Dasavatara Stotram: Prayer to worship ten incarnations of Lord Vishnu

Dasavatara Stotram is a prayer to worship ten incarnations of Lord Vishnu.

Dasavatara Stotram praises Dasha Avatara of Sri Maha Vishnu: Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parasurama, Sri Rama, Balarama, Sri Krishna and Sri Kalki.

Here are the lyrics of Dasavatara Stotram…..

Pralaya-payodhi-jale dhrtavan asi vedam
vihita-vahitra-caritram akhedam
kesava dhrta-mina-sarira jaya jagadisa hare 1

Ksitir iha vipulatare tisthati tava prsthe
dharani-dharana-kina-cakra-garisthe
kesava dhrta-kurma-sarira jaya jagadisa hare 2

Vasati dasana-sikhare dharani tava lagna
sasini kalanka-kaleva nimagna
kesava dhrta-sukara-rupa jaya jagadisa hare 3

Tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-srngam
dalita-hiranyakasipu-tanu-bhrngam
kesava dhrta-narahari-rupa jaya jagadisa hare 4

Chalayasi vikramane balim adbhuta-vamana
pada-nakha-nira-janita-jana-pavana
kesava dhrta-vamana-rupa jaya jagadisa hare 5

Kshatriya-rudhira-maye jagad-apagata-papam
snapayasi payasi samita-bhava-tapam
kesava dhrta-bhrgupati-rupa jaya jagadisa hare 6

Vitarasi diksu rane dik-pati-kamaniyam
dasa-mukha-mauli-balim ramaniyam
kesava dhrta-rama-sarira jaya jagadisa hare 7

Vahasi vapusi visade vasanam jaladabham
hala-hati-bhiti-milita-yamunabham
kesava dhrta-haladhara-rupa jaya jagadisa hare 8

Nindasi yajna-vidher ahaha sruti-jatam
sadaya-hrdaya darsita-pasu-ghatam
kesava dhrta-buddha-sarira jaya jagadisa hare 9

Mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavalam
dhumaketum iva kim api karalam
kesava dhrta-kalki-sarira jaya jagadisa hare 10

Sri-jayedeva-kaver idam uditam udaram
srnu sukha-dam subha-dam bhava-saram
kesava dhrta-dasa-vidha-rupa jaya jagadisa hare 11

Vedan uddharate jaganti vahate bhu-golam udbibhrate
daityam darayate balim chalayate ksatra-ksayam kurvate
paulastyam jayate halam kalayate karunyam atanvate
mlecchan murchayate dasakrti-krte krsnaya tubhyam namah

Write Your Comment