Sri Suktam in Bengali

Sri Suktam in Bengali, Sri Suktam lyrics in Bengali are given here. Sri Suktam is one of the famous prayers dedicated to Goddess Shakti.

ওং || হির’ণ্য়বর্ণাং হরি’ণীং সুবর্ণ’রজতস্র’জাম | চংদ্রাং হিরণ্ম’য়ীং লক্ষ্মীং জাত’বেদো ম আব’হ ||

তাং ম আব’হ জাত’বেদো লক্ষ্মীমন’পগামিনী”ম |
য়স্য়াং হির’ণ্য়ং বিংদেয়ং গামশ্বং পুরু’ষানহম ||

অশ্বপূর্বাং র’থমধ্য়াং হস্তিনা”দ-প্রবোধি’নীম |
শ্রিয়ং’ দেবীমুপ’হ্বয়ে শ্রীর্মা দেবীর্জু’ষতাম ||

কাং সো”স্মিতাং হির’ণ্য়প্রাকারা’মার্দ্রাং জ্বলং’তীং তৃপ্তাং তর্পয়ং’তীম |
পদ্মে স্থিতাং পদ্মব’র্ণাং তামিহোপ’হ্বয়ে শ্রিয়ম ||

চংদ্রাং প্র’ভাসাং য়শসা জ্বলং’তীং শ্রিয়ং’ লোকে দেবজু’ষ্টামুদারাম |
তাং পদ্মিনী’মীং শর’ণমহং প্রপ’দ্য়ে‌உলক্ষ্মীর্মে’ নশ্য়তাং ত্বাং বৃ’ণে ||

আদিত্য়ব’র্ণে তপসো‌உধি’জাতো বনস্পতিস্তব’ বৃক্ষো‌உথ বিল্বঃ |
তস্য় ফলা’নি তপসানু’দংতু মায়াংত’রায়াশ্চ’ বাহ্য়া অ’লক্ষ্মীঃ ||

উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্তিশ্চ মণি’না সহ |
প্রাদুর্ভূতো‌உস্মি’ রাষ্ট্রে‌உস্মিন কীর্তিমৃ’দ্ধিং দদাদু’ মে ||

ক্ষুত্পি’পাসাম’লাং জ্য়েষ্ঠাম’লক্ষীং না’শয়াম্য়হম |
অভূ’তিমস’মৃদ্ধিং চ সর্বাং নির্ণু’দ মে গৃহাত ||

গংধদ্বারাং দু’রাধর্ষাং নিত্য়পু’ষ্টাং করীষিণী”ম |
ঈশ্বরীগং’ সর্ব’ভূতানাং তামিহোপ’হ্বয়ে শ্রিয়ম ||

মন’সঃ কামমাকূতিং বাচঃ সত্য়ম’শীমহি |
পশূনাং রূপমন্য়’স্য় ময়ি শ্রীঃ শ্র’য়তাং য়শঃ’ ||

কর্দমে’ন প্র’জাভূতা ময়ি সংভ’ব কর্দম |
শ্রিয়ং’ বাসয়’ মে কুলে মাতরং’ পদ্মমালি’নীম ||

আপঃ’ সৃজংতু’ স্নিগ্দানি চিক্লীত ব’স মে গৃহে |
নি চ’ দেবীং মাতরং শ্রিয়ং’ বাসয়’ মে কুলে ||

আর্দ্রাং পুষ্করি’ণীং পুষ্টিং সুবর্ণাম হে’মমালিনীম |
সূর্য়াং হিরণ্ম’য়ীং লক্ষ্মীং জাত’বেদো ম আব’হ ||

আর্দ্রাং য়ঃ করি’ণীং য়ষ্টিং পিংগলাম প’দ্মমালিনীম |
চংদ্রাং হিরণ্ম’য়ীং লক্ষ্মীং জাত’বেদো ম আব’হ ||

তাং ম আব’হ জাত’বেদো লক্ষীমন’পগামিনী”ম |
য়স্য়াং হির’ণ্য়ং প্রভূ’তং গাবো’ দাস্য়ো‌உশ্বা”ন, বিংদেয়ং পুরু’ষানহম ||

ওং মহাদেব্য়ৈ চ’ বিদ্মহে’ বিষ্ণুপত্নী চ’ ধীমহি | তন্নো’ লক্ষ্মীঃ প্রচোদয়া”ত ||

শ্রী-র্বর্চ’স্ব-মায়ু’ষ্য়-মারো”গ্য়মাবী’ধাত পব’মানং মহীয়তে” | ধান্য়ং ধনং পশুং বহুপু’ত্রলাভং শতসং”বত্সরং দীর্ঘমায়ুঃ’ ||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

Sri Suktam in Other Languages

Write Your Comment