Bhagavad Gita in Bengali – Chapter 7

শ্রীভগবানুবাচ

ময়্য়াসক্তমনাঃ পার্থ য়োগং য়ুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ |
অসংশয়ং সমগ্রং মাং য়থা জ্ঞাস্য়সি তচ্ছৃণু || 1 ||

জ্ঞানং তে‌உহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্য়াম্য়শেষতঃ |
য়জ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ো‌உন্য়জ্জ্ঞাতব্য়মবশিষ্য়তে || 2 ||

মনুষ্য়াণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্য়ততি সিদ্ধয়ে |
য়ততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ || 3 ||

ভূমিরাপো‌உনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ |
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা || 4 ||

অপরেয়মিতস্ত্বন্য়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম |
জীবভূতাং মহাবাহো য়য়েদং ধার্য়তে জগত || 5 ||

এতদ্য়োনীনি ভূতানি সর্বাণীত্য়ুপধারয় |
অহং কৃত্স্নস্য় জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা || 6 ||

মত্তঃ পরতরং নান্য়ত্কিংচিদস্তি ধনংজয় |
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব || 7 ||

রসো‌உহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য়য়োঃ |
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু || 8 ||

পুণ্য়ো গন্ধঃ পৃথিব্য়াং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ |
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু || 9 ||

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম |
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম || 10 ||

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম |
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামো‌உস্মি ভরতর্ষভ || 11 ||

য়ে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ য়ে |
মত্ত এবেতি তান্বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি || 12 ||

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগত |
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্য়ঃ পরমব্য়য়ম || 13 ||

দৈবী হ্য়েষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্য়য়া |
মামেব য়ে প্রপদ্য়ন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে || 14 ||

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢাঃ প্রপদ্য়ন্তে নরাধমাঃ |
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ || 15 ||

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনো‌உর্জুন |
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ || 16 ||

তেষাং জ্ঞানী নিত্য়য়ুক্ত একভক্তির্বিশিষ্য়তে |
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনো‌உত্য়র্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ || 17 ||

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম |
আস্থিতঃ স হি য়ুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম || 18 ||

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্য়তে |
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ || 19 ||

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্য়ন্তে‌உন্য়দেবতাঃ |
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্য়া নিয়তাঃ স্বয়া || 20 ||

য়ো য়ো য়াং য়াং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি |
তস্য় তস্য়াচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্য়হম || 21 ||

স তয়া শ্রদ্ধয়া য়ুক্তস্তস্য়ারাধনমীহতে |
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্হি তান || 22 ||

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্য়ল্পমেধসাম |
দেবান্দেবয়জো য়ান্তি মদ্ভক্তা য়ান্তি মামপি || 23 ||

অব্য়ক্তং ব্য়ক্তিমাপন্নং মন্য়ন্তে মামবুদ্ধয়ঃ |
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্য়য়মনুত্তমম || 24 ||

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য় য়োগমায়াসমাবৃতঃ |
মূঢো‌உয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্য়য়ম || 25 ||

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন |
ভবিষ্য়াণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন || 26 ||

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত |
সর্বভূতানি সংমোহং সর্গে য়ান্তি পরংতপ || 27 ||

য়েষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্য়কর্মণাম |
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢব্রতাঃ || 28 ||

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য় য়তন্তি য়ে |
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃত্স্নমধ্য়াত্মং কর্ম চাখিলম || 29 ||

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিয়জ্ঞং চ য়ে বিদুঃ |
প্রয়াণকালে‌உপি চ মাং তে বিদুর্য়ুক্তচেতসঃ || 30 ||

ওং তত্সদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষত্সু ব্রহ্মবিদ্য়ায়াং য়োগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

জ্ঞানবিজ্ঞানয়োগো নাম সপ্তমো‌உধ্য়ায়ঃ 

Srimad Bhagawad Gita Chapter 7 in Other Languages

Write Your Comment