thwaya dhruthani,
Thamekadantham saranam vrajama. //14//

Thwadagnaya srushtikaro Vidatha,
Thwadagnaya palaka eva Vishnu,
Thwadagnaya samharadhaka haropi,
Thamekadantham saranam vrajama. //15//

Yadagnaya bhoor jala Madhya samstha,
Yadagnaya apat pravahnathi nadhya,
Seemam sada rakshathi vai samudhra,
Thamekadantham saranam vrajama. //16//

Yadagnaya deva gano divistho,
Dadathi vai karma phalani nithyam,
Yadagnaya shaila gano achalo vai,
Thamekadantham saranam vrajama. //17//

Yadagnaya sesha iladharo vai ,
Yadagnaya mohakarascha kama,
Yadagnaya Kaaladharo aaramya cha,
Thamekadantham saranam vrajama. //18//

Yadagnaya vaathi vibhathi vayu,
Yadagnaya agnir jataradhi samshta,
Yadagnaya vai sacharacharam cha,
Thamekadantham saranam vrajama. //19//

Sarvanthare samsthitha meka gudam,
Yadagnaya sarvamidham vibhathi,
Anantha roopam hrudhi bhodakam vai,
Thamekadantham saranam vrajama. //20//

Eva mukthwa cha the deva,
Munayascha samuchakai,
Thooshneem bhavam prabadyava,
Na nruthur harsha samyutha. //21//

Sathanuvacha santhushato,
Hyeka danthena sthavena vai,
Jagaadahan maha bhaagan,
Devrusheen bhaktha vatsala. //22//

Prasannosmi cha stotrena,
Sura sarshi gana kila,
Vrunutha varadhoham vo,
Dasyami manaseepsidham. //23//

Bhavath krutham madheeyam vai,
Stotram preethi pradham mama,
Bhavishyathi na sandheha,
Sarva sidhi pradhayakam. //24//

Yam yam ichitham tham vai,
Dasyami stotra paatatha,
Puthra pouthradhikam sarvam,
Labhathe dana danyakam. //25//

Phala sruthi:

Nithyam ya patathe stotram,
Brahma bhootha sa vai nama,
Tasya darsanatha sarve,
Devaa, pootha bhavanthi vai. //26//

Video of Vinayaka Chavithi Vrathakalpam with detailed instructions..

Write Your Comment

1 Comments

  1. Baneet says:

    jama star rohini pray to which hindu god