Pratipada Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 14 September 2019

‘Pratipada Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Pratipada Shraddha in Pitru Paksha (Apara Paksha – Mahalaya Paksha). In 2019, Pratipada Shraddh date is September 14. 14 September 2019 (Pratipada – Poorva Bhadrapadha) Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  […]

Pratipada Shraddha 2015

Pratipada Shraddha, Dehitr Shraddha, is observed on the first day of Pitru Paksha Shraddh. In 2015, Pratipada Shraddha date is September 28. It falls on Shukla Paksha Pratipada in Ashwin Month as per North Indian Hindi calendars. And it coincides with Bhadrapada Shukla Paksha Pratipada as per Marathi, Kannada, Telugu & Gujarati calendars. The person, […]

Pratipada Shraddh, First day of Pitru Paksha

Pratipada Shraddh (Prathami Shraddha) is the first day of Pitru Paksha. In 2015, Pratipada Shraddh date is September 28. Mahalaya Paksha begins on Krishna Paksha of Ashwin month in North Indian Hindi calendars and it is Pratipada in Krishna Paksha of Bhadrapada month as per Marathi, Gujarati, Telugu & Kannada calendars. Pratipada Shraddh Tharpana Puja […]