Gauri Astottara Satanamavali, 108 names of Mangala Gowri

gauri puja

Shri Gauri Astottara Satanamavali or 108 names of Mangala Gowri. This stotram to recite during Gauri Puja, especially on Mangala Gauri Puja, Maha Gouri Puja or Shodasa Gauri Puja. Devotees recite Gouri Astottaram on every Friday. Here are the lyrics of Gauri Astottara Shatanamavali….. Om Shree gauryai namah Om Ganesha jananyai namah Om Guhambi kayai […]

Gauri Astottara Satanamavali: 108 names of Mangala Gowri

Shri Gauri Astottara Satanamavali or 108 names of Mangala Gowri. This stotram to recite during Gauri Puja, especially on Mangala Gauri Puja, Maha Gouri Puja or Shodasa Gauri Puja. Devotees recite Gouri Astottaram on every Friday. Om Murari priyardhamgyai namah //55// Om Putra poutra varapradayai namah Om Punyayai namah Om Krupa prurnayai namah Om Kalyanyai […]