Shubhakruth Nama Samvatsaram | 2022-2023 Hindu Year | Shubhakruth Samvatsara

Shubhakruth Nama Samvatsaram marks the Hindu Year 2022-2023. It is the 36th year in 60-year Hindu calendar cycle (Prabhavaadi). This Shubhakruth Nama Samvatsaram marks the 1955885123rd year of the creation (Srushyadhi Gatha Saurabdha), 5123rd year of Kaliyuga Shatabdha, 2079th year in Vikram Samvat abdha,1944th year of Shalivahana Shaka Abdha, 2093-2094 year of Sri Aadi Shankaracharya […]