Dharmapuri – Lord Sri Lakshmi Yoga Narasimha Swamy Temple – Bramhotsav

Dharmapuri is the ancient pilgrimage where Lord Sri Yoga Narasimha Swamy is consecrated with his consort Goddess Lakshmi. In this temple, Lord Narasimha incarnated in Yoga Mudra (posture of meditation).  Dakshinabhi mukhi Ganga   Yatra devo nrukesari!    Thatra Shrirvijayo bhooti Kashyaath shata gunam bhaveth!! Wherever the river Godavari flows towards south side and Lord […]