Saptami Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 9 September 2020

‘Saptami Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Saptami Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2020, Saptami Shraddh date is September 9. 9 September 2020 – Saptami Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]

Saptami Shraddha 2020 | 7th day of Mahalaya Paksha

Saptami Shraddha is the seventh day of Pitru Paksha. In 2020, Saptami Shraddh date is September 9. It falls on Saptami in Krishna Paksha of Ashwin month in North India and in Bhadrapad month in Marathi, Gujarati, Kannada & Telugu calendars. Apart from Pitru Tharpan rituals Saptamatrika or seven divine mothers in Hinduism are also […]

Saptami Shraddha, Pitru Paksha’s Seventh day

Saptami Shraddha 2015, Saptami Shraddha 2015 date, when is Saptami Shraddha in 2015? Saptami Shraddha is the seventh day of Pitru Paksha. It falls on Saptami in Krishna Paksha of Ashwin month in North India and in Bhadrapad month in Marathi, Gujarati, Kannada & Telugu calendars. In 2015, Saptami Shraddha date is October 4. Apart from Pitru […]