Sri Suktam in English

Sri Suktam in English, Sri Suktam lyrics in English are given here. Sri Suktam is one of the famous prayers dedicated to Goddess Shakti.

OM || hira’NyavarNaaM hari’NeeM suvarNa’rajatasra’jaam | chaMdraaM hiraNma’yeeM lakShmeeM jaata’vEdO ma aava’ha ||

taaM ma aava’ha jaata’vEdO lakShmeemana’pagaaminee”m |
yasyaaM hira’NyaM viMdEyaM gaamaSvaM puru’Shaanaham ||

aSvapoorvaaM ra’thamadhyaaM hastinaa”da-prabOdhi’neem |
Sriya’M dEveemupa’hvayE Sreermaa dEveerju’Shataam ||

kaaM sO”smitaaM hira’Nyapraakaaraa’maardraaM jvala’MteeM tRuptaaM tarpaya’Mteem |
padmE sthitaaM padmava’rNaaM taamihOpa’hvayE Sriyam ||

chaMdraaM pra’bhaasaaM yaSasaa jvala’MteeM Sriya’M lOkE dEvaju’ShTaamudaaraam |
taaM padminee’meeM Sara’NamahaM prapa’dyElakShmeermE’ naSyataaM tvaaM vRu’NE ||

aadityava’rNE tapasOdhi’jaatO vanaspatistava’ vRukShOtha bilvaH |
tasya phalaa’ni tapasaanu’daMtu maayaaMta’raayaaScha’ baahyaa a’lakShmeeH ||

upaitu maaM dEvasakhaH keertiScha maNi’naa saha |
praadurbhootOsmi’ raaShTrEsmin keertimRu’ddhiM dadaadu’ mE ||

kShutpi’paasaama’laaM jyEShThaama’lakSheeM naa’Sayaamyaham |
abhoo’timasa’mRuddhiM cha sarvaaM nirNu’da mE gRuhaat ||

gaMdhadvaaraaM du’raadharShaaM nityapu’ShTaaM kareeShiNee”m |
eeSvareeg’M sarva’bhootaanaaM taamihOpa’hvayE Sriyam ||

mana’saH kaamamaakootiM vaachaH satyama’Seemahi |
paSoonaaM roopamanya’sya mayi SreeH Sra’yataaM yaSa’H ||

kardamE’na pra’jaabhootaa mayi saMbha’va kardama |
Sriya’M vaasaya’ mE kulE maatara’M padmamaali’neem ||

aapa’H sRujaMtu’ snigdaani chikleeta va’sa mE gRuhE |
ni cha’ dEveeM maataraM Sriya’M vaasaya’ mE kulE ||

aardraaM puShkari’NeeM puShTiM suvarNaam hE’mamaalineem |
sooryaaM hiraNma’yeeM lakShmeeM jaata’vEdO ma aava’ha ||

aardraaM yaH kari’NeeM yaShTiM piMgalaam pa’dmamaalineem |
chaMdraaM hiraNma’yeeM lakShmeeM jaata’vEdO ma aava’ha ||

taaM ma aava’ha jaata’vEdO lakSheemana’pagaaminee”m |
yasyaaM hira’NyaM prabhoo’taM gaavO’ daasyOSvaa”n, viMdEyaM puru’Shaanaham ||

OM mahaadEvyai cha’ vidmahE’ viShNupatnee cha’ dheemahi | tannO’ lakShmeeH prachOdayaa”t ||

Sree-rvarcha’sva-maayu’Shya-maarO”gyamaavee’dhaat pava’maanaM maheeyatE” | dhaanyaM dhanaM paSuM bahupu’tralaabhaM Satasa”MvatsaraM deerghamaayu’H ||

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

Sri Suktam in Other Languages

Write Your Comment