Surya Sashti, Surya Shasti Vrata – Bhadrapad Surya Sashti Vratam

Surya Sashti is the festival dedicated to Surya Bhagawan (Sun God). Surya Sashti is celebrated on the sixth day in Shukla Paksha during Bhadrapad month. In 2012, Surya Sashti date is September 21. Though Shukla Paksha Sashti and Saptami are dedicated to Sun God, Bhadapad Shukla Sashti is more auspicious to worship Surya Bhagawan. Ratha […]

Surya Sashti, Surya Shasti Vrata – Bhadrapad Shukla Surya Sashti Vratam

Surya Sashti is the festival dedicated to Surya Bhagawan (Sun God). Surya Sashti is celebrated on the sixth day in Shukla Paksha during Bhadrapad month. In 2012, Surya Sashti date is September 21. Though Shukla Paksha Sashti and Saptami are dedicated to Sun God, Bhadapad Shukla Sashti is more auspicious to worship Surya Bhagawan. Ratha Sapthami, […]