జోగులంబాష్టకం

మహాయోగిపీఠ స్థలే తుంగభద్రా తటే
సూక్ష్మ కాశ్యాం సదా సంవసంతీం |
మహాయోగి బ్రహ్మేశ వామాంక సంస్థాం
శరశ్చంద్ర బింబాం భజే జోగుళాంబాం ||
జ్వలద్రత్న వైఢూర్య ముక్తా ప్రవాళ
ప్రవీణ్యస్థ గాంగేయ కోటీర శోభాం |
సుకాశ్మీరరేఖా ప్రభాఢ్యాం స్వఫాలే
శరశ్చంద్ర బింబాం భజే జోగుళాంబాం ||
స్వసౌందర్య మందస్మితాం బిందు వక్త్రాం
రసత్కజ్జలాలిప్త పద్మాభనేత్రాం |
పరాం పార్వతీం విద్యుదాభాస గాత్రాం
శరశ్చంద్ర బింబాం భజే జోగుళాంబాం ||
ఘనశ్యామలాపాద సంలోల వేణీం
మనశ్శంకరారామ పీయూష వాణీం |
శుకాశ్లిష్ట సుశ్లాఘ్య పద్మాభ పాణీం
శరశ్చంద్ర బింబాం భజే జోగుళాంబాం ||
సుధాపూర్ణ గాంగేయ కుంభస్త నాఢ్యాం
లసత్పీతకౌశేయ వస్త్రాం స్వకట్యాం |
గళే రత్నముక్తావళీ పుష్పహారాం
శరశ్చంద్ర బింబాం భజే జోగుళాంబాం ||
శివాం శాంకరీం సర్వ కళ్యాణ శీలాం
భవానీం భవాంభోనిధేద్దివ్యనౌకాం |
కుమారీం కులోత్తారిణీమాదివిద్యాం
శరశ్చంద్ర బింబాం భజే జోగుళాంబాం ||
చలత్కింకిణీం నూపురాపాదపద్మాం
సురేంద్రైర్మృగేంద్రైర్మహాయోగిబృందైః |
సదాసంస్తువంతీం పరంవేదవిద్బి
శరశ్చంద్ర బింబాం భజే జోగుళాంబాం ||
హరేస్సోదరీం హవ్యవాహ స్వరూపాం
ప్రసన్నాం ప్రపన్నార్తి హంత్రీం |
ప్రసిద్ధాం మహాసిద్ధి బుద్ధ్యాది వంద్యాం పరేశీం
శరశ్చంద్ర బింబాం భజే జోగుళాంబాం ||
ఇదం జోగుళాంబాష్టకం యః పఠేద్వా
ప్రభాతే నిశార్థే2వా చిత్త శుద్ధిః |
పృథివ్యాం పరం సర్వభోగాంశ్చ భుక్త్వా
శ్రియం ముక్తి మాప్నోతి దివ్యాం ప్రసిద్ధః ||

Write Your Comment