Bhagavad Gita in Bengali – Chapter 12

Bhagavad Gita in Bengali – Chapter 12 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 12 in Bengali.

Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy.

অর্জুন উবাচ

এবং সততয়ুক্তা য়ে ভক্তাস্ত্বাং পর্য়ুপাসতে |
য়ে চাপ্য়ক্ষরমব্য়ক্তং তেষাং কে য়োগবিত্তমাঃ || 1 ||

শ্রীভগবানুবাচ

ময়্য়াবেশ্য় মনো য়ে মাং নিত্য়য়ুক্তা উপাসতে |
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে য়ুক্ততমা মতাঃ || 2 ||

য়ে ত্বক্ষরমনির্দেশ্য়মব্য়ক্তং পর্য়ুপাসতে |
সর্বত্রগমচিন্ত্য়ং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম || 3 ||

সংনিয়ম্য়েন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ |
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ || 4 ||

ক্লেশো‌உধিকতরস্তেষামব্য়ক্তাসক্তচেতসাম |
অব্য়ক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্য়তে || 5 ||

য়ে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্য়স্য় মত্পরাঃ |
অনন্য়েনৈব য়োগেন মাং ধ্য়ায়ন্ত উপাসতে || 6 ||

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্য়ুসংসারসাগরাত |
ভবামিন চিরাত্পার্থ ময়্য়াবেশিতচেতসাম || 7 ||

ময়্য়েব মন আধত্স্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় |
নিবসিষ্য়সি ময়্য়েব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ || 8 ||

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম |
অভ্য়াসয়োগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনংজয় || 9 ||

অভ্য়াসে‌உপ্য়সমর্থো‌உসি মত্কর্মপরমো ভব |
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্সিদ্ধিমবাপ্স্য়সি || 10 ||

অথৈতদপ্য়শক্তো‌உসি কর্তুং মদ্য়োগমাশ্রিতঃ |
সর্বকর্মফলত্য়াগং ততঃ কুরু য়তাত্মবান || 11 ||

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্য়াসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্য়ানং বিশিষ্য়তে |
ধ্য়ানাত্কর্মফলত্য়াগস্ত্য়াগাচ্ছান্তিরনন্তরম || 12 ||

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ |
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী || 13 ||

সংতুষ্টঃ সততং য়োগী য়তাত্মা দৃঢনিশ্চয়ঃ |
ময়্য়র্পিতমনোবুদ্ধির্য়ো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ || 14 ||

য়স্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ য়ঃ |
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো য়ঃ স চ মে প্রিয়ঃ || 15 ||

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্য়থঃ |
সর্বারম্ভপরিত্য়াগী য়ো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ || 16 ||

য়ো ন হৃষ্য়তি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি |
শুভাশুভপরিত্য়াগী ভক্তিমান্য়ঃ স মে প্রিয়ঃ || 17 ||

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ |
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ || 18 ||

তুল্য়নিন্দাস্তুতির্মৌনী সংতুষ্টো য়েন কেনচিত |
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ || 19 ||

য়ে তু ধর্ম্য়ামৃতমিদং য়থোক্তং পর্য়ুপাসতে |
শ্রদ্দধানা মত্পরমা ভক্তাস্তে‌உতীব মে প্রিয়াঃ || 20 ||

ওং তত্সদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষত্সু ব্রহ্মবিদ্য়ায়াং য়োগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

ভক্তিয়োগো নাম দ্বাদশো‌உধ্য়ায়ঃ

Srimad Bhagawad Gita Chapter 12 in Other Languages

Write Your Comment