Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Bengali

রচন: ঋষি মার্কংডেয়

অস্য় শ্রী উত্তরচরিত্রস্য় রুদ্র ঋষিঃ | শ্রী মহাসরস্বতী দেবতা | অনুষ্টুপ্ছন্ধঃ |ভীমা শক্তিঃ | ভ্রামরী বীজম | সূর্য়স্তত্বম | সামবেদঃ | স্বরূপম | শ্রী মহাসরস্বতিপ্রীত্য়র্থে | উত্তরচরিত্রপাঠে বিনিয়োগঃ ||

ধ্য়ানং
ঘণ্টাশূলহলানি শংখ মুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্ধদতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্য়প্রভাং
গৌরী দেহ সমুদ্ভবাং ত্রিজগতাম আধারভূতাং মহা
পূর্বামত্র সরস্বতী মনুভজে শুম্ভাদিদৈত্য়ার্দিনীং||

||ঋষিরুবাচ|| || 1 ||

পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্য়ামসুরাভ্য়াং শচীপতেঃ
ত্রৈলোক্য়ং য়জ্ঞ্য় ভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াত ||2||

তাবেব সূর্য়তাম তদ্বদধিকারং তথৈন্দবং
কৌবেরমথ য়াম্য়ং চক্রাংতে বরুণস্য় চ
তাবেব পবনর্দ্ধি‌உং চ চক্রতুর্বহ্নি কর্মচ
ততো দেবা বিনির্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্য়াঃ পরাজিতাঃ ||3||

হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্য়াং সর্বে নিরাকৃতা|
মহাসুরাভ্য়াং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্য়পরাজিতাং ||4||

তয়াস্মাকং বরো দত্তো য়ধাপত্সু স্মৃতাখিলাঃ|
ভবতাং নাশয়িষ্য়ামি তত্ক্ষণাত্পরমাপদঃ ||5||

ইতিকৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরং|
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ ||6||

দেবা ঊচুঃ

নমো দেব্য়ৈ মহাদেব্য়ৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ|
নমঃ প্রকৃত্য়ৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্মতাং ||6||

রৌদ্রায় নমো নিত্য়ায়ৈ গৌর্য়ৈ ধাত্র্য়ৈ নমো নমঃ
জ্য়োত্স্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্য়ৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ||8||

কল্য়াণ্য়ৈ প্রণতা বৃদ্ধ্য়ৈ সিদ্ধ্য়ৈ কুর্মো নমো নমঃ|
নৈরৃত্য়ৈ ভূভৃতাং লক্ষ্মৈ শর্বাণ্য়ৈ তে নমো নমঃ ||9||

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্য়ৈ
খ্য়াত্য়ৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ||1০||

অতিসৌম্য়তিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্য়ৈ নমো নমঃ
নমো জগত্প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্য়ৈ কৃত্য়ৈ নমো নমঃ ||11||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ বিষ্ণুমায়েতি শব্ধিতা|
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||12

য়াদেবী সর্বভূতেষূ চেতনেত্য়ভিধীয়তে|
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||13||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা|
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||14||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা|
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||15||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||16||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ ছায়ারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||17||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||18||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||19||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||2০||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ জাতিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||21||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ লজ্জারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||22||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ শান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||23||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||24||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ কান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||25||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||26||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||27||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||28||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ দয়ারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||29||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||3০||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||31||

য়াদেবী সর্বভূতেষূ ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||32||

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাং চাখিলেষু য়া|
ভূতেষু সততং তস্য়ৈ ব্য়াপ্তি দেব্য়ৈ নমো নমঃ ||33||

চিতিরূপেণ য়া কৃত্স্নমেত দ্ব্য়াপ্য় স্থিতা জগত
নমস্তস্য়ৈ, নমস্তস্য়ৈ,নমস্তস্য়ৈ নমোনমঃ ||34||

স্তুতাসুরৈঃ পূর্বমভীষ্ট সংশ্রয়াত্তথা
সুরেন্দ্রেণ দিনেষুসেবিতা|
করোতুসা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্য় ভিহন্তু চাপদঃ ||35||

য়া সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্য়তাপিতৈ
রস্মাভিরীশাচসুরৈর্নমশ্য়তে|
য়াচ স্মতা তত্‍ক্ষণ মেব হন্তি নঃ
সর্বা পদোভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ ||36||

ঋষিরুবাচ||

এবং স্তবাভি য়ুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী|
স্নাতুমভ্য়ায়য়ৌ তোয়ে জাহ্নব্য়া নৃপনন্দন ||37||

সাব্রবীত্তান সুরান সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তে‌உত্র কা
শরীরকোশতশ্চাস্য়াঃ সমুদ্ভূতা‌உ ব্রবীচ্ছিবা ||38||

স্তোত্রং মমৈতত্ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্য় নিরাকৃতৈঃ
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ ||39||

শরীরকোশাদ্য়ত্তস্য়াঃ পার্বত্য়া নিঃসৃতাম্বিকা|
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ||4০||

তস্য়াংবিনির্গতায়াং তু কৃষ্ণাভূত্সাপি পার্বতী|
কালিকেতি সমাখ্য়াতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ||41||

ততো‌உম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম |
দদর্শ চণ্দো মুণ্দশ্চ ভৃত্য়ৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ||42||

তাভ্য়াং শুম্ভায় চাখ্য়াতা সাতীব সুমনোহরা|
কাপ্য়াস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাস য়ন্তী হিমাচলম ||43||

নৈব তাদৃক ক্বচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম|
জ্ঞায়তাং কাপ্য়সৌ দেবী গৃহ্য়তাং চাসুরেশ্বর ||44||

স্ত্রী রত্ন মতিচার্বংজ্গী দ্য়োতয়ন্তীদিশস্ত্বিষা|
সাতুতিষ্টতি দৈত্য়েন্দ্র তাং ভবান দ্রষ্টু মর্হতি ||45||

য়ানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো|
ত্রৈ লোক্য়েতু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তিতে গৃহে ||46||

ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুনর্দরাত|
পারিজাত তরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃ শ্রবা হয়ঃ ||47||

বিমানং হংসসংয়ুক্তমেতত্তিষ্ঠতি তে‌உঙ্গণে|
রত্নভূত মিহানীতং য়দাসীদ্বেধসো‌உদ্ভুতং ||48||

নিধিরেষ মহা পদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাত|
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপজ্কজাং ||49||

ছত্রং তেবারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি|
তথায়ং স্য়ন্দনবরো য়ঃ পুরাসীত্প্রজাপতেঃ ||5০||

মৃত্য়োরুত্ক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা|
পাশঃ সলিল রাজস্য় ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ||51||

নিশুম্ভস্য়াব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্ন জাতয়ঃ|
বহ্নিশ্চাপি দদৌ তুভ্য় মগ্নিশৌচে চ বাসসী ||52||

এবং দৈত্য়েন্দ্র রত্নানি সমস্তান্য়াহৃতানি তে
স্ত্র্রী রত্ন মেষা কল্য়াণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্য়তে ||53||

ঋষিরুবাচ|

নিশম্য়েতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ|
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্য়া মহাসুরং ||54||

ইতি চেতি চ বক্তব্য়া সা গত্বা বচনান্মম|
য়থা চাভ্য়েতি সম্প্রীত্য়া তথা কার্য়ং ত্বয়া লঘু ||55||

সতত্র গত্বা য়ত্রাস্তে শৈলোদ্দোশে‌உতিশোভনে|
সাদেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ||56||

দূত উবাচ||

দেবি দৈত্য়েশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রেলোক্য়ে পরমেশ্বরঃ|
দূতো‌உহং প্রেষি তস্তেন ত্বত্সকাশমিহাগতঃ ||57||

অব্য়াহতাজ্ঞঃ সর্বাসু য়ঃ সদা দেবয়োনিষু|
নির্জিতাখিল দৈত্য়ারিঃ স য়দাহ শৃণুষ্ব তত ||58||

মমত্রৈলোক্য় মখিলং মমদেবা বশানুগাঃ|
য়জ্ঞভাগানহং সর্বানুপাশ্নামি পৃথক পৃথক ||59||

ত্রৈলোক্য়েবররত্নানি মম বশ্য়ান্য়শেষতঃ|
তথৈব গজরত্নং চ হৃতং দেবেন্দ্রবাহনং ||6০||

ক্ষীরোদমথনোদ্ভূত মশ্বরত্নং মমামরৈঃ|
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তত্প্রণিপত্য় সমর্পিতং ||61||

য়ানিচান্য়ানি দেবেষু গন্ধর্বেষূরগেষু চ |
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময়্য়েব শোভনে ||62||

স্ত্রী রত্নভূতাং তাং দেবীং লোকে মন্য়া মহে বয়ং|
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ য়তো রত্নভুজো বয়ং ||63||

মাংবা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম|
ভজত্বং চঞ্চলাপাজ্গি রত্ন ভূতাসি বৈ য়তঃ ||64||

পরমৈশ্বর্য় মতুলং প্রাপ্স্য়সে মত্পরিগ্রহাত|
এতদ্ভুদ্থ্য়া সমালোচ্য় মত্পরিগ্রহতাং ব্রজ ||65||

ঋষিরুবাচ||

ইত্য়ুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ|
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা য়য়েদং ধার্য়তে জগত ||66||

দেব্য়ুবাচ||

সত্য় মুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্য়াকিঞ্চিত্ত্বয়োদিতম|
ত্রৈলোক্য়াধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ||67||

কিং ত্বত্র য়ত্প্রতিজ্ঞাতং মিথ্য়া তত্ক্রিয়তে কথম|
শ্রূয়তামল্পভুদ্ধিত্বাত ত্প্রতিজ্ঞা য়া কৃতা পুরা ||68||

য়োমাম জয়তি সজ্গ্রামে য়ো মে দর্পং ব্য়পোহতি|
য়োমে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্য়তি ||69||

তদাগচ্ছতু শুম্ভো‌உত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ|
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিংগৃহ্ণাতুমেলঘু ||7০||

দূত উবাচ||

অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ|
ত্রৈলোক্য়েকঃ পুমাংস্তিষ্টেদ অগ্রে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ||71||

অন্য়েষামপি দৈত্য়ানাং সর্বে দেবা ন বৈ য়ুধি|
কিং তিষ্ঠন্তি সুম্মুখে দেবি পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা ||72||

ইন্দ্রাদ্য়াঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্য়েষাং ন সংয়ুগে|
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রয়াস্য়সি সম্মুখম ||73||

সাত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ|
কেশাকর্ষণ নির্ধূত গৌরবা মা গমিষ্য়সি||74||

দেব্য়ুবাচ|

এবমেতদ বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্য়বান|
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে য়দনালোচিতাপুরা ||75||

সত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে য়দেতত্ত্সর্ব মাদৃতঃ|
তদাচক্ষ্বা সুরেন্দ্রায় স চ য়ুক্তং করোতু য়ত ||76||

|| ইতি শ্রী মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্নিকে মন্বন্তরে দেবি মহত্ম্য়ে দেব্য়া দূত সংবাদো নাম পঞ্চমো ধ্য়ায়ঃ সমাপ্তম ||

আহুতি
ক্লীং জয়ংতী সাংগায়ৈ সায়ুধায়ৈ সশক্তিকায়ৈ সপরিবারায়ৈ সবাহনায়ৈ ধূম্রাক্ষ্য়ৈ বিষ্ণুমায়াদি চতুর্বিংশদ দেবতাভ্য়ো মহাহুতিং সমর্পয়ামি নমঃ স্বাহা ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5 in Other Languages

"Hindupad Recommends you to Buy Pure Puja Items Online from Om Bhakti". Avail 20% Flat discount on all Puja items.

Write Your Comment