Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Malayalam

ഓം ശ്രീ ആംജനേയായ നമഃ ഓം മഹാവീരായ നമഃ ഓം ഹനുമതേ നമഃ ഓം സീതാദേവി മുദ്രാപ്രദായകായ നമഃ ഓം മാരുതാത്മജായ നമഃ ഓം തത്ത്വജ്ഞാനപ്രദായ നമഃ ഓം അശൊകവനികാച്ചേത്രേ നമഃ ഓം സര്വബംധ വിമോക്ത്രേ നമഃ ഓം രക്ഷോവിധ്വംസകാരകായനമഃ ഓം പരവിദ്വപ നമഃ ഓം പരശൗര്യ വിനാശനായ നമഃ ഓം പരമംത്ര നിരാകര്ത്രേ നമഃ ഓം പരമംത്ര പ്രഭേവകായ നമഃ ഓം സര്വഗ്രഹ വിനാശിനേ നമഃ ഓം ഭീമസേന സഹായകൃതേ നമഃ ഓം സര്വദുഃഖ ഹരായ […]

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Kannada

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ಓಂ ಸೀತಾದೇವಿ ಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತತ್ತ್ವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಶೊಕವನಿಕಾಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧ ವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯನಮಃ ಓಂ ಪರವಿದ್ವಪ ನಮಃ ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯ ವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಮಂತ್ರ ನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ಓಂ ಪರಮಂತ್ರ ಪ್ರಭೇವಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಭೀಮಸೇನ ಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖ ಹರಾಯ […]

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Tamil

ஓம் ஶ்ரீ ஆம்ஜனேயாய னமஃ ஓம் மஹாவீராய னமஃ ஓம் ஹனுமதே னமஃ ஓம் ஸீதாதேவி முத்ராப்ரதாயகாய னமஃ ஓம் மாருதாத்மஜாய னமஃ ஓம் தத்த்வஜ்ஞானப்ரதாய னமஃ ஓம் அஶொகவனிகாச்சேத்ரே னமஃ ஓம் ஸர்வபம்த விமோக்த்ரே னமஃ ஓம் ரக்ஷோவித்வம்ஸகாரகாயனமஃ ஓம் பரவித்வப னமஃ ஓம் பரஶௌர்ய வினாஶனாய னமஃ ஓம் பரமம்த்ர னிராகர்த்ரே னமஃ ஓம் பரமம்த்ர ப்ரபேவகாய னமஃ ஓம் ஸர்வக்ரஹ வினாஶினே னமஃ ஓம் பீமஸேன ஸஹாயக்றுதே னமஃ ஓம் ஸர்வதுஃக ஹராய […]

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Sanskrit

ॐ श्री आञ्जनेयाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ हनुमते नमः ॐ सीतादेवि मुद्राप्रदायकाय नमः ॐ मारुतात्मजाय नमः ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः ॐ अशोकवनिकाच्चेत्रे नमः ॐ सर्वबन्ध विमोक्त्रे नमः ॐ रक्षोविध्वंसकारकायनमः ॐ परविद्वप नमः ॐ परशौर्य विनाशनाय नमः ॐ परमन्त्र निराकर्त्रे नमः ॐ परमन्त्र प्रभेवकाय नमः ॐ सर्वग्रह विनाशिने नमः ॐ भीमसेन सहायकृते नमः ॐ सर्वदुःख हराय […]

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in English

OM Sree aaMjanEyaaya namaH OM mahaaveeraaya namaH OM hanumatE namaH OM seetaadEvi mudraapradaayakaaya namaH OM maarutaatmajaaya namaH OM tattvagnyaanapradaaya namaH OM aSokavanikaachchEtrE namaH OM sarvabaMdha vimOktrE namaH OM rakShOvidhvaMsakaarakaayanamaH OM paravidvapa namaH OM paraSaurya vinaaSanaaya namaH OM paramaMtra niraakartrE namaH OM paramaMtra prabhEvakaaya namaH OM sarvagraha vinaaSinE namaH OM bheemasEna sahaayakRutE namaH OM sarvaduHkha haraaya […]

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Telugu

ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఓం మహావీరాయ నమః ఓం హనుమతే నమః ఓం సీతాదేవి ముద్రాప్రదాయకాయ నమః ఓం మారుతాత్మజాయ నమః ఓం తత్త్వఙ్ఞానప్రదాయ నమః ఓం అశొకవనికాచ్చేత్రే నమః ఓం సర్వబంధ విమోక్త్రే నమః ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయనమః ఓం పరవిద్వప నమః ఓం పరశౌర్య వినాశనాయ నమః ఓం పరమంత్ర నిరాకర్త్రే నమః ఓం పరమంత్ర ప్రభేవకాయ నమః ఓం సర్వగ్రహ వినాశినే నమః ఓం భీమసేన సహాయకృతే నమః ఓం సర్వదుఃఖ హరాయ […]

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Gujarati

ઓં શ્રી આંજનેયાય નમઃ ઓં મહાવીરાય નમઃ ઓં હનુમતે નમઃ ઓં સીતાદેવિ મુદ્રાપ્રદાયકાય નમઃ ઓં મારુતાત્મજાય નમઃ ઓં તત્ત્વજ્ઞાનપ્રદાય નમઃ ઓં અશોકવનિકાચ્ચેત્રે નમઃ ઓં સર્વબંધ વિમોક્ત્રે નમઃ ઓં રક્ષોવિધ્વંસકારકાયનમઃ ઓં પરવિદ્વપ નમઃ ઓં પરશૌર્ય વિનાશનાય નમઃ ઓં પરમંત્ર નિરાકર્ત્રે નમઃ ઓં પરમંત્ર પ્રભેવકાય નમઃ ઓં સર્વગ્રહ વિનાશિને નમઃ ઓં ભીમસેન સહાયકૃતે નમઃ ઓં સર્વદુઃખ હરાય […]

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Bengali

ওং শ্রী আংজনেয়ায় নমঃ ওং মহাবীরায় নমঃ ওং হনুমতে নমঃ ওং সীতাদেবি মুদ্রাপ্রদায়কায় নমঃ ওং মারুতাত্মজায় নমঃ ওং তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায় নমঃ ওং অশোকবনিকাচ্চেত্রে নমঃ ওং সর্ববংধ বিমোক্ত্রে নমঃ ওং রক্ষোবিধ্বংসকারকায়নমঃ ওং পরবিদ্বপ নমঃ ওং পরশৌর্য় বিনাশনায় নমঃ ওং পরমংত্র নিরাকর্ত্রে নমঃ ওং পরমংত্র প্রভেবকায় নমঃ ওং সর্বগ্রহ বিনাশিনে নমঃ ওং ভীমসেন সহায়কৃতে নমঃ ওং সর্বদুঃখ হরায় […]

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Oriya

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟାୟ ନମଃ ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ ଓଂ ହନୁମତେ ନମଃ ଓଂ ସୀତାଦେଵି ମୁଦ୍ରାପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ ଓଂ ମାରୁତାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟ ନମଃ ଓଂ ଅଶୋକଵନିକାଚ୍ଚେତ୍ରେ ନମଃ ଓଂ ସର୍ଵବଂଧ ଵିମୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ ଓଂ ରକ୍ଷୋଵିଧ୍ଵଂସକାରକାୟନମଃ ଓଂ ପରଵିଦ୍ଵପ ନମଃ ଓଂ ପରଶୌର୍ୟ ଵିନାଶନାୟ ନମଃ ଓଂ ପରମଂତ୍ର ନିରାକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ଓଂ ପରମଂତ୍ର ପ୍ରଭେଵକାୟ ନମଃ ଓଂ ସର୍ଵଗ୍ରହ ଵିନାଶିନେ ନମଃ ଓଂ ଭୀମସେନ ସହାୟକୃତେ ନମଃ ଓଂ ସର୍ଵଦୁଃଖ ହରାୟ […]