Eesavasyopanishad in Bengali

ওং পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাত্পূর্ণমুদচ্য়তে |
পূর্ণস্য় পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্য়তে ||

ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ||

ওং ঈশা বাস্য়’মিদগ্‍ম সর্বং য়ত্কিংচ জগ’ত্বাং জগ’ত |
তেন’ ত্য়ক্তেন’ ভুংজীথা মা গৃ’ধঃ কস্য়’স্বিদ্ধনম” || 1 ||

কুর্বন্নেবেহ কর্মা”ণি জিজীবিষেচ্চতগ্‍ম সমা”ঃ |
এবং ত্বয়ি নান্য়থেতো”‌உস্তি ন কর্ম’ লিপ্য়তে’ নরে” || 2 ||

অসুর্য়া নাম তে লোকা অংধেন তমসা‌உ‌உবৃ’তাঃ |
তাগংস্তে প্রেত্য়াভিগ’চ্ছংতি য়ে কে চা”ত্মহনো জনা”ঃ || 3 ||

অনে”জদেকং মন’সো জবী”য়ো নৈন’দ্দেবা আ”প্নুবন্পূর্বমর্ষ’ত |
তদ্ধাব’তো‌உন্য়ানত্য়ে”তি তিষ্ঠত্তস্মিন”নপো মা”তরিশ্বা” দধাতি || 4 ||

তদে”জতি তন্নেজ’তি তদ্দূরে তদ্বং’তিকে |
তদংতর’স্য় সর্ব’স্য় তদু সর্ব’স্য়াস্য় বাহ্য়তঃ || 5 ||

য়স্তু সর্বা”ণি ভূতান্য়াত্মন্য়েবানুপশ্য়’তি |
সর্বভূতেষু’ চাত্মানং ততো ন বিহু’গুপ্সতে || 6 ||

য়স্মিন্সর্বা”ণি ভূতান্য়াত্মৈবাভূ”দ্বিজানতঃ |
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ’ একত্বম’নুপশ্য়’তঃ || 7 ||

স পর্য়’গাচ্চুক্রম’কায়ম’প্রণম’স্নাবিরগ্‍ম শুদ্ধমপা”পবিদ্ধম |
কবির্ম’নীষী প’রিভূঃ স্ব’য়ংভূ-র্য়া”থাতথ্য়তো‌உর্থান
ব্য়’দধাচ্ছাশ্বতীভ্য়ঃ সমা”ভ্য়ঃ || 8 ||

অংধং তমঃ প্রবি’শংতি য়ে‌உবি’দ্য়ামুপাস’তে |
ততো ভূয়’ ইব তে তমো য় উ’ বিদ্য়ায়া”গ্‍ম রতাঃ || 9 ||

অন্য়দেবায়ুরিদ্য়য়া‌உন্য়দা”হুরবি’দ্য়য়া |
ইতি’ শুশুম ধীরা”ণাং য়ে নস্তদ্বি’চচক্ষিরে || 1০ ||

বিদ্য়াং চাবি’দ্য়াং চ য়স্তদ্বেদোভয়’গ্‍ম সহ |
অবি’দ্য়য়া মৃত্য়ুং তীর্ত্বা বিদ্য়য়া‌உমৃত’মশ্নুতে || 11 ||

অংধং তমঃ প্রবি’শংতি য়ে‌உসম”ভূতিমুপাস’তে |
ততো ভূয়’ ইব তে তমো য় উ সংভূ”ত্য়াগ্‍ম রতাঃ || 12 ||

অন্য়দেবাহুঃ সম”ভবাদন্য়দা”হুরসম”ভবাত |
ইতি’ শুশ্রুম ধীরা”ণাং য়ে নস্তদ্বি’চচক্ষিরে || 13 ||

সম্ভূ”তিং চ বিণাশং চ য়স্তদ্বেদোভয়’গ্‍ম সহ |
বিনাশেন’ মৃত্য়ুং তীর্ত্বা সম্ভূ”ত্য়া‌உমৃত’মশ্নুতে || 14 ||

হিরণ্ময়ে”ন পাত্রে”ণ সত্য়স্য়াপি’হিতং মুখম” |
তত্বং পূ”ষন্নপাবৃ’ণু সত্য়ধ”র্মায় দৃষ্টয়ে” || 15 ||

পূষ’ন্নেকর্ষে য়ম সূর্য় প্রাজা”পত্য় ব্য়ূ”হ রশ্মীন
সমূ”হ তেজো য়ত্তে” রূপং কল্য়া”ণতমং তত্তে” পশ্য়ামি |
য়ো‌உসাবসৌ পুরু’ষঃ সো‌உহম’স্মি || 16 ||

বায়ুরনি’লমমৃতমথেদং ভস্মা”ন্তগং শরী’রম |
ওং 3 ক্রতো স্মর’ কৃতগ্‍ম স্ম’র ক্রতো স্মর’ কৃতগ্‍ম স্ম’র || 17 ||

অগ্নে নয়’ সুপথা” রায়ে অস্মান বিশ্বা’নি দেব বয়না’নি বিদ্বান |
য়ুয়োধ্য়স্মজ্জু’হুরাণমেনো ভূয়ি’ষ্টাং তে নম’উক্তিং বিধেম || 18 ||

ওং পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাত্পূর্ণমুদচ্য়তে |
পূর্ণস্য় পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্য়তে ||

ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ||

Eesavasyopanishad in Other Languages

Write Your Comment