Suryashtakam in Gujarati

આદિદેવ નમસ્તુભ્યં પ્રસીદ મભાસ્કર દિવાકર નમસ્તુભ્યં પ્રભાકર નમોસ્તુતે સપ્તાશ્વ રધ મારૂઢં પ્રચંડં કશ્યપાત્મજં શ્વેત પદ્મધરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં લોહિતં રધમારૂઢં સર્વ લોક પિતામહં મહાપાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં ત્રૈગુણ્યં ચ મહાશૂરં બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશ્વરં મહા પાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં બૃંહિતં તેજસાં પુંજં વાયુ માકાશ મેવચ પ્રભુંચ સર્વ લોકાનાં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહં […]

Suryashtakam in Hindi

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मभास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्व रध मारूढं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेत पद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रधमारूढं सर्व लोक पितामहं महापाप हरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं महा पाप हरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बृंहितं तेजसां पुंजं वायु माकाश मेवच प्रभुंच सर्व लोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं […]

Suryashtakam in Oriya

ଆଦିଦେଵ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରସୀଦ ମଭାସ୍କର ଦିଵାକର ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରଭାକର ନମୋସ୍ତୁତେ ସପ୍ତାଶ୍ଵ ରଧ ମାରୂଢଂ ପ୍ରଚଂଡଂ କଶ୍ୟପାତ୍ମଜଂ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମଧରଂ ଦେଵଂ ତଂ ସୂର୍ୟଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହଂ ଲୋହିତଂ ରଧମାରୂଢଂ ସର୍ଵ ଲୋକ ପିତାମହଂ ମହାପାପ ହରଂ ଦେଵଂ ତଂ ସୂର୍ୟଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହଂ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟଂ ଚ ମହାଶୂରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଵିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ଵରଂ ମହା ପାପ ହରଂ ଦେଵଂ ତଂ ସୂର୍ୟଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହଂ ବୃଂହିତଂ ତେଜସାଂ ପୁଂଜଂ ଵାୟୁ ମାକାଶ ମେଵଚ ପ୍ରଭୁଂଚ ସର୍ଵ ଲୋକାନାଂ ତଂ ସୂର୍ୟଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହଂ […]

Suryashtakam in Malayalam

ആദിദേവ നമസ്തുഭ്യം പ്രസീദ മഭാസ്കര ദിവാകര നമസ്തുഭ്യം പ്രഭാകര നമോസ്തുതേ സപ്താശ്വ രധ മാരൂഢം പ്രചംഡം കശ്യപാത്മജം ശ്വേത പദ്മധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം ലോഹിതം രധമാരൂഢം സര്വ ലോക പിതാമഹം മഹാപാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം ത്രൈഗുണ്യം ച മഹാശൂരം ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരം മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം ബൃംഹിതം തേജസാം പുംജം വായു മാകാശ മേവച പ്രഭുംച സര്വ ലോകാനാം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം […]

Suryashtakam in English

aadidEva namastubhyaM praseeda mabhaaskara divaakara namastubhyaM prabhaakara namOstutE saptaaSva radha maarooDhaM pracaMDaM kaSyapaatmajaM SvEta padmadharaM dEvaM taM sooryaM praNamaamyahaM lOhitaM radhamaarooDhaM sarva lOka pitaamahaM mahaapaapa haraM dEvaM taM sooryaM praNamaamyahaM traiguNyaM ca mahaaSooraM brahma viShNu mahESvaraM mahaa paapa haraM dEvaM taM sooryaM praNamaamyahaM bRuMhitaM tEjasaaM puMjaM vaayu maakaaSa mEvaca prabhuMca sarva lOkaanaaM taM sooryaM praNamaamyahaM […]

Suryashtakam in Bengali

আদিদেব নমস্তুভ্য়ং প্রসীদ মভাস্কর দিবাকর নমস্তুভ্য়ং প্রভাকর নমোস্তুতে সপ্তাশ্ব রধ মারূঢং প্রচংডং কশ্য়পাত্মজং শ্বেত পদ্মধরং দেবং তং সূর্য়ং প্রণমাম্য়হং লোহিতং রধমারূঢং সর্ব লোক পিতামহং মহাপাপ হরং দেবং তং সূর্য়ং প্রণমাম্য়হং ত্রৈগুণ্য়ং চ মহাশূরং ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরং মহা পাপ হরং দেবং তং সূর্য়ং প্রণমাম্য়হং বৃংহিতং তেজসাং পুংজং বায়ু মাকাশ মেবচ প্রভুংচ সর্ব লোকানাং তং সূর্য়ং প্রণমাম্য়হং […]

Suryashtakam in Telugu

ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం […]

Suryashtakam in Kannada

ಆದಿದೇವ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಸೀದ ಮಭಾಸ್ಕರ ದಿವಾಕರ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಭಾಕರ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಸಪ್ತಾಶ್ವ ರಧ ಮಾರೂಢಂ ಪ್ರಚಂಡಂ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜಂ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಧರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಲೋಹಿತಂ ರಧಮಾರೂಢಂ ಸರ್ವ ಲೋಕ ಪಿತಾಮಹಂ ಮಹಾಪಾಪ ಹರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ತ್ರೈಗುಣ್ಯಂ ಚ ಮಹಾಶೂರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಂ ಮಹಾ ಪಾಪ ಹರಂ ದೇವಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಬೃಂಹಿತಂ ತೇಜಸಾಂ ಪುಂಜಂ ವಾಯು ಮಾಕಾಶ ಮೇವಚ ಪ್ರಭುಂಚ ಸರ್ವ ಲೋಕಾನಾಂ ತಂ ಸೂರ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ […]

Suryashtakam in Tamil

ஆதிதேவ னமஸ்துப்யம் ப்ரஸீத மபாஸ்கர திவாகர னமஸ்துப்யம் ப்ரபாகர னமோஸ்துதே ஸப்தாஶ்வ ரத மாரூடம் ப்ரசம்டம் கஶ்யபாத்மஜம் ஶ்வேத பத்மதரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் லோஹிதம் ரதமாரூடம் ஸர்வ லோக பிதாமஹம் மஹாபாப ஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் த்ரைகுண்யம் ச மஹாஶூரம் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு மஹேஶ்வரம் மஹா பாப ஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் ப்றும்ஹிதம் தேஜஸாம் பும்ஜம் வாயு மாகாஶ மேவச ப்ரபும்ச ஸர்வ லோகானாம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம் […]

Suryashtakam in Sanskrit

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मभास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्व रध मारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेत पद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितं रधमारूढं सर्व लोक पितामहं महापाप हरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं महा पाप हरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बृंहितं तेजसां पुञ्जं वायु माकाश मेवच प्रभुञ्च सर्व लोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं […]