Bhaja Govindam in Oriya

ରଚନ: ଆଦି ଶଂକରାଚାର୍ୟ

ମୂଢ ଜହୀହି ଧନାଗମତୃଷ୍ଣାଂ
କୁରୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିମ ମନସି ଵିତୃଷ୍ଣାମ |
ୟଲ୍ଲଭସେ ନିଜ କର୍ମୋପାତ୍ତଂ
ଵିତ୍ତଂ ତେନ ଵିନୋଦୟ ଚିତ୍ତମ || 2 ||

ନାରୀ ସ୍ତନଭର ନାଭୀଦେଶଂ
ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ମା ଗା ମୋହାଵେଶମ |
ଏତନ୍ମାଂସ ଵସାଦି ଵିକାରଂ
ମନସି ଵିଚିନ୍ତୟା ଵାରଂ ଵାରମ || 3 ||

ନଳିନୀ ଦଳଗତ ଜଲମତି ତରଳଂ
ତଦ୍ଵଜ୍ଜୀଵିତ ମତିଶୟ ଚପଲମ |
ଵିଦ୍ଧି ଵ୍ୟାଧ୍ୟଭିମାନ ଗ୍ରସ୍ତଂ
ଲୋକଂ ଶୋକହତଂ ଚ ସମସ୍ତମ || 4 ||

ୟାଵଦ-ଵିତ୍ତୋପାର୍ଜନ ସକ୍ତଃ
ତାଵନ-ନିଜପରିଵାରୋ ରକ୍ତଃ |
ପଶ୍ଚାଜ୍ଜୀଵତି ଜର୍ଜର ଦେହେ
ଵାର୍ତାଂ କୋ‌உପି ନ ପୃଚ୍ଛତି ଗେହେ || 5 ||

ୟାଵତ-ପଵନୋ ନିଵସତି ଦେହେ
ତାଵତ-ପୃଚ୍ଛତି କୁଶଲଂ ଗେହେ |
ଗତଵତି ଵାୟୌ ଦେହାପାୟେ
ଭାର୍ୟା ବିଭ୍ୟତି ତସ୍ମିନ କାୟେ || 6 ||

ବାଲ ସ୍ତାଵତ କ୍ରୀଡାସକ୍ତଃ
ତରୁଣ ସ୍ତାଵତ ତରୁଣୀସକ୍ତଃ |
ଵୃଦ୍ଧ ସ୍ତାଵତ-ଚିନ୍ତାମଗ୍ନଃ
ପରମେ ବ୍ରହ୍ମଣି କୋ‌உପି ନ ଲଗ୍ନଃ || 7 ||

କା ତେ କାନ୍ତା କସ୍ତେ ପୁତ୍ରଃ
ସଂସାରୋ‌உୟମତୀଵ ଵିଚିତ୍ରଃ |
କସ୍ୟ ତ୍ଵଂ ଵା କୁତ ଆୟାତଃ
ତତ୍ଵଂ ଚିନ୍ତୟ ତଦିହ ଭ୍ରାତଃ || 8 ||

ସତ୍ସଙ୍ଗତ୍ଵେ ନିସ୍ସଙ୍ଗତ୍ଵଂ
ନିସ୍ସଙ୍ଗତ୍ଵେ ନିର୍ମୋହତ୍ଵମ |
ନିର୍ମୋହତ୍ଵେ ନିଶ୍ଚଲତତ୍ତ୍ଵଂ
ନିଶ୍ଚଲତତ୍ତ୍ଵେ ଜୀଵନ୍ମୁକ୍ତିଃ || 9 ||

ଵୟସି ଗତେ କଃ କାମଵିକାରଃ
ଶୁଷ୍କେ ନୀରେ କଃ କାସାରଃ |
କ୍ଷୀଣେ ଵିତ୍ତେ କଃ ପରିଵାରଃ
ଜ୍ଞାତେ ତତ୍ତ୍ଵେ କଃ ସଂସାରଃ || 10 ||

ମା କୁରୁ ଧନଜନ ୟୌଵନ ଗର୍ଵଂ
ହରତି ନିମେଷାତ-କାଲଃ ସର୍ଵମ |
ମାୟାମୟମିଦମ-ଅଖିଲଂ ହିତ୍ଵା
ବ୍ରହ୍ମପଦଂ ତ୍ଵଂ ପ୍ରଵିଶ ଵିଦିତ୍ଵା || 11 ||

ଦିନ ୟାମିନ୍ୟୌ ସାୟଂ ପ୍ରାତଃ
ଶିଶିର ଵସନ୍ତୌ ପୁନରାୟାତଃ |
କାଲଃ କ୍ରୀଡତି ଗଚ୍ଛତ୍ୟାୟୁଃ
ତଦପି ନ ମୁଞ୍ଚତ୍ୟାଶାଵାୟୁଃ || 12 ||

ଦ୍ଵାଦଶ ମଂଜରିକାଭିର ଶେଷଃ
କଥିତୋ ଵୈୟା କରଣସ୍ୟୈଷଃ |
ଉପଦେଶୋ ଭୂଦ-ଵିଦ୍ୟା ନିପୁଣୈଃ
ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଂକର ଭଗଵଚ୍ଛରଣୈଃ || 13 ||

କା ତେ କାନ୍ତା ଧନ ଗତ ଚିନ୍ତା
ଵାତୁଲ କିଂ ତଵ ନାସ୍ତି ନିୟନ୍ତା |
ତ୍ରିଜଗତି ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତିରେକା
ଭଵତି ଭଵାର୍ଣଵ ତରଣେ ନୌକା || 14 ||

ଜଟିଲୋ ମୁଣ୍ଡୀ ଲୁଞ୍ଜିତ କେଶଃ
କାଷାୟାନ୍ବର ବହୁକୃତ ଵେଷଃ |
ପଶ୍ୟନ୍ନପି ଚ ନ ପଶ୍ୟତି ମୂଢଃ
ଉଦର ନିମିତ୍ତଂ ବହୁକୃତ ଵେଷଃ || 15 ||

ଅଙ୍ଗଂ ଗଲିତଂ ପଲିତଂ ମୁଣ୍ଡଂ
ଦଶନ ଵିହୀନଂ ଜାତଂ ତୁଣ୍ଡମ |
ଵୃଦ୍ଧୋ ୟାତି ଗୃହୀତ୍ଵା ଦଣ୍ଡଂ
ତଦପି ନ ମୁଞ୍ଚତ୍ୟାଶା ପିଣ୍ଡମ || 16 ||

ଅଗ୍ରେ ଵହ୍ନିଃ ପୃଷ୍ଠେ ଭାନୁଃ
ରାତ୍ରୌ ଚୁବୁକ ସମର୍ପିତ ଜାନୁଃ |
କରତଲ ଭିକ୍ଷସ-ତରୁତଲ ଵାସଃ
ତଦପି ନ ମୁଞ୍ଚତ୍ୟାଶା ପାଶଃ || 17 ||

କୁରୁତେ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଗମନଂ
ଵ୍ରତ ପରିପାଲନମ-ଅଥଵା ଦାନମ |
ଜ୍ଞାନ ଵିହୀନଃ ସର୍ଵମତେନ
ଭଜତି ନ ମୁକ୍ତିଂ ଜନ୍ମ ଶତେନ || 18 ||

ସୁରମନ୍ଦିର ତରୁ ମୂଲ ନିଵାସଃ
ଶୟ୍ୟା ଭୂତଲମ-ଅଜିନଂ ଵାସଃ |
ସର୍ଵ ପରିଗ୍ରହ ଭୋଗତ୍ୟାଗଃ
କସ୍ୟ ସୁଖଂ ନ କରୋତି ଵିରାଗଃ || 19 ||

ୟୋଗରତୋ ଵା ଭୋଗରତୋ ଵା
ସଙ୍ଗରତୋ ଵା ସଙ୍ଗଵିହୀନଃ |
ୟସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଣି ରମତେ ଚିତ୍ତଂ
ନନ୍ଦତି ନନ୍ଦତି ନନ୍ଦତ୍ୟେଵ || 20 ||

ଭଗଵଦ୍ଗୀତା କିଞ୍ଚିଦଧୀତା
ଗଙ୍ଗା ଜଲଲଵ କଣିକା ପୀତା |
ସକୃଦପି ୟେନ ମୁରାରୀ ସମର୍ଚା
କ୍ରିୟତେ ତସ୍ୟ ୟମେନ ନ ଚର୍ଚା || 21 ||

ପୁନରପି ଜନନଂ ପୁନରପି ମରଣଂ
ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ |
ଇହ ସଂସାରେ ବହୁ ଦୁସ୍ତାରେ
କୃପୟା‌உପାରେ ପାହି ମୁରାରେ || 22 ||

ରଥ୍ୟା ଚର୍ପଟ ଵିରଚିତ କନ୍ଥଃ
ପୁଣ୍ୟାପୁଣ୍ୟ ଵିଵର୍ଜିତ ପନ୍ଥଃ |
ୟୋଗୀ ୟୋଗ ନିୟୋଜିତ ଚିତ୍ତଃ
ରମତେ ବାଲୋନ୍ମତ୍ତଵଦେଵ || 23 ||

କସ୍ତ୍ଵଂ କୋ‌உହଂ କୁତ ଆୟାତଃ
କା ମେ ଜନନୀ କୋ ମେ ତାତଃ |
ଇତି ପରିଭାଵୟ ନିଜ ସଂସାରଂ
ସର୍ଵଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ଵା ସ୍ଵପ୍ନ ଵିଚାରମ || 24 ||

ତ୍ଵୟି ମୟି ସର୍ଵତ୍ରୈକୋ ଵିଷ୍ଣୁଃ
ଵ୍ୟର୍ଥଂ କୁପ୍ୟସି ମୟ୍ୟସହିଷ୍ଣୁଃ |
ଭଵ ସମଚିତ୍ତଃ ସର୍ଵତ୍ର ତ୍ଵଂ
ଵାଞ୍ଛସ୍ୟଚିରାଦ-ୟଦି ଵିଷ୍ଣୁତ୍ଵମ || 25 ||

ଶତ୍ରୌ ମିତ୍ରେ ପୁତ୍ରେ ବଂଧୌ
ମା କୁରୁ ୟତ୍ନଂ ଵିଗ୍ରହ ସନ୍ଧୌ |
ସର୍ଵସ୍ମିନ୍ନପି ପଶ୍ୟାତ୍ମାନଂ
ସର୍ଵତ୍ରୋତ-ସୃଜ ଭେଦାଜ୍ଞାନମ || 26 ||

କାମଂ କ୍ରୋଧଂ ଲୋଭଂ ମୋହଂ
ତ୍ୟକ୍ତ୍ଵା‌உ‌உତ୍ମାନଂ ପଶ୍ୟତି ସୋ‌உହମ |
ଆତ୍ମଜ୍ଞ୍ନାନ ଵିହୀନା ମୂଢାଃ
ତେ ପଚ୍ୟନ୍ତେ ନରକ ନିଗୂଢାଃ || 27 ||

ଗେୟଂ ଗୀତା ନାମ ସହସ୍ରଂ
ଧ୍ୟେୟଂ ଶ୍ରୀପତି ରୂପମ-ଅଜସ୍ରମ |
ନେୟଂ ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତଂ
ଦେୟଂ ଦୀନଜନାୟ ଚ ଵିତ୍ତମ || 28 ||

ସୁଖତଃ କ୍ରିୟତେ ରାମାଭୋଗଃ
ପଶ୍ଚାଦ୍ଧନ୍ତ ଶରୀରେ ରୋଗଃ |
ୟଦ୍ୟପି ଲୋକେ ମରଣଂ ଶରଣଂ
ତଦପି ନ ମୁଞ୍ଚତି ପାପାଚରଣମ || 29 ||

ଅର୍ଥମନର୍ଥଂ ଭାଵୟ ନିତ୍ୟଂ
ନାସ୍ତି ତତଃ ସୁଖ ଲେଶଃ ସତ୍ୟମ |
ପୁତ୍ରାଦପି ଧନଭାଜାଂ ଭୀତିଃ
ସର୍ଵତ୍ରୈଷା ଵିହିତା ରୀତିଃ || 30 ||

ପ୍ରାଣାୟାମଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାରଂ
ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ଵିଵେକ ଵିଚାରମ |
ଜାପ୍ୟସମେତ ସମାଧି ଵିଧାନଂ
କୁର୍ଵ ଵଧାନଂ ମହଦ-ଅଵଧାନମ || 31 ||

ଗୁରୁ ଚରଣାମ୍ଭୁଜ ନିର୍ଭରଭକ୍ତଃ
ସଂସାରାଦ-ଅଚିରାଦ-ଭଵ ମୁକ୍ତଃ |
ସେନ୍ଦିୟ ମାନସ ନିୟମାଦେଵଂ
ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସି ନିଜ ହୃଦୟସ୍ଥଂ ଦେଵମ || 32 ||

ମୂଢଃ କଶ୍ଚିନ ଵୈୟାକରଣୋ
ଡୁକୃଣ୍କରଣାଧ୍ୟୟନ ଧୁରୀଣଃ |
ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଂକର ଭଗଵଚ୍ଚିଷ୍ୟୈଃ
ବୋଧିତ ଆସୀଚ୍ଛୋଦିତ କରଣୈଃ || 33 ||

Bhaja Govindam in Other Languages

Write Your Comment