ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ தேவி நாமாவளி (MA LAKSHMI DEVI NAMAVALI)

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ தேவி நாமாவளி (MA LAKSHMI DEVI NAMAVALI)

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ தேவி நாமாவளி

ஓம் ப்ரக்ருத்யை நம:
ஓம் விக்ருத்யை நம:
ஓம் வித்யாயை நம:
ஓம் ஹிதப்ரதாயை நம:
ஓம் ஶ்ரத்தாயை நம:
ஓம் விபூத்யை நம:
ஓம் ஸுரப்யை நம:
ஓம் மாத்மிகாயை நம:
ஓம் வாசே நம:
ஓம் பத்மாயை நம:
ஓம் மாமாயை நம:
ஓம் ஶுசயே நம:

ஓம் ஸ்வாஹாயை நம:
ஓம் ஸ்வதாயை நம:
ஓம் ஸுதாயை நம:
ஓம் தன்யாயை நம:
ஓம் ஹிரண்மய்யை நம:
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம:
ஓம் நித்யபுஷ்டாயை நம:
ஓம் விபாவர்யை நம:
ஓம் அதித்யை நம:
ஓம் தித்யை நம:
ஓம் தீப்தா நம:
ஓம் வஸுதா நம:
ஓம் வஸுதாரி நம:
ஓம் கமலா நம:

ஓம் கான்தாயை நம:
ஓம் காமாக்ஷ்யை நம:
ஓம் ஸம்பவாயை நம:
ஓம் அனுக்ரஹபராயை நம:
ஓம் ருத்தயே நம:
ஓம் அனகா நம:
ஓம் ஹரிவல்லபா நம:
ஓம் அஶோகா நம:
ஓம் அம்ருதா நம:
ஓம் தீப்தா நம:

ஓம் லோகஶோகயை நம:
ஓம் தர்மனிலயாயை நம:
ஓம் கருணா நம:
ஓம் லோகமாத்ரே நம:
ஓம் பத்மப்ரியாயை நம:
ஓம் பத்மஹஸ்தாயை நம:
ஓம் பத்மாக்ஷ்யை நம:
ஓம் பத்மஸுன்தர்யை நம:

ஓம் பத்மோத்பவாயை நம:
ஓம் பத்மமுக்யை நம:
ஓம் பத்மனாபப்ரியாயை நம:
ஓம் ரமாயை நம:
ஓம் பத்மமாலாதராயை நம:
ஓம் தேவ்யை நம:
ஓம் பத்மின்யை நம:
ஓம் பத்மகன்தின்யை நம:
ஓம் புண்யகன்தா நம:

ஓம் ஸுப்ரஸன்னாயை நம:
ஓம் ப்ரஸாதாபியை நம:
ஓம் ப்ரபா நம:
ஓம் சன்த்ரவ நம:
ஓம் சன்த்ராயை நம:
ஓம் சன்த்ரஸஹோதர்யை நம:
ஓம் சதுர்புஜாயை நம:
ஓம் சன்த்ரரூபாயை நம:
ஓம் இன்திராயை நம:
ஓம் இன்துஶீதலா நம:
ஓம் ஆஹ்லோதஜயை நம:
ஓம் புஷ்ட்யை நம:
ஓம் ஶிவாயை நம:

ஓம் ஶிவகர்யை நம:
ஓம் ஸத்யை நம:
ஓம் விமலாயை நம:
ஓம் விஶ்வஜனந்யை நம:
ஓம் துஷ்டயே நம:
ஓம் தாயனாஶின்யை நம:
ஓம் ப்ரீதிபுஷ்கரிண்யை நம:
ஓம் ஶான்தாயை நம:
ஓம் ஶுக்லமால்யாம்பராயை நம:

ஓம் ஶ்ரியை நம:
ஓம் பாஸ்கர்யை நம:
ஓம் பில்வனிலயாயை நம:
ஓம் வராரோஹாயை நம:
ஓம் யஶஸ்வின்யை நம:
ஓம் வஸுன்தராயை நம:
ஓம் உதாராங்கா நம:
ஓம் ஹரிண்யை நம:
ஓம் ஹேமமாலின்யை நம:

ஓம் தனதான்யகர்யை நம:
ஓம் ஸித்தயே நம:
ஓம் ஸௌம்யாயை நம:
ஓம் ப்ரதாயை நம:
ஓம் ந்ருபவேஶ்மகதாயை நம:
ஓம் நன்தாயை நம:
ஓம் வரலக்ஷ்ம்யை நம:
ஓம் வஸுப்ரதா நம:
ஓம் ஶுபாயை நம:
ஓம் ஹிரண்யப்ராகாராயை நம:
ஓம் ஸமுத்ரதனயாயை நம:
ஓம் ஜயாயை நம:

ஓம் மங்கல்தாயைதேவ்யை நம:
ஓம் ஸ்தலஸ்திதாயை நம:
ஓம் விஷ்ணுபத்ன்யை நம:
ஓம் ப்ரஸன்னாக்ஷ்யை நம:
ஓம் நாராயணஸமாயை நம:
ஓம் த்வஸின்யை நம:
ஓம் வாரிண்யை நம:
ஓம் நவதுர்காயை நம:
ஓம் மஹாகால்த்யை நம:
ஓம் ஶிவாத்மிகாயை நம:
ஓம் ஸம்பன்னாயை நம:
ஓம் புவனேஶ்வர்யை நம:
தொகுத்து வழங்கியவர்
ரா. ஹரிஷங்கர்

Write Your Comment