Ketu Kavacham in Bengali

ধ্য়ানং

কেতুং করালবদনং চিত্রবর্ণং কিরীটিনম |
প্রণমামি সদা কেতুং ধ্বজাকারং গ্রহেশ্বরম || 1 ||

| অথ কেতু কবচম |

চিত্রবর্ণঃ শিরঃ পাতু ভালং ধূম্রসমদ্য়ুতিঃ |
পাতু নেত্রে পিঙ্গলাক্ষঃ শ্রুতী মে রক্তলোচনঃ || 2 ||

ঘ্রাণং পাতু সুবর্ণাভশ্চিবুকং সিংহিকাসুতঃ |
পাতু কণ্ঠং চ মে কেতুঃ স্কন্ধৌ পাতু গ্রহাধিপঃ || 3 ||

হস্তৌ পাতু সুরশ্রেষ্ঠঃ কুক্ষিং পাতু মহাগ্রহঃ |
সিংহাসনঃ কটিং পাতু মধ্য়ং পাতু মহাসুরঃ || 4 ||

ঊরূ পাতু মহাশীর্ষো জানুনী মে‌உতিকোপনঃ |
পাতু পাদৌ চ মে ক্রূরঃ সর্বাঙ্গং নরপিঙ্গলঃ || 5 ||

ফলশ্রুতিঃ

য় ইদং কবচং দিব্য়ং সর্বরোগবিনাশনম |
সর্বশত্রুবিনাশং চ ধারণাদ্বিজয়ী ভবেত || 6 ||

|| ইতি শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কেতুকবচং সম্পূর্ণম ||

Ketu Kavacham in Other Languages

Write Your Comment