Govinda Namaavali in Sanskrit

श्रीनिवासा गोविन्दा श्री वेङ्कटेशा गोविन्दा भक्त वत्सल गोविन्दा भागवता प्रिय गोविन्दा नित्य निर्मल गोविन्दा नीलमेघ श्याम गोविन्दा गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा पुराण पुरुषा गोविन्दा पुण्डरीकाक्ष गोविन्दा नन्द नन्दना गोविन्दा नवनीत चोरा गोविन्दा पशुपालक श्री गोविन्दा पाप विमोचन गोविन्दा दुष्ट संहार गोविन्दा दुरित निवारण गोविन्दा गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा शिष्ट परिपालक गोविन्दा […]

Govinda Namaavali in Sanskrit

श्रीनिवासा गोविन्दा श्री वेङ्कटेशा गोविन्दा भक्त वत्सल गोविन्दा भागवता प्रिय गोविन्दा नित्य निर्मल गोविन्दा नीलमेघ श्याम गोविन्दा गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा पुराण पुरुषा गोविन्दा पुण्डरीकाक्ष गोविन्दा नन्द नन्दना गोविन्दा नवनीत चोरा गोविन्दा पशुपालक श्री गोविन्दा पाप विमोचन गोविन्दा दुष्ट संहार गोविन्दा दुरित निवारण गोविन्दा गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुल नन्दन गोविन्दा शिष्ट परिपालक गोविन्दा […]