Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ

ଧ୍ୟାନଂ
କାଲାଭ୍ରାଭାଂ କଟାକ୍ଷୈର ଅରି କୁଲ ଭୟଦାଂ ମୌଳି ବଦ୍ଧେଂଦୁ ରେଖାଂ
ଶଂଖ ଚକ୍ର କୃପାଣଂ ତ୍ରିଶିଖ ମପି କରୈର ଉଦ୍ଵହନ୍ତୀଂ ତ୍ରିନତ୍ରାମ |
ସିଂହ ସ୍କଂଦାଧିରୂଢାଂ ତ୍ରିଭୁଵନ ମଖିଲଂ ତେଜସା ପୂରୟଂତୀଂ
ଧ୍ୟାୟେଦ ଦୁର୍ଗାଂ ଜୟାଖ୍ୟାଂ ତ୍ରିଦଶ ପରିଵୃତାଂ ସେଵିତାଂ ସିଦ୍ଧି କାମୈଃ ||

ଋଷିରୁଵାଚ ||1||

ଶକ୍ରାଦୟଃ ସୁରଗଣା ନିହତେ‌உତିଵୀର୍ୟେ
ତସ୍ମିନ୍ଦୁରାତ୍ମନି ସୁରାରିବଲେ ଚ ଦେଵ୍ୟା |
ତାଂ ତୁଷ୍ଟୁଵୁଃ ପ୍ରଣତିନମ୍ରଶିରୋଧରାଂସା
ଵାଗ୍ଭିଃ ପ୍ରହର୍ଷପୁଲକୋଦ୍ଗମଚାରୁଦେହାଃ || 2 ||

ଦେଵ୍ୟା ୟୟା ତତମିଦଂ ଜଗଦାତ୍ମଶକ୍ତ୍ୟା
ନିଃଶେଷଦେଵଗଣଶକ୍ତିସମୂହମୂର୍ତ୍ୟା |
ତାମମ୍ବିକାମଖିଲଦେଵମହର୍ଷିପୂଜ୍ୟାଂ
ଭକ୍ତ୍ୟା ନତାଃ ସ୍ମ ଵିଦଧାତୁଶୁଭାନି ସା ନଃ ||3||

ୟସ୍ୟାଃ ପ୍ରଭାଵମତୁଲଂ ଭଗଵାନନନ୍ତୋ
ବ୍ରହ୍ମା ହରଶ୍ଚ ନହି ଵକ୍ତୁମଲଂ ବଲଂ ଚ |
ସା ଚଣ୍ଡିକା‌உଖିଲ ଜଗତ୍ପରିପାଲନାୟ
ନାଶାୟ ଚାଶୁଭଭୟସ୍ୟ ମତିଂ କରୋତୁ ||4||

ୟା ଶ୍ରୀଃ ସ୍ଵୟଂ ସୁକୃତିନାଂ ଭଵନେଷ୍ଵଲକ୍ଷ୍ମୀଃ
ପାପାତ୍ମନାଂ କୃତଧିୟାଂ ହୃଦୟେଷୁ ବୁଦ୍ଧିଃ |
ଶ୍ରଦ୍ଥା ସତାଂ କୁଲଜନପ୍ରଭଵସ୍ୟ ଲଜ୍ଜା
ତାଂ ତ୍ଵାଂ ନତାଃ ସ୍ମ ପରିପାଲୟ ଦେଵି ଵିଶ୍ଵମ ||5||

କିଂ ଵର୍ଣୟାମ ତଵରୂପ ମଚିନ୍ତ୍ୟମେତତ
କିଞ୍ଚାତିଵୀର୍ୟମସୁରକ୍ଷୟକାରି ଭୂରି |
କିଂ ଚାହଵେଷୁ ଚରିତାନି ତଵାତ୍ଭୁତାନି
ସର୍ଵେଷୁ ଦେଵ୍ୟସୁରଦେଵଗଣାଦିକେଷୁ | ||6||

ହେତୁଃ ସମସ୍ତଜଗତାଂ ତ୍ରିଗୁଣାପି ଦୋଷୈଃ
ନ ଜ୍ଞାୟସେ ହରିହରାଦିଭିରଵ୍ୟପାରା |
ସର୍ଵାଶ୍ରୟାଖିଲମିଦଂ ଜଗଦଂଶଭୂତଂ
ଅଵ୍ୟାକୃତା ହି ପରମା ପ୍ରକୃତିସ୍ତ୍ଵମାଦ୍ୟା ||6||

ୟସ୍ୟାଃ ସମସ୍ତସୁରତା ସମୁଦୀରଣେନ
ତୃପ୍ତିଂ ପ୍ରୟାତି ସକଲେଷୁ ମଖେଷୁ ଦେଵି |
ସ୍ଵାହାସି ଵୈ ପିତୃ ଗଣସ୍ୟ ଚ ତୃପ୍ତି ହେତୁ
ରୁଚ୍ଚାର୍ୟସେ ତ୍ଵମତ ଏଵ ଜନୈଃ ସ୍ଵଧାଚ ||8||

ୟା ମୁକ୍ତିହେତୁରଵିଚିନ୍ତ୍ୟ ମହାଵ୍ରତା ତ୍ଵଂ
ଅଭ୍ୟସ୍ୟସେ ସୁନିୟତେନ୍ଦ୍ରିୟତତ୍ଵସାରୈଃ |
ମୋକ୍ଷାର୍ଥିଭିର୍ମୁନିଭିରସ୍ତସମସ୍ତଦୋଷୈ
ର୍ଵିଦ୍ୟା‌உସି ସା ଭଗଵତୀ ପରମା ହି ଦେଵି ||9||

ଶବ୍ଦାତ୍ମିକା ସୁଵିମଲର୍ଗ୍ୟଜୁଷାଂ ନିଧାନଂ
ମୁଦ୍ଗୀଥରମ୍ୟପଦପାଠଵତାଂ ଚ ସାମ୍ନାମ |
ଦେଵୀ ତ୍ରୟୀ ଭଗଵତୀ ଭଵଭାଵନାୟ
ଵାର୍ତାସି ସର୍ଵ ଜଗତାଂ ପରମାର୍ତିହନ୍ତ୍ରୀ ||10||

ମେଧାସି ଦେଵି ଵିଦିତାଖିଲଶାସ୍ତ୍ରସାରା
ଦୁର୍ଗା‌உସି ଦୁର୍ଗଭଵସାଗରସନୌରସଙ୍ଗା |
ଶ୍ରୀଃ କୈଟ ଭାରିହୃଦୟୈକକୃତାଧିଵାସା
ଗୌରୀ ତ୍ଵମେଵ ଶଶିମୌଳିକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ||11||

ଈଷତ୍ସହାସମମଲଂ ପରିପୂର୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର
ବିମ୍ବାନୁକାରି କନକୋତ୍ତମକାନ୍ତିକାନ୍ତମ |
ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତଂ ପ୍ରହୃତମାତ୍ତରୁଷା ତଥାପି
ଵକ୍ତ୍ରଂ ଵିଲୋକ୍ୟ ସହସା ମହିଷାସୁରେଣ ||12||

ଦୃଷ୍ଟ୍ଵାତୁ ଦେଵି କୁପିତଂ ଭ୍ରୁକୁଟୀକରାଳ
ମୁଦ୍ୟଚ୍ଛଶାଙ୍କସଦୃଶଚ୍ଛଵି ୟନ୍ନ ସଦ୍ୟଃ |
ପ୍ରାଣାନ ମୁମୋଚ ମହିଷସ୍ତଦତୀଵ ଚିତ୍ରଂ
କୈର୍ଜୀଵ୍ୟତେ ହି କୁପିତାନ୍ତକଦର୍ଶନେନ | ||13||

ଦେଵିପ୍ରସୀଦ ପରମା ଭଵତୀ ଭଵାୟ
ସଦ୍ୟୋ ଵିନାଶୟସି କୋପଵତୀ କୁଲାନି |
ଵିଜ୍ଞାତମେତଦଧୁନୈଵ ୟଦସ୍ତମେତତ
ନ୍ନୀତଂ ବଲଂ ସୁଵିପୁଲଂ ମହିଷାସୁରସ୍ୟ ||14||

ତେ ସମ୍ମତା ଜନପଦେଷୁ ଧନାନି ତେଷାଂ
ତେଷାଂ ୟଶାଂସି ନ ଚ ସୀଦତି ଧର୍ମଵର୍ଗଃ |
ଧନ୍ୟାସ୍ତ‌ଏଵ ନିଭୃତାତ୍ମଜଭୃତ୍ୟଦାରା
ୟେଷାଂ ସଦାଭ୍ୟୁଦୟଦା ଭଵତୀ ପ୍ରସନ୍ନା ||15||

ଧର୍ମ୍ୟାଣି ଦେଵି ସକଲାନି ସଦୈଵ କର୍ମାନି
ଣ୍ୟତ୍ୟାଦୃତଃ ପ୍ରତିଦିନଂ ସୁକୃତୀ କରୋତି |
ସ୍ଵର୍ଗଂ ପ୍ରୟାତି ଚ ତତୋ ଭଵତୀ ପ୍ରସାଦା
ଲ୍ଲୋକତ୍ରୟେ‌உପି ଫଲଦା ନନୁ ଦେଵି ତେନ ||16||

ଦୁର୍ଗେ ସ୍ମୃତା ହରସି ଭୀତି ମଶେଶ ଜନ୍ତୋଃ
ସ୍ଵସ୍ଥୈଃ ସ୍ମୃତା ମତିମତୀଵ ଶୁଭାଂ ଦଦାସି |
ଦାରିଦ୍ର୍ୟଦୁଃଖଭୟହାରିଣି କା ତ୍ଵଦନ୍ୟା
ସର୍ଵୋପକାରକରଣାୟ ସଦାର୍ଦ୍ରଚିତ୍ତା ||17||

ଏଭିର୍ହତୈର୍ଜଗଦୁପୈତି ସୁଖଂ ତଥୈତେ
କୁର୍ଵନ୍ତୁ ନାମ ନରକାୟ ଚିରାୟ ପାପମ |
ସଂଗ୍ରାମମୃତ୍ୟୁମଧିଗମ୍ୟ ଦିଵଂପ୍ରୟାନ୍ତୁ
ମତ୍ଵେତି ନୂନମହିତାନ୍ଵିନିହଂସି ଦେଵି ||18||

ଦୃଷ୍ଟ୍ଵୈଵ କିଂ ନ ଭଵତୀ ପ୍ରକରୋତି ଭସ୍ମ
ସର୍ଵାସୁରାନରିଷୁ ୟତ୍ପ୍ରହିଣୋଷି ଶସ୍ତ୍ରମ |
ଲୋକାନ୍ପ୍ରୟାନ୍ତୁ ରିପଵୋ‌உପି ହି ଶସ୍ତ୍ରପୂତା
ଇତ୍ଥଂ ମତିର୍ଭଵତି ତେଷ୍ଵହି ତେ‌உଷୁସାଧ୍ଵୀ ||19||

ଖଡ୍ଗ ପ୍ରଭାନିକରଵିସ୍ଫୁରଣୈସ୍ତଧୋଗ୍ରୈଃ
ଶୂଲାଗ୍ରକାନ୍ତିନିଵହେନ ଦୃଶୋ‌உସୁରାଣାମ |
ୟନ୍ନାଗତା ଵିଲୟମଂଶୁମଦିଂଦୁଖଣ୍ଡ
ୟୋଗ୍ୟାନନଂ ତଵ ଵିଲୋକ ୟତାଂ ତଦେତତ ||20||

ଦୁର୍ଵୃତ୍ତ ଵୃତ୍ତ ଶମନଂ ତଵ ଦେଵି ଶୀଲଂ
ରୂପଂ ତଥୈତଦଵିଚିନ୍ତ୍ୟମତୁଲ୍ୟମନ୍ୟୈଃ |
ଵୀର୍ୟଂ ଚ ହନ୍ତୃ ହୃତଦେଵପରାକ୍ରମାଣାଂ
ଵୈରିଷ୍ଵପି ପ୍ରକଟିତୈଵ ଦୟା ତ୍ଵୟେତ୍ଥମ ||21||

କେନୋପମା ଭଵତୁ ତେ‌உସ୍ୟ ପରାକ୍ରମସ୍ୟ
ରୂପଂ ଚ ଶତୃଭୟ କାର୍ୟତିହାରି କୁତ୍ର |
ଚିତ୍ତେକୃପା ସମରନିଷ୍ଟୁରତା ଚ ଦୃଷ୍ଟା
ତ୍ଵୟ୍ୟେଵ ଦେଵି ଵରଦେ ଭୁଵନତ୍ରୟେ‌உପି ||22||

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମେତଦଖିଲଂ ରିପୁନାଶନେନ
ତ୍ରାତଂ ତ୍ଵୟା ସମରମୂର୍ଧନି ତେ‌உପି ହତ୍ଵା |
ନୀତା ଦିଵଂ ରିପୁଗଣା ଭୟମପ୍ୟପାସ୍ତଂ
ଅସ୍ମାକମୁନ୍ମଦସୁରାରିଭଵଂ ନମସ୍ତେ ||23||

ଶୂଲେନ ପାହି ନୋ ଦେଵି ପାହି ଖଡ୍ଗେନ ଚାମ୍ଭିକେ |
ଘଣ୍ଟାସ୍ଵନେନ ନଃ ପାହି ଚାପଜ୍ୟାନିସ୍ଵନେନ ଚ ||24||

ପ୍ରାଚ୍ୟାଂ ରକ୍ଷ ପ୍ରତୀଚ୍ୟାଂ ଚ ଚଣ୍ଡିକେ ରକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣେ |
ଭ୍ରାମଣେନାତ୍ମଶୂଲସ୍ୟ ଉତ୍ତରସ୍ୟାଂ ତଥେଶ୍ଵରୀ ||25||

ସୌମ୍ୟାନି ୟାନି ରୂପାଣି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେ ଵିଚରନ୍ତିତେ |
ୟାନି ଚାତ୍ୟନ୍ତ ଘୋରାଣି ତୈରକ୍ଷାସ୍ମାଂସ୍ତଥାଭୁଵମ ||26||

ଖଡ୍ଗଶୂଲଗଦାଦୀନି ୟାନି ଚାସ୍ତ୍ରାଣି ତେ‌உମ୍ବିକେ |
କରପଲ୍ଲଵସଙ୍ଗୀନି ତୈରସ୍ମାନ୍ରକ୍ଷ ସର୍ଵତଃ ||27||

ଋଷିରୁଵାଚ ||28||

ଏଵଂ ସ୍ତୁତା ସୁରୈର୍ଦିଵ୍ୟୈଃ କୁସୁମୈର୍ନନ୍ଦନୋଦ୍ଭଵୈଃ |
ଅର୍ଚିତା ଜଗତାଂ ଧାତ୍ରୀ ତଥା ଗନ୍ଧାନୁ ଲେପନୈଃ ||29||

ଭକ୍ତ୍ୟା ସମସ୍ତୈସ୍ରି ଶୈର୍ଦିଵ୍ୟୈର୍ଧୂପୈଃ ସୁଧୂପିତା |
ପ୍ରାହ ପ୍ରସାଦସୁମୁଖୀ ସମସ୍ତାନ ପ୍ରଣତାନ ସୁରାନ| ||30||

ଦେଵ୍ୟୁଵାଚ ||31||

ଵ୍ରିୟତାଂ ତ୍ରିଦଶାଃ ସର୍ଵେ ୟଦସ୍ମତ୍ତୋ‌உଭିଵାଞ୍ଛିତମ ||32||

ଦେଵା ଊଚୁ ||33||

ଭଗଵତ୍ୟା କୃତଂ ସର୍ଵଂ ନ କିଞ୍ଚିଦଵଶିଷ୍ୟତେ |
ୟଦୟଂ ନିହତଃ ଶତ୍ରୁ ରସ୍ମାକଂ ମହିଷାସୁରଃ ||34||

ୟଦିଚାପି ଵରୋ ଦେୟ ସ୍ତ୍ଵୟା‌உସ୍ମାକଂ ମହେଶ୍ଵରି |
ସଂସ୍ମୃତା ସଂସ୍ମୃତା ତ୍ଵଂ ନୋ ହିଂ ସେଥାଃପରମାପଦଃ||35||

ୟଶ୍ଚ ମର୍ତ୍ୟଃ ସ୍ତଵୈରେଭିସ୍ତ୍ଵାଂ ସ୍ତୋଷ୍ୟତ୍ୟମଲାନନେ |
ତସ୍ୟ ଵିତ୍ତର୍ଦ୍ଧିଵିଭଵୈର୍ଧନଦାରାଦି ସମ୍ପଦାମ ||36||

ଵୃଦ୍ଦୟେ‌உ ସ୍ମତ୍ପ୍ରସନ୍ନା ତ୍ଵଂ ଭଵେଥାଃ ସର୍ଵଦାମ୍ଭିକେ ||37||

ଋଷିରୁଵାଚ ||38||

ଇତି ପ୍ରସାଦିତା ଦେଵୈର୍ଜଗତୋ‌உର୍ଥେ ତଥାତ୍ମନଃ |
ତଥେତ୍ୟୁକ୍ତ୍ଵା ଭଦ୍ରକାଳୀ ବଭୂଵାନ୍ତର୍ହିତା ନୃପ ||39||

ଇତ୍ୟେତତ୍କଥିତଂ ଭୂପ ସମ୍ଭୂତା ସା ୟଥାପୁରା |
ଦେଵୀ ଦେଵଶରୀରେଭ୍ୟୋ ଜଗତ୍ପ୍ରୟହିତୈଷିଣୀ ||40||

ପୁନଶ୍ଚ ଗୌରୀ ଦେହାତ୍ସା ସମୁଦ୍ଭୂତା ୟଥାଭଵତ |
ଵଧାୟ ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟାନାଂ ତଥା ଶୁମ୍ଭନିଶୁମ୍ଭୟୋଃ ||41||

ରକ୍ଷଣାୟ ଚ ଲୋକାନାଂ ଦେଵାନାମୁପକାରିଣୀ |
ତଚ୍ଛୃ ଣୁଷ୍ଵ ମୟାଖ୍ୟାତଂ ୟଥାଵତ୍କଥୟାମିତେ
ହ୍ରୀମ ଓଂ ||42||

|| ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣେ ସାଵର୍ନିକେ ମନ୍ଵନ୍ତରେ ଦେଵି ମହତ୍ମ୍ୟେ ଶକ୍ରାଦିସ୍ତୁତିର୍ନାମ ଚତୁର୍ଧୋ‌உଧ୍ୟାୟଃ ସମାପ୍ତମ ||

ଆହୁତି
ହ୍ରୀଂ ଜୟଂତୀ ସାଂଗାୟୈ ସାୟୁଧାୟୈ ସଶକ୍ତିକାୟୈ ସପରିଵାରାୟୈ ସଵାହନାୟୈ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୀଜାଦିଷ୍ଟାୟୈ ମହାହୁତିଂ ସମର୍ପୟାମି ନମଃ ସ୍ଵାହା ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Other Languages

"Hindupad Recommends you to Buy Pure Puja Items Online from Om Bhakti". Avail 20% Flat discount on all Puja items.

Write Your Comment