Dashami Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 20 September 2022

‘Dashami Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Dashami Shraddha in Mahalaya Paksha – Pitru Paksha. In 2022, Dashami Shraddh date is September 20. 20 September 2022 – Dashami Shraddha Sankalpam Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge prathame padhe, […]