Saptami Shraddha 2019 | 7th day of Mahalaya Paksha

Saptami Shraddha is the seventh day of Pitru Paksha. In 2019, Saptami Shraddh date is September 21. It falls on Saptami in Krishna Paksha of Ashwin month in North India and in Bhadrapad month in Marathi, Gujarati, Kannada & Telugu calendars. Apart from Pitru Tharpan rituals Saptamatrika or seven divine mothers in Hinduism are also […]

Saptami Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 21 September 2019

‘Saptami Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Saptami Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2019, Saptami Shraddh date is September 21. 21 September 2019 – Saptami Shraddha Sankalpam Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe […]

Saptami Shraddha, Pitru Paksha’s Seventh day

Saptami Shraddha 2015, Saptami Shraddha 2015 date, when is Saptami Shraddha in 2015? Saptami Shraddha is the seventh day of Pitru Paksha. It falls on Saptami in Krishna Paksha of Ashwin month in North India and in Bhadrapad month in Marathi, Gujarati, Kannada & Telugu calendars. In 2015, Saptami Shraddha date is October 4. Apart from Pitru […]