ஸ்ரீ விஷ்ணு நாமாவளி (SRI VISHNU BHAGAVAN NAMAVALI)

ஸ்ரீ விஷ்ணு நாமாவளி

ஓம் விஷ்ணவே நம:
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம:
ஓம் வஷட்காராய நம:
ஓம் தேவதேவாய நம:
ஓம் வ்ருஷாகபயே நம:
ஓம் தாமோதராய நம:
ஓம் தீனபன்தவே நம:
ஓம் ஆதிதேவாய நம:
ஓம் அதிதேஸ்துதாய நம:
ஓம் புண்டரீகாய நம:

ஓம் பரானந்தாய நம:
ஓம் பரமாத்மனே நம:
ஓம் பராத்பராய நம:
ஓம் பரஶுதாரிணே நம:
ஓம் விஶ்வாத்மனே நம:
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:
ஓம் கலிமலாபஹாரிணே நம:
ஓம் கௌஸ்து நம:
ஓம் நராய நம:

ஓம் நாராயணாய நம:
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் ஹராய நம:
ஓம் ஹரப்ரியாய நம:
ஓம் ஸ்வாமினே நம:
ஓம் வைகுண்டாய நம:
ஓம் விஶ்வதோமுகாய நம:
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம:
ஓம் அப்ரமேயாத்மனே நம:
ஓம் வராஹாய நம:
ஓம் தரணீதராய நம:

ஓம் வாமனாய நம:
ஓம் வேதவக்தாய நம:
ஓம் வாஸுதேவாய நம:
ஓம் ஸனாதனாய நம:
ஓம் ராமாய நம:
ஓம் விராமாய நம:
ஓம் விரஜாய நம:
ஓம் ராவணாரயே நம:
ஓம் ரமாபதயே நம:
ஓம் வைகுண்டவாஸி நம:

ஓம் வஸுமதே நம:
ஓம் தனதாய நம:
ஓம் தரணீதராய நம:
ஓம் தர்மேஶாய நம:
ஓம் தரணீனாதாய நம:
ஓம் த்யேயாய நம:
ஓம் தர்மப்ருதாம்வராய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ரஶீர்ஷாய நம:
ஓம் புருஷாய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம:

ஓம் ஸஹஸ்ரபாதே நம:
ஓம் ஸர்வகாய நம:
ஓம் ஸர்வவிதே நம:
ஓம் ஸர்வாய நம:
ஓம் ஶரண்யாய நம:
ஓம் ஸாதுவல்லபாய நம:
ஓம் கௌஸல்யானந்தனாய நம:
ஓம் ஶ்ரீமதே நம:
ஓம் ரக்ஷஸகுலனாஶகாய நம:
ஓம் ஜகத்கர்தாய நம:

ஓம் ஜகத்தர்தாய நம:
ஓம் ஜகஜஜேதாய நம:
ஓம் ஜனார்திஹராய நம:
ஓம் ஜானகீவல்லபாய நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் ஜயரூபாய நம:
ஓம் ஜலேஶ்வராய நம:
ஓம் திவாஸினே நம:
ஓம் தனயாவல்லபாய நம:
ஓம் ஶேஷஶாயினே நம:

ஓம் பன்னகாரிவாஹனாய நம:
ஓம் விஷ்டரஶ்ரவஸே நம:
ஓம் மாதவாய நம:
ஓம் மதுரானாதாய நம:
ஓம் முகுன்தாய நம:
ஓம் மோஹனாஶனாய நம:
ஓம் தைத்யாரிணே நம:
ஓம் புண்ரீகாக்ஷாய நம:
ஓம் அச்யுதாய நம:
ஓம் மதுஸூதனாய நம:

ஓம் ஸூர்யாக்னியனாய நம:
ஓம் ந்ருஸிம்ஹாய நம:
ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் நித்யாய நம:
ஓம் நிராமயாய நம:
ஓம் ஶுத்தாய நம:
ஓம் நரதேவாய நம:
ஓம் ஜகத்ப்ரபவே நம:
ஓம் ஹயக்ரீவாய நம:
ஓம் ஜிதரிபவே நம:

ஓம் உபேன்த்ராய நம:
ஓம் ருக்மிணீபதயே நம:
ஓம் ஸர்வதேவமயாய நம:
ஓம் ஶ்ரீஶாய நம:
ஓம் ஸர்வாதாராய நம:
ஓம் ஸனாதனாய நம:
ஓம் ஸௌம்யாய நம:
ஓம் ஸௌம்யப்ரதாய நம:
ஓம் ஸ்ரஷ்டே நம:
ஓம் விஷ்வக்ஸேனாய நம:

ஓம் ஜனார்தனாய நம:
ஓம் யஶோதாதனயாய நம:
ஓம் யோகினே நம:
ஓம் யோகபராயணாய நம:
ஓம் ருத்ராத்மகாய நம:
ஓம் ருத்ரமூர்தயே நம:
ஓம் ராகவாய நம:
ஓம் மதுஸூதனாய நம:
தொகுத்து வழங்கியவர்
ரா. ஹரிஷங்கர்

Write Your Comment