Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in Oriya

ରଚନ: ଋଷି ମାର୍କଂଡେୟ

ଧ୍ୟାନଂ
ନଗାଧୀଶ୍ଵର ଵିଷ୍ତ୍ରାଂ ଫଣି ଫଣୋତ୍ତଂସୋରୁ ରତ୍ନାଵଳୀ
ଭାସ୍ଵଦ ଦେହ ଲତାଂ ନିଭୌ ନେତ୍ରୟୋଦ୍ଭାସିତାମ |
ମାଲା କୁଂଭ କପାଲ ନୀରଜ କରାଂ ଚଂଦ୍ରା ଅର୍ଧ ଚୂଢାଂବରାଂ
ସର୍ଵେଶ୍ଵର ଭୈରଵାଂଗ ନିଲୟାଂ ପଦ୍ମାଵତୀଚିଂତୟେ ||

ଋଷିରୁଵାଚ ||1||

ଇତ୍ୟାକର୍ଣ୍ୟ ଵଚୋ ଦେଵ୍ୟାଃ ସ ଦୂତୋ‌உମର୍ଷପୂରିତଃ |
ସମାଚଷ୍ଟ ସମାଗମ୍ୟ ଦୈତ୍ୟରାଜାୟ ଵିସ୍ତରାତ || 2 ||

ତସ୍ୟ ଦୂତସ୍ୟ ତଦ୍ଵାକ୍ୟମାକର୍ଣ୍ୟାସୁରରାଟ ତତଃ |
ସ କ୍ରୋଧଃ ପ୍ରାହ ଦୈତ୍ୟାନାମଧିପଂ ଧୂମ୍ରଲୋଚନମ ||3||

ହେ ଧୂମ୍ରଲୋଚନାଶୁ ତ୍ଵଂ ସ୍ଵସୈନ୍ୟ ପରିଵାରିତଃ|
ତାମାନୟ ବଲ୍ଲାଦ୍ଦୁଷ୍ଟାଂ କେଶାକର୍ଷଣ ଵିହ୍ଵଲାମ ||4||

ତତ୍ପରିତ୍ରାଣଦଃ କଶ୍ଚିଦ୍ୟଦି ଵୋତ୍ତିଷ୍ଠତେ‌உପରଃ|
ସ ହନ୍ତଵ୍ୟୋ‌உମରୋଵାପି ୟକ୍ଷୋ ଗନ୍ଧର୍ଵ ଏଵ ଵା ||5||

ଋଷିରୁଵାଚ ||6||

ତେନାଜ୍ଞପ୍ତସ୍ତତଃ ଶୀଘ୍ରଂ ସ ଦୈତ୍ୟୋ ଧୂମ୍ରଲୋଚନଃ|
ଵୃତଃ ଷଷ୍ଟ୍ୟା ସହସ୍ରାଣାମ ଅସୁରାଣାଂଦ୍ରୁତଂୟମୌ ||6||

ନ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ତାଂ ତତୋ ଦେଵୀଂ ତୁହିନାଚଲ ସଂସ୍ଥିତାଂ|
ଜଗାଦୋଚ୍ଚୈଃ ପ୍ରୟାହୀତି ମୂଲଂ ଶୁମ୍ବନିଶୁମ୍ଭୟୋଃ ||8||

ନ ଚେତ୍ପ୍ରୀତ୍ୟାଦ୍ୟ ଭଵତୀ ମଦ୍ଭର୍ତାରମୁପୈଷ୍ୟତି
ତତୋ ବଲାନ୍ନୟାମ୍ୟେଷ କେଶାକର୍ଷଣଵିହ୍ଵଲାମ ||9||

ଦେଵ୍ୟୁଵାଚ ||10||

ଦୈତ୍ୟେଶ୍ଵରେଣ ପ୍ରହିତୋ ବଲଵାନ୍ବଲସଂଵୃତଃ|
ବଲାନ୍ନୟସି ମାମେଵଂ ତତଃ କିଂ ତେ କରୋମ୍ୟହମ ||11||

ଋଷିରୁଵାଚ ||12||

ଇତ୍ୟୁକ୍ତଃ ସୋ‌உଭ୍ୟଧାଵତ୍ତାମ ଅସୁରୋ ଧୂମ୍ରଲୋଚନଃ|
ହୂଙ୍କାରେଣୈଵ ତଂ ଭସ୍ମ ସା ଚକାରାମ୍ବିକା ତଦା ||13||

ଅଥ କ୍ରୁଦ୍ଧଂ ମହାସୈନ୍ୟମ ଅସୁରାଣାଂ ତଥାମ୍ବିକା|
ଵଵର୍ଷ ସାୟୁକୈସ୍ତୀକ୍ଷ୍ଣୈସ୍ତଥା ଶକ୍ତିପରଶ୍ଵଧୈଃ ||14||

ତତୋ ଧୁତସଟଃ କୋପାତ୍କୃତ୍ଵା ନାଦଂ ସୁଭୈରଵମ|
ପପାତାସୁର ସେନାୟାଂ ସିଂହୋ ଦେଵ୍ୟାଃ ସ୍ଵଵାହନଃ ||15||

କାଂଶ୍ଚିତ୍କରପ୍ରହାରେଣ ଦୈତ୍ୟାନାସ୍ୟେନ ଚାପାରାନ|
ଆକ୍ରାନ୍ତ୍ୟା ଚାଧରେଣ୍ୟାନ ଜଘାନ ସ ମହାସୁରାନ ||16||

କେଷାଞ୍ଚିତ୍ପାଟୟାମାସ ନଖୈଃ କୋଷ୍ଠାନି କେସରୀ|
ତଥା ତଲପ୍ରହାରେଣ ଶିରାଂସି କୃତଵାନ ପୃଥକ ||17||

ଵିଚ୍ଛିନ୍ନବାହୁଶିରସଃ କୃତାସ୍ତେନ ତଥାପରେ|
ପପୌଚ ରୁଧିରଂ କୋଷ୍ଠାଦନ୍ୟେଷାଂ ଧୁତକେସରଃ ||18||

କ୍ଷଣେନ ତଦ୍ବଲଂ ସର୍ଵଂ କ୍ଷୟଂ ନୀତଂ ମହାତ୍ମନା|
ତେନ କେସରିଣା ଦେଵ୍ୟା ଵାହନେନାତିକୋପିନା ||19||

ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତମସୁରଂ ଦେଵ୍ୟା ନିହତଂ ଧୂମ୍ରଲୋଚନମ|
ବଲଂ ଚ କ୍ଷୟିତଂ କୃତ୍ସ୍ନଂ ଦେଵୀ କେସରିଣା ତତଃ ||20||

ଚୁକୋପ ଦୈତ୍ୟାଧିପତିଃ ଶୁମ୍ଭଃ ପ୍ରସ୍ଫୁରିତାଧରଃ|
ଆଜ୍ଞାପୟାମାସ ଚ ତୌ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡୌ ମହାସୁରୌ ||21||

ହେଚଣ୍ଡ ହେ ମୁଣ୍ଡ ବଲୈର୍ବହୁଭିଃ ପରିଵାରିତୌ
ତତ୍ର ଗଚ୍ଛତ ଗତ୍ଵା ଚ ସା ସମାନୀୟତାଂ ଲଘୁ ||22||

କେଶେଷ୍ଵାକୃଷ୍ୟ ବଦ୍ଧ୍ଵା ଵା ୟଦି ଵଃ ସଂଶୟୋ ୟୁଧି|
ତଦାଶେଷା ୟୁଧୈଃ ସର୍ଵୈର ଅସୁରୈର୍ଵିନିହନ୍ୟତାଂ ||23||

ତସ୍ୟାଂ ହତାୟାଂ ଦୁଷ୍ଟାୟାଂ ସିଂହେ ଚ ଵିନିପାତିତେ|
ଶୀଘ୍ରମାଗମ୍ୟତାଂ ବଦ୍ଵା ଗୃହୀତ୍ଵାତାମଥାମ୍ବିକାମ ||24||

|| ସ୍ଵସ୍ତି ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣେ ସାଵର୍ନିକେମନ୍ଵନ୍ତରେ ଦେଵି ମହତ୍ମ୍ୟେ ଶୁମ୍ଭନିଶୁମ୍ଭସେନାନୀଧୂମ୍ରଲୋଚନଵଧୋ ନାମ ଷଷ୍ଟୋ ଧ୍ୟାୟଃ ||

ଆହୁତି
ଓଂ କ୍ଲୀଂ ଜୟଂତୀ ସାଂଗାୟୈ ସଶକ୍ତିକାୟୈ ସପରିଵାରାୟୈ ସଵାହନାୟୈ ମହାହୁତିଂ ସମର୍ପୟାମି ନମଃ ସ୍ଵାହା ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in Other Languages

Write Your Comment