Durga Suktam in Bengali

Durga Suktam in Bengali, Durga Suktam lyrics in Bengali are given here. Durga Suktam is one of the popular prayers dedicated to Goddess Durga.

Here are the lyrics of Durga Suktam in Bengali

ওং || জাতবে’দসে সুনবাম সোম’ মরাতীয়তো নিদ’হাতি বেদঃ’ |
স নঃ’ পর-ষদতি’ দুর্গাণি বিশ্বা’ নাবেব সিংধুং’ দুরিতা‌உত্য়গ্নিঃ ||

তামগ্নিব’র্ণাং তপ’সা জ্বলংতীং বৈ’রোচনীং ক’র্মফলেষু জুষ্টা”ম |
দুর্গাং দেবীগ্‍ম শর’ণমহং প্রপ’দ্য়ে সুতর’সি তরসে’ নমঃ’ ||

অগ্নে ত্বং পা’রয়া নব্য়ো’ অস্মাংথ-স্বস্তিভিরতি’ দুর্গাণি বিশ্বা” |
পূশ্চ’ পৃথ্বী ব’হুলা ন’ উর্বী ভবা’ তোকায় তন’য়ায় শংয়োঃ ||

বিশ্বা’নি নো দুর্গহা’ জাতবেদঃ সিংধুন্ন নাবা দু’রিতা‌உতি’পর-ষি |
অগ্নে’ অত্রিবন্মন’সা গৃণানো”‌உস্মাকং’ বোধ্য়বিতা তনূনা”ম ||

পৃতনা জিতগং সহ’মানমুগ্রমগ্নিগ্‍ম হু’বেম পরমাথ-সধস্থা”ত |
স নঃ’ পর-ষদতি’ দুর্গাণি বিশ্বা ক্ষাম’দ্দেবো অতি’ দুরিতা‌உত্য়গ্নিঃ ||

প্রত্নোষি’ কমীড্য়ো’ অধ্বরেষু’ সনাচ্চ হোতা নব্য়’শ্চ সত্সি’ |
স্বাংচা”‌உগ্নে তনুবং’ পিপ্রয়’স্বাস্মভ্য়ং’ চ সৌভ’গমায়’জস্ব ||

গোভির্জুষ্ট’ময়ুজো নিষি’ক্তং তবেং”দ্র বিষ্ণোরনুসংচ’রেম |
নাক’স্য় পৃষ্ঠমভি সংবসা’নো বৈষ্ণ’বীং লোক ইহ মা’দয়ংতাম ||

ওং কাত্য়ায়নায়’ বিদ্মহে’ কন্য়কুমারি’ ধীমহি | তন্নো’ দুর্গিঃ প্রচোদয়া”ত ||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

Durga Suktam in Other Languages

Write Your Comment