Dwitiya Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 15 September 2019

‘Dwitiya Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Dwitiya Shraddha in Pitru Paksha (Apara Paksha – Mahalaya Paksha). In 2019, Dwitiya Shraddh date is September 15. 15 September 2019 (Dwitiya – Uttara Bhadrapadha) Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  […]