Bala Mukundaashtakam in Bengali

করারবিংদেন পদারবিংদং মুখারবিংদে বিনিবেশয়ংতম |
বটস্য় পত্রস্য় পুটে শয়ানং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি || 1 ||

সংহৃত্য় লোকান্বটপত্রমধ্য়ে শয়ানমাদ্য়ংতবিহীনরূপম |
সর্বেশ্বরং সর্বহিতাবতারং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি || 2 ||

ইংদীবরশ্য়ামলকোমলাংগম ইংদ্রাদিদেবার্চিতপাদপদ্মম |
সংতানকল্পদ্রুমমাশ্রিতানাং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি || 3 ||

লংবালকং লংবিতহারয়ষ্টিং শৃংগারলীলাংকিতদংতপংক্তিম |
বিংবাধরং চারুবিশালনেত্রং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি || 4 ||

শিক্য়ে নিধায়াদ্য়পয়োদধীনি বহির্গতায়াং ব্রজনায়িকায়াম |
ভুক্ত্বা য়থেষ্টং কপটেন সুপ্তং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি || 5 ||

কলিংদজাংতস্থিতকালিয়স্য় ফণাগ্ররংগেনটনপ্রিয়ংতম |
তত্পুচ্ছহস্তং শরদিংদুবক্ত্রং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি || 6 ||

উলূখলে বদ্ধমুদারশৌর্য়ম উত্তুংগয়ুগ্মার্জুন ভংগলীলম |
উত্ফুল্লপদ্মায়ত চারুনেত্রং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি || 7 ||

আলোক্য় মাতুর্মুখমাদরেণ স্তন্য়ং পিবংতং সরসীরুহাক্ষম |
সচ্চিন্ময়ং দেবমনংতরূপং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি || 8 ||

Bala Mukundaashtakam in Other Languages

Write Your Comment