Sri Suktam in Malayalam PDF download

Sri Suktam in Malayalam PDF download, Sri Suktam Malayalam lyrics download in PDF Sri Suktam Malayalam lyrics are given here. You can find Sri Suktam lyrics in Malayalam from this post and you can even download the PDF of Sri Suktam in Malayalam. Sri Suktham is a prayer dedicated to Goddess Devi / Lakshmi. It is recited with a strict adherence […]

Sri Suktam in Malayalam

Sri Suktam in Malayalam, Sri Suktam lyrics in Malayalam are given here. Sri Suktam is one of the famous prayers dedicated to Goddess Shakti. ഓം || ഹിര’ണ്യവര്ണാം ഹരി’ണീം സുവര്ണ’രജതസ്ര’ജാമ് | ചംദ്രാം ഹിരണ്മ’യീം ലക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ മ ആവ’ഹ || താം മ ആവ’ഹ ജാത’വേദോ ലക്ഷ്മീമന’പഗാമിനീ’മ് | യസ്യാം ഹിര’ണ്യം വിംദേയം ഗാമശ്വം പുരു’ഷാനഹമ് || അശ്വപൂര്വാം ര’ഥമധ്യാം ഹസ്തിനാ’ദ-പ്രബോധി’നീമ് | ശ്രിയം’ ദേവീമുപ’ഹ്വയേ ശ്രീര്മാ […]

Why should a devotee chant Om Namah Shivaya?

Om Namah Shivaya is a mantra in Hinduism which is also known as Panchakshara.  This mantra consists of five syllables Na Ma Si Va Ya in which  Na  stands for the Lord’s grace, Ma  represents the world, Śi  for Śiva, Va  stands for His revealing grace, the last syllable Ya  represents  the soul.  Moreover, these […]