Dakshina Murthy Stotram in Oriya

ଧ୍ୟାନମ

ଓଂ ମୌନଵ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରକଟିତପରବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵଂୟୁଵାନଂ
ଵର୍ଶିଷ୍ଠାଂତେଵସଦୃଷିଗଣୈରାଵୃତଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠୈଃ |
ଆଚାର୍ୟେଂଦ୍ରଂ କରକଲିତ ଚିନ୍ମୁଦ୍ରମାନଂଦମୂର୍ତିଂ
ସ୍ଵାତ୍ମରାମଂ ମୁଦିତଵଦନଂ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିମୀଡେ ||

ଵଟଵିଟପିସମୀପେ ଭୂମିଭାଗେ ନିଷଣ୍ଣଂ
ସକଲମୁନିଜନାନାଂ ଜ୍ଞାନଦାତାରମାରାତ |
ତ୍ରିଭୁଵନଗୁରୁମୀଶଂ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିଦେଵଂ
ଜନନମରଣଦୁଃଖଚ୍ଛେଦ ଦକ୍ଷଂ ନମାମି ||

ଚିତ୍ରଂ ଵଟତରୋର୍ମୂଲେ ଵୃଦ୍ଧାଃ ଶିଷ୍ୟାଃ ଗୁରୁର୍ୟୁଵା |
ଗୁରୋସ୍ତୁ ମୌନଵ୍ୟାଖ୍ୟାନଂ ଶିଷ୍ୟାସ୍ତୁଚ୍ଛିନ୍ନସଂଶୟାଃ ||

ଓଂ ନମଃ ପ୍ରଣଵାର୍ଥାୟ ଶୁଦ୍ଧଜ୍ଞାନୈକମୂର୍ତୟେ |
ନିର୍ମଲାୟ ପ୍ରଶାଂତାୟ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ ନମଃ ||

ଗୁରୁର୍ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ଵିଷ୍ଣୁଃ ଗୁରୁର୍ଦେଵୋ ମହେଶ୍ଵରଃ |
ଗୁରୁସ୍ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରଵେ ନମଃ ||

ନିଧୟେ ସର୍ଵଵିଦ୍ୟାନାଂ ଭିଷଜେ ଭଵରୋଗିଣାମ |
ଗୁରଵେ ସର୍ଵଲୋକାନାଂ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ ନମଃ ||

ଚିଦୋଘନାୟ ମହେଶାୟ ଵଟମୂଲନିଵାସିନେ |
ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ରୂପାୟ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ ନମଃ ||

ଈଶ୍ଵରୋ ଗୁରୁରାତ୍ମେତି ମୂତ୍ରିଭେଦ ଵିଭାଗିନେ |
ଵ୍ୟୋମଵଦ ଵ୍ୟାପ୍ତଦେହାୟ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ ନମଃ ||

ଅଂଗୁଷ୍ଥତର୍ଜନୀୟୋଗମୁଦ୍ରା ଵ୍ୟାଜେନୟୋଗିନାମ |
ଶୃତ୍ୟର୍ଥଂ ବ୍ରହ୍ମଜୀଵୈକ୍ୟଂ ଦର୍ଶୟନ୍ୟୋଗତା ଶିଵଃ ||

ଓଂ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ ||

ଵିଶ୍ଵଂଦର୍ପଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନଗରୀ ତୁଲ୍ୟଂ ନିଜାଂତର୍ଗତଂ
ପଶ୍ୟନ୍ନାତ୍ମନି ମାୟୟା ବହିରିଵୋଦ୍ଭୂତଂ ୟଥାନିଦ୍ରୟା |
ୟସ୍ସାକ୍ଷାତ୍କୁରୁତେ ପ୍ରଭୋଧସମୟେ ସ୍ଵାତ୍ମାନମେ ଵାଦ୍ଵୟଂ
ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରୁମୂର୍ତୟେ ନମ ଇଦଂ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ || 1 ||

ବୀଜସ୍ୟାଂତତି ଵାଂକୁରୋ ଜଗଦିତଂ ପ୍ରାଙ୍ନର୍ଵିକଲ୍ପଂ ପୁନଃ
ମାୟାକଲ୍ପିତ ଦେଶକାଲକଲନା ଵୈଚିତ୍ର୍ୟଚିତ୍ରୀକୃତମ |
ମାୟାଵୀଵ ଵିଜୃଂଭୟତ୍ୟପି ମହାୟୋଗୀଵ ୟଃ ସ୍ଵେଚ୍ଛୟା
ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରୁମୂର୍ତୟେ ନମ ଇଦଂ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ || 2 ||

ୟସ୍ୟୈଵ ସ୍ଫୁରଣଂ ସଦାତ୍ମକମସତ୍କଲ୍ପାର୍ଥକଂ ଭାସତେ
ସାକ୍ଷାତ୍ତତ୍ଵମସୀତି ଵେଦଵଚସା ୟୋ ବୋଧୟତ୍ୟାଶ୍ରିତାନ |
ୟସ୍ସାକ୍ଷାତ୍କରଣାଦ୍ଭଵେନ୍ନ ପୁରନାଵୃତ୍ତିର୍ଭଵାଂଭୋନିଧୌ
ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରୁମୂର୍ତୟେ ନମ ଇଦଂ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ || 3 ||

ନାନାଚ୍ଛିଦ୍ର ଘଟୋଦର ସ୍ଥିତ ମହାଦୀପ ପ୍ରଭାଭାସ୍ଵରଂ
ଜ୍ଞାନଂ ୟସ୍ୟ ତୁ ଚକ୍ଷୁରାଦିକରଣ ଦ୍ଵାରା ବହିଃ ସ୍ପଂଦତେ |
ଜାନାମୀତି ତମେଵ ଭାଂତମନୁଭାତ୍ୟେତତ୍ସମସ୍ତଂ ଜଗତ
ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମୂର୍ତୟେ ନମ ଇଦଂ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ || 4 ||

ଦେହଂ ପ୍ରାଣମପୀଂଦ୍ରିୟାଣ୍ୟପି ଚଲାଂ ବୁଦ୍ଧିଂ ଚ ଶୂନ୍ୟଂ ଵିଦୁଃ
ସ୍ତ୍ରୀ ବାଲାଂଧ ଜଡୋପମାସ୍ତ୍ଵହମିତି ଭ୍ରାଂତାଭୃଶଂ ଵାଦିନଃ |
ମାୟାଶକ୍ତି ଵିଲାସକଲ୍ପିତ ମହାଵ୍ୟାମୋହ ସଂହାରିଣେ
ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମୂର୍ତୟେ ନମ ଇଦଂ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ || 5 ||

ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଦିଵାକରେଂଦୁ ସଦୃଶୋ ମାୟା ସମାଚ୍ଛାଦନାତ
ସନ୍ମାତ୍ରଃ କରଣୋପ ସଂହରଣତୋ ୟୋ‌உଭୂତ୍ସୁଷୁପ୍ତଃ ପୁମାନ |
ପ୍ରାଗସ୍ଵାପ୍ସମିତି ପ୍ରଭୋଦସମୟେ ୟଃ ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞାୟତେ
ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମୂର୍ତୟେ ନମ ଇଦଂ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ || 6 ||

ବାଲ୍ୟାଦିଷ୍ଵପି ଜାଗ୍ରଦାଦିଷୁ ତଥା ସର୍ଵାସ୍ଵଵସ୍ଥାସ୍ଵପି
ଵ୍ୟାଵୃତ୍ତା ସ୍ଵନୁ ଵର୍ତମାନ ମହମିତ୍ୟଂତଃ ସ୍ଫୁରଂତଂ ସଦା |
ସ୍ଵାତ୍ମାନଂ ପ୍ରକଟୀକରୋତି ଭଜତାଂ ୟୋ ମୁଦ୍ରୟା ଭଦ୍ରୟା
ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମୂର୍ତୟେ ନମ ଇଦଂ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ || 7 ||

ଵିଶ୍ଵଂ ପଶ୍ୟତି କାର୍ୟକାରଣତୟା ସ୍ଵସ୍ଵାମିସଂବଂଧତଃ
ଶିଷ୍ୟଚାର୍ୟତୟା ତଥୈଵ ପିତୃ ପୁତ୍ରାଦ୍ୟାତ୍ମନା ଭେଦତଃ |
ସ୍ଵପ୍ନେ ଜାଗ୍ରତି ଵା ୟ ଏଷ ପୁରୁଷୋ ମାୟା ପରିଭ୍ରାମିତଃ
ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମୂର୍ତୟେ ନମ ଇଦଂ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ || 8 ||

ଭୂରଂଭାଂସ୍ୟନଲୋ‌உନିଲୋ‌உଂବର ମହର୍ନାଥୋ ହିମାଂଶୁଃ ପୁମାନ
ଇତ୍ୟାଭାତି ଚରାଚରାତ୍ମକମିଦଂ ୟସ୍ୟୈଵ ମୂର୍ତ୍ୟଷ୍ଟକମ |
ନାନ୍ୟତ୍କିଂଚନ ଵିଦ୍ୟତେ ଵିମୃଶତାଂ ୟସ୍ମାତ୍ପରସ୍ମାଦ୍ଵିଭୋ
ତସ୍ମୈ ଗୁରୁମୂର୍ତୟେ ନମ ଇଦଂ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ || 9 ||

ସର୍ଵାତ୍ମତ୍ଵମିତି ସ୍ଫୁଟୀକୃତମିଦଂ ୟସ୍ମାଦମୁଷ୍ମିନ ସ୍ତଵେ
ତେନାସ୍ଵ ଶ୍ରଵଣାତ୍ତଦର୍ଥ ମନନାଦ୍ଧ୍ୟାନାଚ୍ଚ ସଂକୀର୍ତନାତ |
ସର୍ଵାତ୍ମତ୍ଵମହାଵିଭୂତି ସହିତଂ ସ୍ୟାଦୀଶ୍ଵରତ୍ଵଂ ସ୍ଵତଃ
ସିଦ୍ଧ୍ୟେତ୍ତତ୍ପୁନରଷ୍ଟଧା ପରିଣତଂ ଚୈଶ୍ଵର୍ୟ ମଵ୍ୟାହତମ || 10 ||

|| ଇତି ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଂକରାଚାର୍ୟଵିରଚିତଂ ଦକ୍ଷିଣାମୁର୍ତିସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂର୍ଣମ ||

ରଚନ: ଆଦି ଶଂକରାଚାର୍ୟ

Dakshina Murthy Stotram in Other Languages

Write Your Comment