Gayatri Japam Sankalpam, Mantras – 4 August 2020

Gaayathri japam  manthras (4 August 2020)
(For Yajur, Rig and Sama Vedis)

For Yajur, Rig and Sama Vedis

  1. Aachamanam

  2. Shuklaam baradharam

  3. Om bhoo

 4.Mamo patha samastha duritha kshya dwara  sri parameshwara preethyartham Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami

Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa

Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama Shubhe Shobane muhurthe  adya Brahmana dwiteeya paradhe , Swetha varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Ashtavimsathi thame  , Kali yuge, Prathame pade, Jambhu Dwipe, Bharatha Varshe,Bhartaha Kande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe, Asmin Varthamane  Vyavaharike, Prabhavadhi Sashti Samavathsaranaam Madhye,

Saarvari  nama Samvathsare , Dakshinayane, Varsha Rithou,  simha  mase  Krishna pakshe  aadhya prathamaayam*  shubha thidou  bhauma    vaasara yukthayaam  sravana    ** nakshatra yukthaayam  shubha yoga shubha karana  evam guna viseshana visisishtaayam  asyaam prathamaayam * shubha thidou  mithyaa theetha prayaschittartham  ashtothara sahasra samkya  gayatri maha manthra japam karishye.

     Start from Pravasya Rishi brahma….  followed by aayathith anuvagasya… and then chant the gaythri manthra 1008 times.

 Complete with Abhivaadaye  and then complete with

     Kayena vacha…….

 *Prathama   up to  9.56  pm    4-8-2020   and then  Dwitheeya 10.52  pm  next day

**Sravana   Nakshatra is up to   8,12 am   on 04-8-2020    IST , afterwards  sravishta     Nakshatra yukthayam  up top  9.31 am next day.

 Please compare the time when you are doing japam to IST and do corrections accordingly.

Download Gayatri Japam 2020 Mantras PDF

Write Your Comment

2 Comments

  1. R.Venkatachalam says:

    Very very useful and we were able to perform Avani Avittam and Gayathri Japam. Many many pranams.

  2. Arun kumar says:

    for gayatri japam atleast lets say “Varsha ritou” instead of “Greeshma ritou”