Ganga Stotram in Bengali

ভাগীরথিসুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্য়াতঃ |
নাহং জানে তব মহিমানং পাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম || 2 ||

হরিপদপাদ্য়তরংগিণি গংগে হিমবিধুমুক্তাধবলতরংগে |
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম || 3 ||

তব জলমমলং য়েন নিপীতং পরমপদং খলু তেন গৃহীতম |
মাতর্গংগে ত্বয়ি য়ো ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন য়মঃ শক্তঃ || 4 ||

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গংগে খংডিত গিরিবরমংডিত ভংগে |
ভীষ্মজননি হে মুনিবরকন্য়ে পতিতনিবারিণি ত্রিভুবন ধন্য়ে || 5 ||

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে প্রণমতি য়স্ত্বাং ন পততি শোকে |
পারাবারবিহারিণি গংগে বিমুখয়ুবতি কৃততরলাপাংগে || 6 ||

তব চেন্মাতঃ স্রোতঃ স্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোপি ন জাতঃ |
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গংগে কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুংগে || 7 ||

পুনরসদংগে পুণ্য়তরংগে জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাংগে |
ইংদ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে সুখদে শুভদে ভৃত্য়শরণ্য়ে || 8 ||

রোগং শোকং তাপং পাপং হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম |
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে || 9 ||

অলকানংদে পরমানংদে কুরু করুণাময়ি কাতরবংদ্য়ে |
তব তটনিকটে য়স্য় নিবাসঃ খলু বৈকুংঠে তস্য় নিবাসঃ || 1০ ||

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিং বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ |
অথবাশ্বপচো মলিনো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপতিকুলীনঃ || 11 ||

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্য়ে ধন্য়ে দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্য়ে |
গংগাস্তবমিমমমলং নিত্য়ং পঠতি নরো য়ঃ স জয়তি সত্য়ম || 12 ||

য়েষাং হৃদয়ে গংগা ভক্তিস্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ |
মধুরাকংতা পংঝটিকাভিঃ পরমানংদকলিতললিতাভিঃ || 13 ||

গংগাস্তোত্রমিদং ভবসারং বাংছিতফলদং বিমলং সারম |
শংকরসেবক শংকর রচিতং পঠতি সুখীঃ তব ইতি চ সমাপ্তঃ || 14 ||

Ganga Stotram in Other Languages

Write Your Comment